Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

 Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο  αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 18  Μαρτίου  2016  :
~

 Ζήτησα από το Θεό να μου δώσει δύναμη , κι΄ αυτός μου έδωσε δυσκολίες , για να τις ξεπεράσω . - Του ζήτησα σοφία , κι΄άυτός μου έδωσε προβλήματα να μάθω να λύνω .- Του ζήτησα οικονομική άνεση , κι΄αυτός μου έδωσε νου και ικανότητα να δουλεύω . -  Του ζήτησα θάρρος , κι ΄αυτός μου έδωσε , κινδύνους να ξεπερνώ .-  Του ζήτησα αγάπη , κι΄αυτός μου έδωσε προβληματικά άτομα να βοηθώ .-   Του ζήτησα χαρές , κι΄αυτός μου έδωσε ευκαιρίες να εκμεταλλευτώ .- Από ότι ζητούσα , δεν πήρα τίποτε ήθελα . Πήρα όμως τα πάντα αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν .- Η προσευχή μου εισακούστηκε .-

                                     Α΄ Χαιρετισμοί    στην Παναγία μας !! 
Όσιος Ισαάκ ο ΣύροςΜακάριος εκείνος, του οποίου η πραγματεία δεν πνίγηκε στην θάλασσαν του ματαίου τούτου κόσμου.
~ 18 Μαρτίου
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων (1) (†386). Μαρτύρων Ευκαρπίωνος, Τροφίμου και ετέρων Μυρίων (10.000), τους αυχένας τμηθέντων (†300). Ανανίου του θαυματουργού.
(1) O άγιος Κύριλλος, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Κωνστάντιου και καταγόταν από εύπορη και αρχοντική οικογένεια των Ιεροσολύμων. Από πολύ νέος δέχθηκε στην ψυχή του τον λόγο του Θεού. Το 334 χειροτονείθηκε διάκονος και τον επόμενο χρόνο πρεσβύτερος από τον αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Μάξιμο. Αγαπώντας τις θεολογικές μελέτες και σπουδές, διέπρεψε σ` αυτές, γι` αυτό και του ανατέθηκε να κηρύττει το λόγο του Θεού και να κατηχεί στην αρχιεπισκοπή Ιεροσολύμων. Όταν το 351 ο Μάξιμος πέθανε, η πρόνοια του Θεού ανέδειξε τον Κύριλλο νέο επίσκοπο Ιεροσολύμων. Από την πρώτη ημέρα ο άγιος αρχίζει ένα πολύπλευρο έργο κατήχησης, διδασκαλίας, διακονίας και παραμυθίας του πιστού λαού του Θεού. Γνώρισε όμως ο άγιος και την πίκρα της εξορίας τρεις φορές. Μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Κωνστάντιου, επανήλθε στο θρόνο του για να συνεχίσει το πολυσήμαντο έργο του. Εκοιμήθη οσιακά περί το 386 αφήνοντας πίσω του, ακμάζουσα την εκκλησία των Ιεροσολύμων και ένα σπουδαίο θεολογικό έργο αποτελούμενο από πολλά συγγράμματα, εκ των οποίων το σημαντικότερο είναι οι 23 κατηχήσεις του. ~
Σήμερα 18/03/2016 εορτάζουν:
Α' Χαιρετισμοί, Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, Άγιοι Τρόφιμος και Ευκαρπίων
~

Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού

Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
 
Άγιος Σαβίνος ο Αιγύπτιος

Άγιος Σαβίνος ο Αιγύπτιος
 
Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες: Πλήσιος, Ρωμύλος, Τιμόλαος, Αλέξανδρος, Αλέξανδρος (έτερος), Διονύσιος καί Διονύσιος (έτερος)

Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες:....
 
Καθαρά Δευτέρα

Καθαρά Δευτέρα
 
Κυριακή της Τυρινής

Κυριακή της Τυρινής
 
Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής της Συγριανής

Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής της Συγριανής
 
Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων
 
Άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης

Άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσι....
 
Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Σεβάστεια

Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στ....
 
Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Νικομήδειας

Όσιος Θεοφύλακτος
~   Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Στολὴν τὴν ἔνθεον, ἀμφιεσάμενος, στῦλος ὁλόφωτος, ὤφθης τῆς πίστεως, τῶν Ἀποστόλων ἐν Σιῶν τὴν χάριν κεκληρωμένος, ὅθεν ἐνδιέπρεψας, εὐσέβειας τοὶς δόγμασι, καὶ πιστῶς ἐσκόρπισας, τῆς σοφίας τὸ τάλαντον. Καὶ νῦν ὑπὲρ ἠμῶν ἐκδυσώπει, Κύριλλε Πάτερ Ἱεράρχα.
 ~ Απολυτίκιο Αγ. Κυρίλλου Ιεροσολύµων - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ :  https://youtu.be/rlG0-DT2coY .-

~
 Βιογραφία
Πληροφορίες για τον Ακάθιστο Ύμνο βλέπε εδώ.
Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι' ἧς κατέβη ὁ Θεός.... Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἐπεσκίασε τότε.... / Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν....
Ακάθιστος Ύμνος - Α' Στάσις

γγελος πρωτοστάτης,
οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε·
καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ,
σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε,
ἐξίστατο καὶ ἵστατο,
κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν τοιαῦτα·
Χαῖρε, δ' ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει,
χαῖρε, δι' ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις,
χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀθρωπίνοις λογισμοῖς,
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα,
χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον,
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Χαῖρε, δι' ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις,
χαῖρε, δι' ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Βλέπουσα ἡ Ἁγία,
ἑαυτήν ἐν ἁγνείᾳ,
φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως·
τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς,
δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται·
ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως,
τὴν κύησιν πὼς λέγεις κράζων·
Ἀλληλούια.

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι,
ἡ Παρθένος ζητοῦσα,
ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα·
ἐκ λαγόνων ἁγνῶν,
υἷον πῶς ἔσται τεχθῆναι δυνατόν;
λέξον μοι.
Πρὸς ἥν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ,
πλὴν κραυγάζων οὕτω·
Χαῖρε, βουλῆς ἀπορρήτου μύστις,
χαῖρε, σιγῆς δεομένων πίστις.
Χαῖρε, τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προοίμιον,
χαῖρε, τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον.
Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι' ἧς κατέβη ὁ Θεός,
χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα ἀπὸ γῆς πρὸς οὐρανόν.
Χαῖρε, τὸ τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα,
χαῖρε, τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα.
Χαῖρε, τὸ φῶς ἀρρήτως γεννήσασα,
χαῖρε, τὸ πῶς μηδένα διδάξασα.
Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν,
Χαῖρε, πιστῶν καταυγάζουσα φρένας.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Δύναμις τοῦ Ὑψίστου,
ἐπεσκίασε τότε,
πρὸς σύλληψιν τῇ Ἀπειρογάμω·
καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδύν,
ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι,
τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν,
ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως·
Ἀλληλούια.

χουσα θεοδόχον,
ἡ Παρθένος τὴν μήτραν,
ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ.
Τὸ δὲ βρέφος ἐκείνης εὐθὺς ἐπιγνόν,
τὸν ταύτης ἀσπασμὸν ἔχαιρε,
καὶ ἅλμασιν ὡς ἄσμασιν,
ἐβόα πρὸς τὴν Θεοτόκον·
Χαῖρε, βλαστοῦ ἀμάραντου κλῆμα,
χαῖρε, καρποῦ ἀκήρατου κτῆμα.
Χαῖρε, γεωργὸν γεωργοῦσα φιλάνθρωπον,
χαῖρε, φυτουργὸν τῆς ζωῆς ἠμῶν φύουσα,
Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν οἰκτιρμῶν,
χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν.
Χαῖρε, ὅτι λειμῶνα τῆς τρυφῆς ἀναθάλλεις,
χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις.
Χαῖρε, δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα,
χαῖρε, παντός τοῦ κόσμου ἐξίλασμα.
Χαῖρε, Θεοῦ πρὸς θνητοὺς εὐδοκία,
χαῖρε, θνητῶν πρὸς Θεὸν παρρησία.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων,
λογισμῶν ἀμφιβόλων,
ὁ σώφρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη·
πρὸς τὴν ἄγαμόν σὲ θεωρῶν,
καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν Ἄμεμπτε·
μαθὼν δέ σου τὴν σύλληψιν,
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου,
ἔφη·
Ἀλληλούια.

*** Η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην ατζέντα των Δήμων της Μεσσηνίας

Η Κατάσταση με τα λύματα και τα απορρίμματα στη συνάντηση δημάρχων και αιρετών του νομού Η ποιότητα του περιβάλλοντος θεωρείται κεντρικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία. Από τη δεκαετία του 1970, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και οι χώρες μέλη της προέβλεψαν νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή χρήση των φυσικών πόρων, να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης και να προστατεύονται η βιοποικιλότητα και οι φυσικοί οικότοποι. Όμως, οι προθέσεις ποτέ δε λειτούργησαν αποτρεπτικά στη δράση διάφορων επιτήδειων που ξεφορτώνονται τα απόβλητα της δραστηριότητάς τους όπου βρουν και με όποιον τρόπο θέλουν. Αποτέλεσμα, οι εικόνες που αντικρίζουμε συχνά σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Πρόσφατη ήταν μια τέτοια καταγραφή στο χάνδακα «Μουτελάκη». Στην προχθεσινοβραδινή συνάντηση στο Δημαρχείο Καλαμάτας μεταξύ δημάρχων του νομού και αιρετών, ο Παναγιώτης Νίκας έθεσε και πάλι το θέμα, σχολιάζοντας ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας της απόρριψης λυμάτων με υψηλό ρυπαντικό φορτίο σε περιοχές γύρω από το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας, καθώς και σε ρέματα ανά τη Μεσσηνία. Συμπλήρωσε, δε, ότι υπάρχουν προτάσεις από τη ΔΕΥΑΚ για έλεγχο της κατάστασης. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι κάθε Δήμος που έχει βιολογικό καθαρισμό θα πρέπει να προβαίνει σε διαχείριση των λυμάτων της περιοχής του, ενώ συγκεκριμένες αποφάσεις θα ληφθούν στην επόμενη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαημέρου. Επιπρόσθετα, στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έγινε ανάλυση της κατάστασης και τονίσθηκε ότι αποτελεί πρόβλημα η κατάργηση της δομής στην Καλλιρρόη, όπως προβλέπεται σε όσα συζητεί η Κυβέρνηση με την ΤΕΡΝΑ. Επίσης, υπάρχουν αντιδράσεις από την Παλιόχουνη και τον Ευρώτα σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς απορριμμάτων από τη Μεσσηνία στις περιοχές αυτές, στο πλαίσιο της επεξεργασίας απορριμμάτων. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει η Μεσσηνία να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις, μέχρι να υπάρξουν οριστικές και αποδεκτές πολιτικές και σχεδιασμοί από την κεντρική εξουσία.Του Αντώνη Πετρόγιαννη - 

***  Ζητούν λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιμελητήρια νομών, συμπεριλαμβανομένους και της Μεσσηνίας          
      
Συνάντηση με την πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Λούκα Κατσέλη, ζητούν σε κοινή επιστολή τους τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων Νομών Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, προκειμένου να παρουσιάσουν τις προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος των πυρόπληκτων δανείων.
Στην επιστολή τους τα Επιμελητήρια επισημαίνουν ότι «οι ιδιαιτερότητες των πυρόπληκτων δανείων είναι πολλές και απαιτείται η ξεχωριστή αντιμετώπισή τους, καθώς οι επιπτώσεις που έχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση αυτών, είναι τεράστιες και η συνεχιζόμενη οριακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει επιδεινώσει δραματικά το πρόβλημα».
Επιπλέον, υπογραμμίζουν πως το θέμα των πυρόπληκτων δανείων άπτεται και της αρμοδιότητας της κας Κατσέλη, «καθώς σε μεγάλο ποσοστό η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από τη στάση και τη διάθεση των ελληνικών τραπεζών».
Υπενθυμίζουμε ότι σε προηγούμενη επιστολή τους τα αντίστοιχα Επιμελητήρια ζητούσαν δεκαετή παράταση για την εξόφληση των δανείων που χορηγήθηκαν σε όσους υπέστησαν ζημιές από την εκδήλωση πυρκαγιών.
Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών θεωρούν ότι είναι επιβεβλημένη η αναπροσαρμογή της αποπληρωμής των συναφθέντων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δανείων, τουλάχιστον για μία δεκαετία, με την τελευταία δόση να ορίζεται ως καταβλητέα την 31η Δεκεμβρίου 2029.
Ειδικότερα, η αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το σχέδιο της τροπολογίας για δεκαετή παράταση των πυρόπληκτων δανείων, που κατέθεσαν στην αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών τα Επιμελητήρια, αναφέρει πως «η οικονομική κρίση που πλήττει θανάσιμα τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007, καθιστά αδύνατη την έγκαιρη και συνεπή καταβολή και εξόφληση των δανεικών τους υποχρεώσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από αποφάσεις του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Είναι επιβεβλημένη η αναπροσαρμογή της αποπληρωμής των συναφθέντων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δανείων τουλάχιστον για μία 10ετία, με την τελευταία δόση να ορίζεται ως καταβλητέα την 31η Δεκεμβρίου 2029, καθώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα καταγγελθούν τα δάνεια, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, αλλά και για το Δημόσιο λόγω των εγγυήσεων».  του Αντώνη Πετρόγιαννη 

*** Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας και Πανεπιστημίου Πατρών για θερμική χαρτογράφηση της πόλης 

Στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του ΑΕΙ, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι συμβολή στη θερμική χαρτογράφηση της πόλης, με προφανή οφέλη σε θέματα κατασκευής και ανακαίνισης υποδομών, χρήσης υλικών κ.λπ. Για τη συλλογή δεδομένων θα εγκατασταθούν μετεωρολογικοί σταθμοί, για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων ετών, στα εξής κτήρια δικαιοδοσίας του Δήμου Καλαμάτας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας. Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών (πλησίον Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου). Ζουμπούλειο. Μέγαρο Χορού. Νέο Δημαρχείο. Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Καλαμάτας. Εικαστικό Εργαστήρι (πρώην Γυμνάσιο Παραλίας, οδός Ναυαρίνου). 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας (Φαρών και Βασιλέως Κωνσταντίνου). 3ο Δημοτικό Σχολείο (Βασιλέως Γεωργίου και Ακρίτα). Διοικητήριο. Τονίζεται ότι η λειτουργία του εξοπλισμού δεν επηρεάζει και δε θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. - 

***   Έμειναν όλοι άφωνοι με την ομιλία του Χρήστου Γιανναρά στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)         
       
 
 
 
Ομιλία του καθηγητή Φιλοσοφίας και Πολιτικής Διπλωματίας, συγγραφέα Χρήστου Γιανναρά, δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημιακής Σχολής της Καλαμάτας, στο πλαίσιο των ανοιχτών πανεπιστημιακών σεμιναρίων που διοργανώνονται για ακόμα μια χρονιά στο χώρο του Ιδρύματος.
Το αμφιθέατρο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο όλων των ηλικιών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι επί μιάμιση ώρα που διήρκεσε η ομιλία του καθηγητή δεν ακούστηκε κιχ.
Ο καθηγητής κατάφερε με το μοναδικό του λόγο να παρασύρει το ακροατήριο στο δικό του κόσμο, μιλώντας για τον πολιτικό λόγο που είναι ασυμβίβαστος με την καταναλωτική λογική.
Ξεκινώντας τη διάλεξή του είπε ότι η σημερινή κατάσταση στην πολιτική είναι ακριβώς αντίθετη με τον τίτλο της διάλεξης, αφού κάποιος για να γίνει πολιτικός περνά μέσα από την καταναλωτική λογική. Με πιο απλά παραδείγματα, όπως ανέφερε ο καθηγητής, τις αφίσες που τοποθετεί παντού ή την παρουσία του στην τηλεόραση. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να γίνει αρεστός στον ψηφοφόρο και, τελικά, κατά μεγάλο βαθμό υποσυνείδητα ο δεύτερος να τον ψηφίσει, αφού ουσιαστικά τού έχει γίνει πλύση εγκεφάλου. Έτσι, η πολιτική περνά μέσα από το μάρκετινγκ.
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι πολλοί είναι οι πολιτικοί που εμφανίζονται στα κανάλια όχι για να πουν κάτι ουσιαστικό, αλλά κάτι που θα ακουστεί ωραία ή θα προκαλέσει, θέλοντας έτσι να εντυπωσιάσουν το πλήθος. Γενικότερα ο κόσμος έχει την ανάγκη να ψηφίζει άτομα που θεωρεί οικεία, κι αυτό εξηγεί το γιατί βλέπουμε στα κοινοβούλια ποδοσφαιριστές, ηθοποιούς και γενικά άτομα γνωστά, κάτι που ο ίδιος δε θεωρεί λογικό, αλλά συμβαίνει.
Για να εκλεγεί, δε, κάποιος χρειάζεται χρήμα, χρήμα για να κάνει προεκλογική εκστρατεία και να εντυπωθεί στο μυαλό του ψηφοφόρου.
Επίσης, χρειάζεται να έχει πειθώ σε προσωπικές του εμπειρίες. Με λίγα λόγια, να λέει στον κόσμο ιστορίες που να ακούγονται ευχάριστες, «έτσι απλά για βιτρίνα», κι όλο αυτό δρα υπέρ του.
Μιλώντας για τη σημερινή κατάσταση στη ζωή του ανθρώπου, ο κ. Γιανναράς παρατήρησε πως πολλοί έχουν ένα κενό κοινωνικά, κάτι που όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει. Έτσι για να καλύψει αυτό το κενό εντάσσεται σε ποδοσφαιρικές ομάδες υποστηρίζοντάς τες ή και στα κόμματα. Κι ενώ από την εξουσία έχουν περάσει τα περισσότερα και όλοι γνωρίζουμε τα αποτελέσματά τους, ακόμα υπάρχει κόσμος που τα υποστηρίζει και τους έχει εμπιστοσύνη.
Στην Ελλάδα, επίσης, επί πάρα πολλά χρόνια σημασία έχει παίξει το πελατειακό κράτος, και με βάση την εκλογική πελατεία του κάθε κόμματος λειτουργεί και έτσι φτάνουμε στο σημείο να μην ενδιαφέρει τον πολίτη πώς ένα υπουργείο, για παράδειγμα, θα λειτουργεί, αλλά να έχει διοριστεί ο δικός μας.
Μιλώντας για τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχολίασε ότι ένα κράτος είναι καλό να μετέχει κάπου, όταν αυτό δίνει αλλά και κομίζει κάτι. Αν συμβαίνει μόνο το δεύτερο, αυτό το κράτος είναι της καρπαζιάς ή θα πρέπει να αναζητήσει ένα νόημα μέσα σε αυτή την Ένωση. Ένα σύστημα που, όπως είπε, τρίζει και δε θεωρεί δυνατό να ορίζεται από τράπεζες και οίκους αξιολόγησης. Όλα τα παραπάνω μπορεί να μοιάζουν εξωπραγματικά, αλλά θύμισε το παράδειγμα της πανίσχυρης κάποτε Σοβιετικής Ένωσης, που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα διαλύθηκε.
Όπως ανέφερε, δεν κάνει προφητείες, αλλά υπάρχουν πράγματα που αναπόφευκτα μπορεί να συμβούν.
Στο τέλος της ομιλίας το κοινό καταχειροκρότησε τον καθηγητή, ο οποίος μάλιστα δέχθηκε ερωτήσεις, στις οποίες και απάντησε με το δικό του, μοναδικό τρόπο, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε ιδιωτικά με όποιον το ήθελε.
Το επόμενο ραντεβού των σεμιναρίων είναι την Τετάρτη, 23 Μαρτίου, οπότε θα μιλήσει ο Γιάννης Ηλιόπουλος, διευθυντής Ερευνών Εργαστηρίου Θεωρητικής Φυσικής της Εcole Normale Superieure στο Παρίσι, θεωρητικός φυσικός Σωματιδιακών Στοιχείων, με θέμα την «Έννοια του χώρου στη σύγχρονη Φυσική».  Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση  φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας 

***   Τραυματίσθηκε 89χρονος σε τροχαίο στην Καλαμάτα, ενώ στη Μάνη ντεραπάρισε φορτηγό         
      
 
Ένας 89χρονος τραυματίστηκε χθες το πρωί σε τροχαίο που συνέβη στη διασταύρωση των οδών Παλαιολόγου και Καλλιπατείρας, έπειτα από πλαγιομετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε 78χρονος.
Λίγο πριν από τις 9.00 το πρωί, σύμφωνα και με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 89χρονος παραβίασε το STOP επί της Καλλιπατείρας, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το αυτοκίνητο του 78χρονου που κινούνταν επί της Παλαιολόγου.
Από τη σφοδρή σύγκρουση των οχημάτων τραυματίστηκε σοβαρά ο 89χρονος στο ισχίο και το κεφάλι και διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Μάλιστα, το αυτοκίνητό του από τη σύγκρουση είχε ντελαπάρει.
Στο μεταξύ, χθες το πρωί άλλο ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη στο δρόμο προς Μάνη. Για άγνωστο λόγο φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην Ε.Ο. Καλαμάτας  - Αερόπολης, στο ύψος του Σταυροπηγίου, με αποτέλεσμα να ανατραπεί μέσα σε χαντάκι.
Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
 
***  Πουλάει ο Σώρρας…(φωτογραφίες)

 
Κατάμεστο ήταν την Τετάρτη το βράδυ το αμφιθέατρο της πόλης «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος» για την εκδήλωση της «Ελλήνων Συνέλευσις» του Αρτέμη Σώρρα, για οριστικό ξεχρέωμα της Ελλάδας. 
 
***  Ακτινίδια και μανταρίνια σε σχολεία

Ξεκίνησε νωρίς χθες το πρωί η διανομή φρούτων, συνολικού βάρους 110 τόνων, στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων του Δήμου Καλαμάτας. Στην Καλαμάτα αφίχθησαν πέντε φορτηγά ψυγεία, με φορτίο 42 τόνους μανταρίνια και 66 τόνους ακτινίδια, των οποίων η διανομή γίνεται, αφού προηγήθηκε ποιοτικός έλεγχος από γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας και του Δήμου Καλαμάτας. Τα φρούτα μεταφέρθηκαν με τη μεσολάβηση του συνεταιρισμού Ένωση Αργολίδος «Ρέα», με χρηματοδότηση από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διανομή των φρούτων γίνεται σε κάθε σχολείο με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, κατόπιν συνεννοήσεων Δήμου Καλαμάτας και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακολούθως, θα διανεμηθούν μήλα, καθώς και χυμοί φρούτων. Πρόκειται για μια κίνηση που αποσκοπεί στην προώθηση της υγιεινής διατροφής στα παιδιά, καθώς και στην προβολή και διάθεση τοπικών προϊόντων στα σχολεία. Α.Π. - 

*** Με δύο παραστάσεις γιορτάζει η «Πειραματική Σκηνή» την Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου          
     
«Πινόκιο» & «Η μάγισσα Φούρκα και το λουλούδι» την Κυριακή στις 11:30 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο
 Η 21η Μαρτίου έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, με 16 χρόνια πορείας στη μαγική τέχνη του κουκλοθέατρου, τιμά αυτή την ημέρα με δύο παραστάσεις μεθαύριο Κυριακή, 20 Μαρτίου, στις 11.30 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο.
Η πρώτη είναι η παράσταση «Πινόκιο», το πασίγνωστο έργο του Κάρλο Κολόντι από την κουκλοπαρέα της «Πειραματικής Σκηνής», που παίζεται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε σχολεία της Καλαμάτας. Η δεύτερη είναι από την επαγγελματία κουκλοπαίκτρια Τάμι Ρόρη «Η μάγισσα Φούρκα και το λουλούδι», ένα έργο που έγραψε εμπνευσμένη από το «Μικρό Πρίγκιπα».
Παράλληλα, στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου θα υπάρχει την Κυριακή έκθεση με όλες τις «Κούκλες» που έχει κατασκευάσει η Πειραματική αυτά τα 16 χρόνια.
Και οι δύο παραστάσεις έχουν διάρκεια μικρότερη της μιας ώρας (35 λεπτά η πρώτη και 20 η δεύτερη) και το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ και για τις δύο.
Συντελεστές της παράστασης «Πινόκιο» είναι:
Θεατρική διασκευή: Όλγα Αλεξανδροπούλου
Σκηνοθεσία: ομάδα κουκλοθέατρου
Επιμέλεια μουσικής και αφηγήτρια: Κατερίνα Πετρουλάκη
Κουκλοκατασκευές/σκηνικά: Λέττα Πετρουλάκη Μηχανισμοί/ξύλινες κατασκευές: Τάκης Σοφικίτης
Παίζουν: Φανή Αλεξανδρίδη, Σταυρούλα Γκόνου, Μίνα Μουρίκη, Μαρίζα Νταϊφά, Λέττα Πετρουλάκη   Υπεύθυνες ήχου - φωτισμού: Ντίνα Τσαπάκη, Πόπη Μαυρέα Του Κώστα Γαζούλη 
 
*** Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»         
       
Στις 12.00 χθες το μεσημέρι ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων από τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 17/3/2016 έως 27/4/2016. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας.
Ο τρόπος αξιολόγησης που έχει οριστεί καθιστά την υποβολή προτάσεων αδιάβλητη, απλή και ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, τονίζει το υπουργείο Οικονομίας.
Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Για τις προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση, θα υπάρξει ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17/3/2016, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τονίζει ακόμη το υπουργείο.
Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.
Με το πρόγραμμα ενισχύονται: (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενες, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Σε ποιους απευθύνεται
α. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
β. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μεικτή δραστηριότητα, δε θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα, εφόσον τα δηλούμενα εξ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015). 
 
***  «Καμπάνες» σε τρεις τσιγγάνες στην Καλαμάτα με πανελλαδική δράση στις κλοπές          
     
Έπαιρναν κοσμήματα και τα έκρυβαν σε κάλτσες
 Ο «ουρανός στο κεφάλι» έπεσε σε τρεις νεαρές τσιγγάνες χθες το μεσημέρι, όταν άκουσαν την πρόεδρο του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας να ανακοινώνει ότι ακόμα κι αυτές που ήταν έξω με περιοριστικούς όρους πλέον θα οδηγηθούν στη φυλακή.
Και οι τρεις είχαν κάνει κλοπές σε σπίτια. Χρησιμοποιώντας ως μέθοδο την πώληση μικροαντικειμένων, άνοιγαν τις πόρτες με ταυτότητα ή πιστωτικές κάρτες και, χωρίς να αναστατώσουν τα σπίτια, έπαιρναν μόνο κοσμήματα, τα οποία έκρυβαν σε κάλτσες.
Η πανελλαδική δράση τους έλαβε τέλος πέρυσι το Μάρτιο στα Φιλιατρά, όταν ιδιοκτήτρια τις πέτυχε εντός σπιτιού και εγκλωβίσθηκαν από πολίτες μέχρι να έρθει η Αστυνομία να τις συλλάβει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αποτυπώματά τους είχαν βρεθεί σε κλοπές που είχαν γίνει από το Ηράκλειο της Κρήτης μέχρι την Τήνο και από τη Μεσσηνία έως τα Πετράλωνα της Αθήνας. Όλες έχουν μακρινή συγγένεια μεταξύ τους και μένουν στο Μενίδι, ενώ δε σταμάτησαν τη δράση τους ούτε μετά τη σύλληψή τους, αφού, όπως ανέφερε χθες αστυνομικός, έξι μήνες μετά αποτύπωμα μίας εκ των τριών που ήταν έξω με περιοριστικούς όρους βρέθηκε σε κλοπή που έχει γίνει στην Κυπαρισσία.
Τα χρυσαφικά σε κάλτσα
Αστυνομικός του Τμήματος Φιλιατρών περιέγραψε τη σύλληψη των τριών γυναικών στα Φιλιατρά το Μάρτιο του 2015, ενώ παρά το γεγονός ότι αρνούνταν ότι πήγαν να κλέψουν, γρήγορα διαπίστωσαν ότι έλεγαν ψέματα. Ειδικότερα, εξήγησε στην Έδρα του Μονομελούς ότι οι τσιγγάνες τούς είπαν ότι πήγαν στα Φιλιατρά με λεωφορείο απευθείας από την Καλαμάτα, ενώ δεν υπήρχε τέτοιο δρομολόγιο.
Παράλληλα, ανέφερε ότι και οι τρεις είχαν κατηγορηθεί παλαιότερα για κλοπές με την ίδια μέθοδο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ το αποτύπωμα της μίας βρέθηκε και μετά, σε κλοπή στην Κυπαρισσία τον Οκτώβριο του 2015.
Όπως εξήγησε, προσποιούμενες ότι πωλούν σφουγγάρια και άλλα μικροαντικείμενα γύριζαν στα σπίτια και όταν διαπίστωναν ότι οι ένοικοι έλειπαν, παραβίαζαν την πόρτα χρησιμοποιώντας μια ταυτότητα ή μια πλαστική κάρτα. Μάλιστα, είχαν μαζί τους και μικρά μπουκαλάκια με λάδι, όπως αυτά που δίνουν τα τάματα στις εκκλησίες, και άλειφαν τις κάρτες με το έλαιο, για να μπορούν να τις βάζουν καλύτερα στις σχισμές της πόρτας.
Στα σπίτια δεν ανακάτωναν πράγματα, παρά έβρισκαν τα χρυσαφικά, τα οποία έβαζαν σε κάλτσες και έπαιρναν μαζί τους.
Όταν συνελήφθησαν στα Φιλιατρά, την προηγούμενη ημέρα είχε γίνει άλλη μια κλοπή σε μονοκατοικία όπου διέμεναν Ρουμάνοι, με την ίδια μέθοδο.
Τις έπιασαν οι πολίτες
Ιδιοκτήτρια καταστήματος στα Φιλιατρά, που κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι εκείνη την ημέρα ήταν στο μαγαζί. Άκουσε φωνές και βγαίνοντας είδε ιδιοκτήτρια μονοκατοικίας στη γειτονιά να κυνηγά τις τρεις τσιγγάνες και να φωνάζει να τις πιάσουν, γιατί την έκλεψαν. Οι τρεις τσιγγάνες επιχείρησαν να χωρισθούν για να ξεφύγουν, αλλά πολίτες κατάφεραν να τις εγκλωβίσουν. Όταν είδαν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν, κάθισαν στο πεζοδρόμιο απέναντι από το κατάστημά της, ενώ η μία είχε ένα σακ βουαγιάζ και όλες έλεγαν ότι δεν πήγαν να κλέψουν. Μάλιστα, άδειασαν το σάκο για να δείξουν ότι δεν έχουν τίποτα.
Η δε ιδιοκτήτρια είπε ότι επιστρέφοντας στο σπίτι, βρήκε τις τρεις τσιγγάνες μέσα.
Η μάρτυρας κατέθεσε ότι όση ώρα κάθονταν οι κατηγορούμενες στο πεζοδρόμιο, παρατήρησε ότι κοιτούσαν έντονα προς το κατάστημά της, ενώ η ίδια είδε ότι έξω από την πόρτα της ήταν πεσμένη μια κάλτσα παιδική, την οποία δεν πείραξε, αλλά απορούσε πώς βρέθηκε εκεί. Όταν ένας άντρας την έσπρωξε με το πόδι, κατάλαβαν ότι κάτι περιείχε και όταν την άδειασαν, είδαν ότι μέσα ήταν τα χρυσαφικά που είχαν κλαπεί από το σπίτι.
Κλείνοντας την κατάθεσή της είπε πως όταν το περιστατικό έληξε και η Αστυνομία πήρε τις τρεις τσιγγάνες, εμφανίσθηκαν στην περιοχή δύο άλλες σκουρόχρωμες γυναίκες που κοιτούσαν τα πεζοδρόμια.
Το δικαστήριο ανέγνωσε και την κατάθεση της Ρουμάνας ιδιοκτήτριας της μονοκατοικίας που είχε κλαπεί την προηγούμενη ημέρα, η οποία ανέφερε ότι επιστρέφοντας από τη δουλειά της, το βρήκε παραβιασμένο, ενώ έλειπαν χρυσαφικά αξίας 2.000 ευρώ.
Στη φυλακή και οι τρεις
Κατά τις απολογίες τους, η 37χρονη τσιγγάνα ζήτησε συγγνώμη και παραδέχθηκε την κλοπή στο σπίτι όπου τις βρήκαν, όχι όμως και αυτή στο σπίτι των Ρουμάνων. Είπε ότι οι άλλες δύο γυναίκες δεν έχουν καμία σχέση και αυτή μπήκε μόνη της στο σπίτι για να κλέψει. Ισχυρίσθηκε ακόμη ότι κατέβηκαν στη Μεσσηνία για ένα μνημόσυνο που θα γινόταν στην Καλαμάτα και όχι για να κλέψει και πως περνώντας έξω από το σπίτι, είδε την πόρτα… ανοιχτή, μπήκε και πήρε τα χρυσαφικά.
Η δεύτερη τσιγγάνα, 32 ετών, ισχυρίσθηκε ότι δεν ήξερε τίποτα και πως η προηγούμενη μπήκε στο σπίτι χωρίς να τις προειδοποιήσει.
Η τελευταία κατηγορούμενη, μια 42χρονη, ζήτησε συγγνώμη και μια ευκαιρία να γυρίσει στα 6 παιδιά της. Υποστήριξε κι αυτή ότι δε γνώριζε τι θα έκανε η πρώτη.
Η εισαγγελέας Έδρας ζήτησε την ενοχή και των τριών για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια από κοινού, επισημαίνοντας ότι έχουν και άγνωστο αριθμό συνεργών, οι οποίοι δεν έχουν εντοπισθεί.
Μάλιστα, εξήγησε ότι γι’ αυτό είπαν ότι έφτασαν στα Φιλιατρά με λεωφορείο, για να παραπλανήσουν τις Αρχές και να μην εντοπισθούν οι συνεργοί τους που τις είχαν πάει στην περιοχή.
Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε δεκτή και καταδικάσθηκαν σε κάθειρξη 6 ετών η κάθε μία, ενώ στην 32χρονη επιβλήθηκε και επιπλέον ποινή τριών μηνών φυλάκισης για πλημμέλημα.
Παρά το γεγονός ότι κρατούμενη ήταν μόνο η 42χρονη, το δικαστήριο χθες αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη και οδηγήθηκαν και οι τρεις στις φυλακές. Της Βίκυς Βετουλάκη 
 
*** Αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες, περίσσευμα αγάπης από την Τριφυλια! (φωτογραφίες)         
      
 
Χθες έφυγε το πρώτο φορτίο, συνεχίζεται η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης
 Χθες το πρωί αναχώρησε το πρώτο φορτίο με είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες από την Τριφυλία, με προορισμό τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού! Φορείς και κάτοικοι της περιοχής έδειξαν εμπράκτως την αλληλεγγύη τους για τους πρόσφυγες και μετανάστες και προσέφεραν περίσσευμα αγάπης προς αυτούς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που απευθύνει η «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες».
Μάλιστα, στο κάλεσμα συμμετέχουν από τη Μεσσηνία ο Δήμος Καλαμάτας και συνεισφέρει στην προσπάθεια διαθέτοντας και όχημά του για την αποστολή αγάπης και αλληλεγγύης, το Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας, η Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Οιχαλίας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος και η Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση Τριφυλίας (ΡΑΚΙ).
Η Πρωτοβουλία, σε ανάρτηση στη σελίδα της στο facebook, τονίζει: «Ευχαριστούμε για την άμεση και ειλικρινή βοήθεια που προσφέρατε! Οι ανάγκες σε είδη συνεχίζουν να υπάρχουν και η δράση της Πρωτοβουλίας θα συνεχιστεί. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παν. Νίκα, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα μας και συνεισφέρει στην προσπάθειά μας, με όχημα του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να πραγματοποιηθεί η αποστολή αγάπης και αλληλεγγύης. Επίσης, το Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας, την Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Οιχαλίας και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο για την συνεισφορά τους σε φάρμακα και είδη ατομικής υγιεινής. Επίσης, τη ΡΑΚΙ (Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση) Τριφυλίας για την προσφορά σε τρόφιμα και αναλώσιμα. Πάνω από όλα ευχαριστούμε ξεχωριστά κάθε πολίτη που προσήλθε και πρόσφερε απλόχερα ό,τι είχε δυνατότητα, παραδίδοντας έτσι μαθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης».
Σημειώνεται πως η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης συνεχίζεται και στην Τριφυλία οι ενδιαφερόμενοι να προσφέρουν ό,τι μπορούν, καλούνται να επικοινωνούν με τους υπευθύνους στο τηλέφωνο 698-5743510.
Συλλέγονται:
Τρόφιμα: άμεση ανάγκη για λάδι, νερό, χυμούς, γάλα μακράς διαρκείας για ενήλικες, γάλα για βρέφη και παιδιά, ζάχαρη, τσάι, αλάτι, κύβοι λαχανικών, φάβα, φακές, κονσέρβες (όχι χοιρινό), ξηρά τροφή άμεσης κατανάλωσης, πρωινά σνακ, μπισκότα, κρουασάν, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, παξιμάδια, κριτσίνια - κουλούρια - κρακεράκια, ξηροί καρποί (φιστίκια, ηλιόσπορος, φουντούκια, αμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες, ξερά σύκα).
Αναλώσιμα: Πάνες, μωρομάντηλα, χαρτί υγείας, σερβιέτες, σαπούνια, ξυραφάκια, πιπίλες, πιπίλες για τα μπιμπερό, βουρτσάκια καθαρισμού μπιμπερό, κρέμες για συγκάματα & αφυδάτωση, ταλκ, οδοντόκρεμες – οδοντόβουρτσες, αντισηπτικά μαντηλάκια (μικρές συσκευασίες), αντισηπτικό υγρό χεριών (μικρές συσκευασίες). Πλαστικά πιάτα, ποτήρια, πιρούνια, κουτάλια.
Επίσης: κουβέρτες, υπνόσακοι, σκηνές, σακίδια πλάτης, τσάντες με ροδάκια, παπούτσια σε καλή κατάσταση, παιδικά καρότσια και αναπηρικά αμαξίδια, τέντες για σκιά, αντιβακτηριδιακό για πάγκους & πάτωμα, σφουγγάρια, μεγάλοι κάδοι σκουπιδιών, γάντια μιας χρήσης (small – medium – large), μάσκες μιας χρήσης, χλωρίνη, απορρυπαντικά γενικής χρήσης, πλαστικές σακούλες για ταξινόμηση ρούχων, ή μεγάλα κουτιά, θερμόμετρα, μαχαίρια.
Κι επειδή υπάρχουν πολλά παιδιά: μπαλόνια, χαρτί Α4, μαρκαδόροι, μπάλες ποδοσφαίρου, λούτρινα. 
 
 ***  Και στην Ψαρών «τοίχος καλοσύνης»

«Τοίχο καλοσύνης» απέκτησε και η περιοχή στην οδό Ψαρών. Από χθες το πρωί, στη διασταύρωση των οδών Ψαρών και Σόλωνος, στον τοίχο του Διοικητηρίου, τοποθετήθηκε η γνωστή κρεμάστρα, όπου όποιος θέλει μπορεί να αφήσει φαγητό ή ρούχα για κάποιον συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη.Β.Β. - 

*** Κατήγγειλε γείτονά του ότι του έκλεψε 75.000 δολάρια

Το 72χρονο γείτονά του, ότι του έκλεψε 75.000 δολάρια, κατήγγειλε στην Αστυνομία ένας 53χρονος από την περιοχή Ασίνη του Δήμου Πύλου- Νέστορος. Ο 53χρονος δήλωσε στην Αστυνομία ότι απουσίαζε από τις 6 έως τις 13 Μαρτίου και όταν επέστρεψε, αντιλήφθηκε ότι από την αποθήκη του σπιτιού απουσίαζε το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο είχε κρύψει εκεί. Μάλιστα, ως δράστη υπέδειξε το γείτονά του, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή. -

***  Αυτοκίνητο ντεραπάρισε έξω από την Καρδαμύλη (φωτογραφίες)         
       
 
Ακόμα ένα ντεραπάρισμα οχήματος, σημειώθηκε στην Ε.Ο. Καλαμάτας - Αερόπολης, ύστερα από το χθεσινό ατύχημα με το φορτηγό κοντά στο Σταυροπήγιο. Το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγο πριν τις 2, στο δρόμο από Καρδαμύλη προς Προσήλιο,   οδηγός κλούβας, έχασε τον έλεγχο λόγο της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το όχημα να ντεραπάρει. Ευτυχώς ο οδηγός δεν χτύπησε και βγήκε σώος χωρίς τραύματα από το αυτοκίνητο 

***
 
***  Αθλητική  ενημέρωση  :

***   ***  Συνοπτικά το πρόγραμμα των ρεβάνς και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων:
Livescore: Λεβερκούζεν - Βιγιαρεάλ (0-0), Λάτσιο - Σπ.Πράγας (0-2), Βαλένθια - Αθ.Μπιλμπάο (1-0)
  Λεβερκούζεν (Γερμανία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) Α΄ αγώνας 0-2 .-   (β΄ αγώνας  0-0) .- ^
~ A΄ αγ.: 0-2. Προκρίθηκε η Βιγιαρεάλ με συνολικό σκορ 2-0
  Βαλένθια (Ισπανία) - Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) Α΄ αγώνας 0-1  .-(β΄ αγώνας  2-1) .- ^
Σκόρερ: 13΄ Σάντι Μίνα, 37΄ Σάντος - 76΄ Αντούριθ
A΄ αγ.: 0-1. Προκρίθηκε η Αθλέτικ χάρη στο εκτός έδρας γκολ
  Λάτσιο (Ιταλία) - Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) Α΄ αγώνας  1-1 .- ( β΄ αγώνας  0-3 ).- ^
 Σκόρερ: 10΄ Ντότσκαλ, 12΄ Κρέιτσλ, 44΄ Γιούλις
~ A΄ αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Σπάρτα με συνολικό σκορ 4-1

22:05 Άντερλεχτ (Βέλγιο) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) Α΄ αγώνας 1-3 .-
22:05 Τότεναμ (Αγγλία) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) Α΄ αγώνας 0-3.-
22:05 Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) Α΄ αγώνας  0-1.-
22:05 Σεβίλη (Ισπανία) - Βασιλεία (Ελβετία) Α΄ αγώνας  0-0 .-
22:05 Μάντσεστερ Γιουν. (Αγγλία) - Λίβερπουλ (Αγγλία) Α΄ αγώνας  0-2 .- β΄αγώνας1-1

***  Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη φάση των «16» της Euroleague έχει ως εξής:
Livescore: ΠΑΟ - Κουμπάν (21:15) με... δαίμονα τον Μπαρτζώκα
5ος Όμιλος

Πέμπτη, 17 Μαρτίου  2016
Νίκησε την Κούμπαν αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά ο ΠΑΟ
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λοκομοτίβ Κουμπάν (Ρωσία) 21:15   84-79  , (36-41) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 19-19  , (36-41) ,60-63 , 84-79 .-
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρόκα (Πορτογαλία), Πουκλ (Σλοβενία), Χιμένεθ (Ισπανία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς):
Χέινζ, Πάβλοβιτς 5, Φώτσης 2, Ραντούλιτσα 8, Φελντέιν 5 (1), Διαμαντίδης 15 (2), Γκιστ 16, Καλάθης 12 (2), Κούζμιτς, Ουίλιαμς 16, Χάντερ 5
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ντιλέινι 11 (1), Σίνγκλετον 3 (1), Ράντολφ 13, Ντρέιπερ 8 (2), Κλαβέρ 13 (1), Τζάνινγκ 16 (4), Βορόνοφ 8, Ζούμπκοφ 7 (1), Μπρόκχοφ
*** O μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης τον Δημήτρη Διαμαντίδη για τη συνολική προσφορά του. -
VIDEO  :
ΠΑΟ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ 84-79 δηλώσεις Έλιοτ Γουίλιαμ  17/3/2016 : https://youtu.be/dASH1sD3SnY .-   ΠΑΟ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ  84-79 δηλώσεις Νικ Καλάθη  17/03/2016: https://youtu.be/sJESfTHCnpU  .-                                                                                                             ΠΑΟ- ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Κουμπάν 84-79  Δηλώσεις Σάσα Τζόρτζεβιτς 17/03/2016 : https://youtu.be/NtHDIaRr-84 .-                                                                                                            ΠΑΟ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ 84-79  17/03/2016 Δηλώσεις Δημ  Διαμαντίδη : https://youtu.be/1ydwC0Uq4eA
  ΠΑΟ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Κουμπάν  84-79  17/03/2016 δηλώσεις : διεύθυνση:                            https://youtu.be/6it9VyIr-IY  .-                                                                      
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Νταρουσάφακα (Τουρκία)  77-69 .- ^ Τα δεκάλεπτα: 25-21, 45-39, 57-54, 77-69
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Χίκμαν 12 (1), Χέρσεκ, Ούντοχ 18 (6ρ), Μαχμούτογλου, Μπογκτάνοβιτς 11 (3), Σλούκας, Ουγκιουρλού 2, Βέσελι 8 (6ρ), Λάλινιτς 6 (2)Ντίξον 6 (1), Ντατόμε 14 (2)  
ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (Οκτάι Μαχμούτι): 11 (3), Γιαγκμούρ 10 (1), Ρέντινγκ 12, Ερντέν 6, Μαρκο¨σβίλι 6 (2), Αλντεμίρ, Γκόρντον 6, Αρσλάν, Σλότερ 4, Χαρανγκόντι 8 (6ρ), Μπιέλιτσα 6 (2), Πρέλτζιτς
Παρασκευή, 18 Μαρτίου   2016

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Τσεντεβίτα Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Μάλαγα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η Β.
Φενερμπαχτσέ 10-1 21
Λοκομοτίβ Κούμπαν 7-4 18
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-4 18
Ερυθρός Αστέρας 6-4 16
Αναντολού Εφές 4-6 14
Νταρουσάφακα 3-8 14
Μάλαγα 3-7 13
Τσεντεβίτα Ζάγκρεμπ 2-8 12
6ος Όμιλος
Πέμπτη, 17 Μαρτίου  2016

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Λαμποράλ Κούτσα (Ισπανία)  90-78 .- ^
Τα δεκάλεπτα: 20-14, 40-26, 68-56, 90-78
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Δημήτρης Ιτούδης): Ντε Κολό 19 (1), Τεόντοσιτς 17 (2), Φριτζόν, Τζάκσον 3 (1), Κορόμπκοβ 4, Φρίλαντ 2, Βοροντσέβιτς 17 (2), Χίγκινς 18 (4), Κουρμπάνοβ 3, Χάινς 7.
ΛΑΜΠΟΡΑΛ ΚΟΥΤΣΑ (Βέλιμιρ Περάσοβιτς): Τζέιμς 8, Κοζέρ 22 (1), Πλάνινιτς 4, Χάνγκα 19 (2), Μπουρούσης 10 (1τρ, 9ρ, 2ασ), Μπλάζιτς 4, Ντιόπ Ιλ., Τίλι 7, Ανταμς 10 (2), Μπέρτανς 5 (1)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπάμπεργκ (Γερμανία)-Κίμκι (Ρωσία)

Παρασκευή, 18 Μαρτίου  2016

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η Β.
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 8-3 19
Λαμποράλ Κούτσα 7-4 18
Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 16
Κίμκι 5-5 15
Μπαρτσελόνα 5-5 15
Μπάμπεργκ 4-6 14
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4-6 14
Ζαλγκίρις Κάουνας 2-8 12

***  Για την Σούπερ Λίγκα Σ/Κ/Δ στο ποδόσφαιρο 27η  αγωνιστική :
 Δελφάκης στο Αγρίνιο, Γιάχος στη Λεωφόρο ορίστηκαν από την ΕΠΟ
Αναλυτικά:
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/315.00 Ξάνθη-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Μάνταλος (Καβάλας)
Βοηθοί: Κουντουρέλης (Αθηνών), Χούσκογλου (Θράκης)
4ος: Φωτιάδης (Σερρών)

17.15 Βέροια-Πλατανιάς
Διαιτητής: Δημητρόπουλος (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Γεωργαράκος (Αθηνών), Δουδούμης (Φθιώτιδας)
4ος: Γκρανάς (Θράκης)

19.30 Παναθηναϊκός-Ηρακλής
Διαιτητής: Γιάχος (Χίου)
Βοηθοί: Μεσσήνης (Αχαΐας), Κουράκης (Ηρακλείου)
4ος: Φουκάκης (Ηρακλείου)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/3

 15.00 Παναιτωλικός-ΑΕΚ
Διαιτητής: Δελφάκης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Φραγκιαδάκης (Δωδεκανήσου)
4ος: Μουρτζάκης (Ηρακλείου)

17.15 ΠΑΟΚ-Καλλονή
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Καραϊσαρίδης (Πιερίας), Δίπλαρης (Καρδίτσας)
4ος: Κιοτζένης (Ξάνθης)

17.15 Πανθρακικός-Ατρόμητος
Διαιτητής: Κομίνης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Καλφόγλου (Θεσπρωτίας), Λάμπρου (Ανατολικής Αττικής)
4ος: Ευαγγέλου (Αθηνών)

19.30 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός
Διαιτητής: Κουκουλάκης (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Αλεξέας (Μεσσηνίας), Τσολάκης (Αθηνών)
4ος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/3

 19.30 ΠΑΣ Γιάννινα-Πανιώνιος
Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Νταλούκας (Τρικάλων), Κουρέντας (Τρικάλων)
4ος: Ρούσσος- Μπεκερτζής (Πρέβεζας)

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  2016  :                                             
 ~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη  01  Μαρτίου  2016  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-01-2016.html  .-                                   
~ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας Τρίτη 01 Μαρτίου  2016  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/03/01-2016.html .-
~Η Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη 02  Μαρτίου  2016  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-02-2016.html  .-
~ Η εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  σο αγιάζι της ενημέρωσης Τσικνο-Πέμπτη 03- Μαρτίου  2016 ~  :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-03-2016.html .- 
~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή  04 Μαρτίου  2016 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-04-2016.html .-      
~Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Παρασκευή 04 Μαρτίου  2016 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-04-2016.html .- 
~Αθλητικό Σαββατοκύριακο  05 και 06 Μαρτίου  2016 :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr / .- 
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 05 Μαρτίου  2016 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-05-2016.html .
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 06 Μαρτίου 2016:  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-06-2016.html  .- 
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 07 Μαρτίου  2016 :   http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-07-2016.html .-  
 ~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 08 Μαρτίου 2016:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-08-2016.html .-   
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης Arfara News Τρίτη  08  Μαρτίου 2016  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-08-2016.html .-
~  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις Τρίτη 08  Μαρτίου  2016  : { Ενδέκατο 11ο  Κεφάλαιο -μέρος } : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/03/08-2016.html .-
 ~Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη  09 Μαρτίου 2016  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-09-2016.html .-
~   Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  10 Μαρτίου  2016:  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-10-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 11 Μαρτίου  2016  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-11-2016.html .-
 ~ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας , Παρασκευή 11Μαρτίου 2016 , Α.-   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/03/11-2016.html  .-
~ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις  Παρασκευή 11  Μαρτίου  2016 , Δωδέκατο 12ο   Κεφάλαιο -μέρος }  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/03/11-2016.html  .- 
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 12  Μαρτίου  2016 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-12-2016.html .- 
 ~ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12  και 13 Μαρτίου  2016  : 'Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις της  εβδομάδας σε μιά σελίδα !!!  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/03/12-13-2016.html .- 
~Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή 13  Μαρτίου 2016 :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-13-2016.html .-       
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης , Arfara News , Κυριακή 13  Μαρτίου  2016 :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-13-2016.html .- 
Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Καθαρή Δευτέρα 14  Μαρτίου  2016 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-14-2016.html  .- 
~       
 ~ Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη  15  Μαρτίου  2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-15-2016.html .-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη  16 Μαρτίου  2016 : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-16-2016.html .- 
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  17 Μαρτίου  2016  :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-17-2016.html  .- 
~ Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Πέμπτη  17  Μαρτίου  2016 :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-17-2016.html .-
Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο  αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 18  Μαρτίου  2016 :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-18-2016.html .- 
~                                                                                                                                                                                                                                               
                        
*** Συνεργάτης σε (10) Ιστολόγια Αναρτήσεων:  
1. STAMOS
-ARFARA -GREECE
,
2. Arfara-Messinias-
asteras-arfaron
,
3.
Stamos
Arfara Messinias Greece
,
4.
ARFARA - KALAMATAS ,
5.
ASTERAS ARFARON
2011
,
6.
Arfara-Messinias 2 ,
7.
stamos-dynami ,
8.
Arfara-Messinias ,
9.
Arfara-Messinias 1 -
FOTOS
,
10.
vlasios ,11. ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,12. http://arfara-messinias-stamos-2010  , ~13. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,14. http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , 15. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com , https://www.facebook.com/panathinaikokoinima , ^ STAMOS -ARFARA -GREECE ,^  stamos-dynami  ,^ Arfara-Messinias  ,^, Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , Arfara-Messinias 2  , 

***     BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4545 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2865 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =      2859   video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10.269  βίντεο   .-  
~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4812 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,

https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 590 /  -         https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,

https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.572   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,    
                    
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   568 -  
     https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  

~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  510. -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ  139  .-
                
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-

***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016  
 ~ Αθλητικό Σαββατοκύριακο  27  και 28  Φεβρουαρίου  2016  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/02/27-28- 2016.html .-  
 ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 28  Φεβρουαρίου  2016 :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-28-2016.html .-
~Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  29 Φεβρουαρίου 2016    : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-29-2016.html .-
 ~Το αγιάζι στην ενημέρωση  Arfara News Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου  2016  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-29-2016_29.html .-
*
 
Το ποιήμα του Σταματάκου μας 17/03/2016 : https://youtu.be/MXG1idWaIr8  /-

Δεν υπάρχουν σχόλια: