Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

~Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
 Σάββατο 29 - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- 
~

 ~**Από μυστήριο Γάμου 2018 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215685867353190/  .- 
~** Μυστήριο ΒΆΠΤΙΣΗΣ : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215685749270238/  .- 
~** Σταμάτης 2... Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 29-06-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215685679628497/   .- 


 ~**   Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιουνίου 2019- Κυριακή των Δώδεκα Αποστόλων
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
~  Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θω­μᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.
Κανένα βιβλίο δεν είναι τόσο απλό και τόσο καθαρό όσο είναι το Ευαγγέλιο  1. Κορυφαῖοι Ἅγιοι  Σήμερα τελοῦμε τὴ Σύναξη τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων. Δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία συνάγεται γιὰ νὰ τιμήσει τοὺς Δώδεκα Μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι εἶναι οἱ μεγαλύτεροι Ἅγιοι τῆς Πίστεώς μας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σημερινὴ ἑορτὴ καὶ τὴν ξεχωριστὴ τοῦ καθενὸς μέσα στὸ ἔτος, τιμῶνται καὶ τὴν Πέμπτη κάθε ἑβδομάδος!  Κλήθηκαν κατ᾿ εὐθείαν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο· τὰ ἄφησαν ὅλα καὶ Τὸν ἀκολούθησαν. Ὁ Κύριος τοὺς δίδασκε τὶς θεῖες ἀλήθειες συστηματικὰ καὶ ἰδιαιτέρως. Ὑπῆρξαν αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι μάρτυρες τῆς δημόσιας δράσεώς Του καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ γι᾿ αὐτὸ ἀπεστάλησαν ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο στὰ πέρατα τῆς γῆς. Πράγματι, ὑποβλήθηκαν σὲ πάρα πολλοὺς κόπους καὶ μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ διέδωσαν τὴν ἀληθινὴ Πίστη στὸν ἑλληνορωμαϊκὸ κόσμο καὶ πέρα ἀπὸ αὐτόν. Μαρτύρησαν δὲ κατὰ τὴν ἱεραποστολική τους δράση ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο.  Τὸ χάρισμά τους ἦταν τὸ ἀνώτερο ἀπὸ ὅλα. Τὸ κύρος τους ἦταν ἐξαιρετικὰ μεγάλο στὴν πρώτη Ἐκκλησία καὶ τὸ ἀξίωμά τους μοναδικό. Κατὰ τὴ μαρτυρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, εἶναι οἱ δώδεκα θεμέλιοι τῆς Ἐκκλησίας (βλ. Ἐφ. β´ 20, Ἀποκ. κα´ [21] 14)! Γι᾿ αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τιμοῦμε τὴ μνήμη τους μὲ ἰδιαίτερη εὐλάβεια καὶ εὐγνωμοσύνη καὶ νὰ ζητοῦμε μὲ πίστη τὶς πρεσβεῖες τους, ἐπειδὴ ἔχουν μεγάλη παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  2. Ἀνάγκη γιὰ πνευματικοὺς ἐργάτες  Στὴν ἀρχὴ τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἀναγνώσματος ἀκούσαμε ὅτι ὁ Κύριος ἔνιωσε βαθιὰ συμπάθεια γιὰ τὸν λαό, διότι οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἀποκαμωμένοι καὶ παραμελημένοι πνευματικὰ σὰν πρόβατα ποὺ δὲν εἶχαν ποιμένα. Γι᾿ αὐτὸ κάποτε εἶπε στοὺς Μαθητές Του: «Τὰ στάχυα τὰ ὥριμα γιὰ θερισμὸ εἶναι πολλά, ἐνῶ οἱ ἐργάτες λίγοι. Προσευχηθεῖτε στὸν κύριο τοῦ θερισμοῦ, τὸν Θεὸ Πατέρα, νὰ βγάλει καὶ νὰ στείλει ἐργάτες στὸν θερισμό Του». Γι᾿ αὐτὸ ἐξέλεξε τοὺς Δώδεκα. Ἀλλὰ καὶ σήμερα ὁ Κύριος ρίχνει βλέμμα συμπάθειας στὸν λαό Του, καὶ τὰ λόγια Του αὐτὰ ἔχουν ἰδιαίτερη ἐπικαιρότητα. Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, οἱ Χριστιανοί, ἔχουμε ἐπείγουσα ἀνάγκη ἐπανευαγγελισμοῦ καὶ κατηχήσεως. Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση καὶ κοινωνία ἔχουν χάσει τὸν παραδοσιακὸ χριστιανικὸ χαρακτήρα τους. Ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ἡ ἀποστασία ἔχουν σαρώσει τὴν κοινωνία καὶ ἔχουν εἰσβάλει καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ἡ νεότητα διδά­σκεται τὴν ἀσυδοσία καὶ οὐσιαστικὰ χει­ραγωγεῖται ἀπὸ ὅσους ἐλέγχουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καὶ Κοινωνικῆς Δικτύωσης. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ἁγίους ποιμένες, ἀπὸ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ νὰ μοιάζουν στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, κατὰ τὸ δυνατόν, στὸ φρόνημα τῆς τέλειας αὐταπαρνήσεως, στὸν ἱεραποστολικὸ ζῆλο καὶ τὴν ὁμολογία, «πλήρεις Πνεύματος ἁγίου», Ἰσαποστόλους σὰν τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, τὸν ὅσιο Νίκωνα τὸν «Μετανοεῖτε», τοὺς ἁγίους Κολλυβάδες Πατέρες. Μόνο τέτοια ἀναστήματα μποροῦν νὰ ἀνακόψουν τὸ ὁρμητικὸ ρεῦμα τῆς ἀποστασίας, νὰ ξυπνήσουν τὸν λαὸ ἀπὸ τὸν βαθὺ λήθαργο τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς τυπικῆς θρησκευτικότητος καὶ νὰ ἐργασθοῦν ἀποτελεσματικὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση τοῦ τόπου. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιουνίου 2019- Κυριακή της Πεντηκοστής Ὁ Κύριος ἀπὸ ἐμᾶς περιμένει τὴν ἐπίμονη προσευχή μας πρὸς Ἐκεῖνον, ἀφενὸς μὲν νὰ ἀναδείξει τέτοια «σκεύη ἐκλογῆς», ἀφετέρου δὲ νὰ στηρίζει, νὰ φωτίζει καὶ ἁγιάζει τοὺς ὑπάρχοντες ποιμένες, ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, στὴν πολὺ δύσκολη ἱερὴ διακονία τους.  3. Τὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα  Ὁ Κύριος ἀπέστειλε τοὺς Ἀποστόλους νὰ περιοδεύουν κηρύττοντας ὅτι «ἤγγικεν ἡ βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν», ἔχει πλησιάσει ἡ ἔλευση καὶ ἐγκαθίδρυση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν στὴ γῆ. Δηλαδὴ σὲ λίγο, κατὰ τὴν Πεντηκοστή, θὰ ἱδρυόταν ἡ Ἐκκλησία, στὴν ὁποία μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν Χάρι τῶν Μυστηρίων θὰ μεταδιδόταν στοὺς πιστοὺς ἡ θεία ζωὴ τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας.  Αὐτὸ ἦταν τὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα. Αὐτὸ ἦταν τὸ κήρυγμα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἀλλὰ καὶ τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ εἶναι τὸ κέντρο καὶ ἡ οὐσία τοῦ κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας: Δίνεται ἡ δυνατότητα στοὺς ἀνθρώπους νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν Θεό. Ποῦ; Μέσα στὴν Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Τί ἀπαιτεῖται γι᾿ αὐτό; Τὸ στοιχειῶδες: ν᾿ ἀ­νοίξουμε τὴν καρδιά μας στὸν Χριστὸ διὰ τῆς πίστεως καὶ μετανοίας. Ἐφόσον ὑπάρχει αὐτό, τὸ θαῦμα τὸ ἐνεργεῖ μέσα μας ἡ θεία Χάρις κατ᾿ ἐξοχὴν διὰ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἁγιαστικῶν μέσων. Ἑπομένως τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας στὴν αὐθεντική του μορφή, ὅπως τὸ παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, δὲν εἶναι οὔτε κοινωνιολογία ἢ ὅ,τι ἄλλο, ἀλλὰ εἶναι κήρυγμα μετανοίας, κλήσεως στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ποὺ τιμοῦμε σήμερα, νὰ ζοῦμε κι ἐμεῖς ὅλο καὶ βαθύτερα τὴ μετάνοια καὶ νὰ τὴν κηρύττουμε μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὰ λόγια μας σύμφωνα μὲ τὸ παράδειγμά τους.  
***   29 Ιουνίου- Γιορτή σήμερα: Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

~   29 Ιουνίου- Γιορτή σήμερα: Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Τη μνήμη των
τιμά σήμερα, 29 Ιουνίου, η Εκκλησία μας. Ο Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν ψαράδες στη λίμνη Γεννησαρέτ.  

Είχε νυμφευθεί στην Καπερναούμ, όπου έμενε οικογενειακά μαζί με την πεθερά του. Όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς έφθασε στη λίμνη της Γεννησαρέτ συνάντησε τους δυο αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους. Αμέσως μετά την κλήση τους, άφησαν τα δίχτυα και τις οικογένειές τους και τον ακολούθησαν.  Ψαράς στο επάγγελμα, ήταν τύπος αυθόρμητος, ορμητικός, και τη ζωή του κοντά στο Χριστό τη μαθαίνουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια, ενώ την αποστολική του δράση, από τις πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε και δύο Καθολικές Επιστολές, μέσα στις οποίες να τι προτρέπει τους χριστιανούς:  «Νήψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη» (Α΄ Πέτρου, ε΄ 8). Δηλαδή εγκρατευθείτε, γίνετε άγρυπνοι και προσεκτικοί.  Διότι ο αντίπαλος και κατήγορός σας ο διάβολος, σαν λιοντάρι που βρυχάται, περιπατεί με μανία και ζητάει ποιον να τραβήξει μακριά από την πίστη και να τον καταπιεί. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος, δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, στον Πόντο, στην Γαλατία, στην Καππαδοκία, στην Ασία και τη Βιθυνία.  Κατά την παράδοση (που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο) έφτασε μέχρι την Ρώμη, όπου επί Νέρωνος (54-68μ.Χ.) υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον σταύρωσαν χιαστί, με το κεφάλι προς τα κάτω περί το έτος 64 μ.Χ. Ο δε Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας σε ένα χωρίο που ονομάζεται Γίσχαλα και στην αρχή ήταν σκληρός διώκτης του Χριστιανισμού. Το 36 μ.Χ. περίπου, όταν κάποτε μετέβαινε στη Δαμασκό για να διώξει και εκεί χριστιανούς, έγινε θαύμα στο οποίο φανερώθηκε ο Χριστός, ο οποίος τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία ο οποίος τον κατήχησε και τον βάπτισε. Έτσι, έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα και την ζωή του γι’ αυτό. Ονομάστηκε ο πρώτος μετά τον Ένα και Απόστολος των Εθνών, λόγω των τεσσάρων μεγάλων αποστολικών περιοδειών του. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνέγραψε 14 επιστολές προς τις Εκκλησίες τις οποίες εκείνος ίδρυσε.  Τη ζωή του με τις περιπέτειές του θα τα δει κανείς, αν μελετήσει τις Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και τις 14 Επιστολές του στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος θέλει κάθε χριστιανός, όπως και ο ίδιος, να αισθάνεται και να λέει: «ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός» (Προς Γαλάτας β΄ 20).  Δηλαδή, δε ζω πλέον εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και ακόμα, «τα πάντα και εν πάσι Χριστός» (Προς Κολασσαείς γ΄ 11). Να διευθύνει, δηλαδή, όλες τις εκδηλώσεις τις ανθρώπινης ζωής μας ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο (χωρίς να είναι απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο) δι’ αποκεφαλισμού στη Ρώμη μεταξύ των ετών 64 – 67 μ.Χ. Απολυτίκιο:  Ήχος δ’.   Οι των Αποστόλων πρωτόθρονοι, και της Οικουμένης διδάσκαλοι, τω Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταίς ψυχαίς ημών το μέγα έλεος. 
***  Περιοδεία υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία στην Κυπαρισσία

~ Περιοδεία στην Κυπαρισσία πραγματοποίησε κλιμάκιο υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο νομό Μεσσηνίας, αποτελούμενο από τον π. υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, τη Γιώτα Κοζομπόλη, Νίκο Πατσαρίνο, Γιούλα Ζαχαροπούλου και Στέλιο Σπυρόπουλο.
Οι υποψήφιοι είχαν σειρά συναντήσεων με φορείς της πόλης και έκαναν βόλτα στην αγορά και τους δρόμους της Κυπαρισσίας, όπου συνομίλησαν με κατοίκους για τη σημασία των εκλογών της 7ης Ιουλίου για το μέλλον της χώρας, αλλά και για τα έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.
Οι υποψήφιοι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να δουν ένα καινούριο φορτωτή-εκσκαφέα του Δήμου Τριφυλίας, που χρηματοδοτήθηκε από τον Φιλόδημο, το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων για έργα τοπικής ανάπτυξης. Από το πρόγραμμα ΦιλόΔημος ο Δήμος Τριφυλίας έχει εξασφαλίσει συνολική χρηματοδότηση ύψους 2,8 εκ ευρώ. Ένα πρόγραμμα για το οποίο οι υπάλληλοι του δήμου Τριφυλίας εκφράστηκαν πολύ θετικά στη συνομιλία τους με τους υποψήφιους βουλευτές. 
Στη συνάντηση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας κκ. Δημήτρη Τερζή και  Άρη Παναγιωτόπουλο, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πρόσφατη έγκριση χρηματοδότησης 1,7 εκ ευρώ για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) στην Κυπαρισσία. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που εξασφαλίζει πόρους τόσο για την αστική αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου της πόλης, όσο και για την ενίσχυση της τοπικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συνδυάζοντας την κοινωνική και αναπτυξιακή αναβάθμιση της Κυπαρισσίας.
Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στη Μεσσηνία έτυχαν θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή τους Γ. Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, όπου συζήτησαν με τους εργαζόμενους και είχαν συνάντηση με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Στις συζητήσεις τονίστηκε η σημασία που έχει για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου η συνολική χρηματοδότησή του με 1,6 εκ, ευρώ για την κάλυψη διαφόρων αναγκών και την αναβάθμιση του εξοπλισμού.
Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επισκέφθηκαν επίσης το ΚΕΠ της Κυπαρισσίας όπου συνομίλησαν με εργαζόμενους και πολίτες, συναντήθηκαν με τον διευθυντή αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Τριφυλίας για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή και συζήτησαν αρκετή ώρα με τους ανθρώπους του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση σχεδόν 1 εκ. ευρώ για την ενεργειακή του αναβάθμιση με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα 4 χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στον Δήμο Τριφυλίας έχουν χρηματοδοτηθεί έργα ύψους 9,5 εκ. ευρώ  για σημαντικές υποδομές, αναπτυξιακές παρεμβάσεις και κρίσιμους τομείς όπως η δημόσια υγεία. Έργα όπως η επισκευή του μώλου του λιμανιού της πόλης ύψους 2.3 εκ. ευρώ και η ανάπλαση της Άνω πόλης της Κυπαρισσίας, που αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό πόρο της περιοχής, ύψους 432.750 ευρώ.
Έχουν γίνει πολλά, μπορούμε ακόμη περισσότερα. Συνεχίζουμε!


*** Διακοπή ρεύματος σε περιοχές Καλαμάτας

~  Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα σημειωθεί αύριο Κυριακή, από τις 8.00 έως τις 11.00 π.μ., στην Καλαμάτα και εκατέρωθεν των οδών Σιδ. Σταθμού, Ψάλτη, Χρ. Παγώνη και κτήριο Τριανό.
***  Συγκέντρωση της Πρωτοβουλίας Αναρχικών Ενάντια στις Εξορύξεις σήμερα στην πλατεία Κυπαρισσίας

~  «Όσο η κοινωνία αντιστέκεται στα σχέδια των ερευνών και εξορύξεων για υδρογονάνθρακες, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται το έργο των ΕΛΠΕ να προχωρήσουν τις εργασίες τους στον Κυπαρισσιακό και στο κράτος να υποστηρίξει και να επικυρώσει αυτά τα σχέδια» αναφέρει η Πρωτοβουλία Αναρχικών Ενάντια στις Εξορύξεις, που διοργανώνει συγκέντρωση στην πλατεία της Κυπαρισσίας, σήμερα Σάββατο, 29/6, στις 19.00!

***  Πανελλαδικές 2019: Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες των υποψηφίων

~  Τα δύσκολα θέματα σε Φυσική και Χημεία αναμένεται να ρίξουν τις βάσεις 
Προσωρινό τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών μπήκε χθες το μεσημέρι, όταν το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Βαθμολογίες που ήταν γνωστό ότι θα αναρτηθούν στα σχολεία στη 1.00 μετά το μεσημέρι, αλλά αυτό έγινε νωρίτερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος στις λίστες με τις βαθμολογίες που αναρτήθηκαν δεν υπήρχαν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, αλλά ο κωδικός του καθενός.
Βέβαια και φέτος οι μαθητές που έφθασαν στα σχολεία για να δουν τους βαθμούς τους ήταν λίγοι, μιας και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας ο κάθε ενδιαφερόμενος, εισάγοντας τους κωδικούς του, μπορούσε να τους δει.
 
Άννα Σταυριανάκου
Τη Θετική Κατεύθυνση με τη Βιολογία είχε επιλέξει η Άννα Σταυριανάκου. Όπως μας είπε, τα θέματα ήταν δύσκολα και απαιτητικά, ειδικά στο μάθημα της Φυσικής.
Παρ’ όλα αυτά, πήγε πολύ καλά, με τη χρονιά να έχει πολλή πίεση και διάβασμα.
Σύμφωνα με την Άννα, για να πάνε όλα καλά, απαιτείται πρόγραμμα και πίστη στη Γ’ Λυκείου. Πρώτη της επιλογή, μας ανέφερε, είναι η Στρατιωτική Ιατρική και ελπίζει να το πετύχει, αν υπάρξει μικρή πτώση της βάσης.
 
Παναγιώτης Νταβέας
Στη Θετική Κατεύθυνση με τα μαθηματικά ήταν ο Παναγιώτης Νταβέας, που δήλωσε ευχαριστημένος, αν και τα Μαθηματικά επηρέασαν πολλούς μαθητές στους βαθμούς τους.
 
Χριστίνα Κουτσούκου
Μέτρια χαρακτήρισε τη βαθμολογία της η Χριστίνα Κουτσούκου, που ήταν επίσης στη Θετική Κατεύθυνση, με τα φετινά θέματα να τα χαρακτηρίζει δύσκολα, προβλέποντας πως πολλοί μαθητές θα έχουν χαμηλές βαθμολογίες.
Στην Έκθεση, όπως είπε, πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενε και πλέον θα περιμένει τις βάσεις, με την ίδια να θέλει να εισαχθεί στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου.
Όσο για τη χρονιά που πέρασε, σχολίασε ότι ήταν ζόρικη, ενώ «ήθελε πρόγραμμα για να τα καταφέρεις και, κυρίως, για να μην τα παρατήσεις».
 
Έφη Κούρταλη
Ψυχολογία στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη θέλει να σπουδάσει η Έφη Κουρταλη, που είχε επιλέξει τη Θεωρητική Κατεύθυνση. Όπως είπε, έγραψε πολύ καλά, με τη χρονιά που πέρασε να είναι δύσκολη, αλλά όλα πήγαν καλά, με τους βαθμούς της μάλιστα να είναι καλύτεροι από αυτούς που περίμενε.
 
Δανάη Δημητροπούλου
Μαθήτρια της Θετικής με το μάθημα της Βιολογίας και η Δανάη Δημητροπούλου, της οποίας οι βαθμοί ήταν όπως τους περίμενε. Στόχος της είναι η Ιατρική, με τη χρονιά που πέρασε να τη χαρακτηρίζει δύσκολη.
 
Λουκάς Μουχαρέμι
Στην κατεύθυνση με τα Οικονομικά ήταν ο Λουκάς, του οποίου η βαθμολογία ήταν χαμηλότερη από ό,τι είχε υπολογίσει. Έτσι σκέφτεται από τώρα μήπως δώσει ξανά του χρόνου, αν οι βάσεις δεν πέσουν.
 
Κατερίνα Αργιδιάδη
Ευχαριστημένη δήλωσε η Κατερίνα Αργιδιάδη, που όμως περίμενε λίγη καλύτερη βαθμολογία στα Μαθηματικά και, όπως είπε, ήταν στα Οικονομικά. Θέλει, δε, να εισαχθεί στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, και αν οι βάσεις πέσουν λίγο, θα τα καταφέρει.
Για την ίδια, συμπλήρωσε πως η χρονιά ήταν λίγο δύσκολη, αλλά κατάφερε να την αντιμετωπίσει χαλαρά.
 
Γιώργος Παπαδόπουλος
Μαθητής της Θεωρητικής ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είχε μιαν ευχάριστη έκπληξη, αφού οι βαθμοί που είδε ήταν υψηλότεροι. Στόχος του είναι η Νομική και, όπως και να πάνε οι βάσεις, θα καταφέρει να εισαχθεί. Μιλώντας για τη χρονιά που φεύγει, τη χαρακτήρισε χαλαρή, με τον ίδιο να μην έχει κόψει τις εξόδους του, κάτι που, μάλιστα, προτρέπει και στους νέους υποψηφίους. Πρόσθεσε, όμως, ότι πρέπει να έχουν πρόγραμμα και να μη χάνουν το χρόνο τους στα κινητά, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα.
 
Ιωάννα Κουτσαντώνη
Μαθήτρια της Θεωρητικής και η Ιωάννα, που χαρακτήρισε τα φετινά θέματα σχετικά εύκολα. Στόχος της η Νομική Θεσσαλονίκης και πλέον περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις.
Η χρονιά για την Ιωάννα ήταν δύσκολη, με πολύ άγχος και έτσι απαιτούσε πρόγραμμα και διάβασμα.
 Νίκη Κυριακούλη
Ήταν η δεύτερη χρονιά που έδινε Πανελλαδικές Εξετάσεις η Νίκη Κυριακούλη, όμως φέτος κατάφερε το στόχο της, που είναι η Φαρμακευτική της Αθήνας.
Διαγωνίστηκε, δε, με τους μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης και παρότι η Χημεία και η Φυσική ήταν πολύ πιο δύσκολες από πέρυσι, τα κατάφερε όπως μας είπε.
Όσο για το πώς είναι να δίνεις δεύτερη φορά, η Νίκη μάς είπε ότι στην αρχή και αυτή το φοβόταν, αλλά θα πρότεινε σε ένα μαθητή που το σκέφτεται να το κάνει, «είναι πιο εύκολο, αφού πλέον ο υποψήφιος έχει περισσότερο χρόνο και εμπειρία για αυτές τις εξετάσεις».
 
Πώς έγραψαν γενικά οι μαθητές
Πλέον οδεύουμε ολοταχώς στην τρίτη και τελευταία φάση του κεφαλαίου «Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019». Πρώτη ήταν αυτή των εξετάσεων, ακολούθησε χθες η ανακοίνωση των βαθμολογιών και μένει εκείνη της ανακοίνωσης των βάσεων.
Τότε, λοιπόν, οι υποψήφιοι θα μάθουν αν η βαθμολογία που συγκέντρωσαν ήταν αρκετή για να εισαχθούν στο τμήμα που επιθυμούν ή σε κάποιο άλλο. Από την άλλη υπάρχουν και οι μαθητές που δεν κατάφεραν να εισαχθούν, οπότε επίσης θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν.
Όσο για το σύνολο των μαθητών, με βάση τα στατιστικά του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία στη Βιολογία, τα Μαθηματικά και την Ιστορία.
Ιδιαίτερα στα μαθήματα Βιολογία Γενικής Παιδείας και Μαθηματικά Προσανατολισμού, το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση ήταν εξαιρετικά μεγάλο: 64,99% για τη Βιολογία και 61,03% για τα Μαθηματικά.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, το μεγαλύτερο ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση κατέχει το μάθημα της Ιστορίας. Το 47,20% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από 10, ενώ μόλις το 9,04% συγκέντρωσε βαθμολογία από 18 έως 20.
Επίσης, στα Αρχαία το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στις βαθμολογίες 5-10 (το 26,24% των υποψηφίων), ενώ υψηλή βαθμολογία (18-20) συγκέντρωσε το 2,84% των υποψηφίων.
Για το μάθημα των Λατινικών μπορεί κανείς να πει ότι οι βαθμολογίες ήταν των… άκρων, αφού το 30,29% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ το 24,23% αρίστευσε (18-20).
Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, στα Μαθηματικά και τη Χημεία τα ποσοστά βαθμολογιών πάνω και κάτω από τη βάση είναι μοιρασμένα: 46,59% κάτω από τη βάση και 53,41% πάνω από τη βάση στα Μαθηματικά, 42,12% κάτω από τη βάση και 57,88% πάνω από τη βάση στη Χημεία.
Αναλυτικότερα, στο μάθημα της Χημείας το 4,37% των υποψηφίων αρίστευσε (18-20), ενώ το 31,04% έγραψε από 0 έως 5. Στα Μαθηματικά, 0-5 έγραψε το 28,4% των υποψηφίων, ενώ 18-19 έγραψε το 4,35% και 19-20 το 5,39%.
Στη Φυσική, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση είχαν οι βαθμολογίες 5-10 (24,75%), ενώ 18-19 έγραψε το 6,44% και 19-20 το 6,29%.
Στη Βιολογία, το 31,43% έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ το 16,68% αρίστευσε (19-20) και το 11,46% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία 18-19.
Όσον αφορά στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν αρκετά υψηλά στα Μαθηματικά (73,96%) και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας (71,92%).
Ειδικότερα, στα Μαθηματικά το 49,67% των υποψηφίων έγραψε 0-5, ενώ αρίστευσε (18-19) το 1,58%.
Στο μάθημα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον το 22,93% έγραψε από 0 έως 5 και το 11,87% από 19 έως και 20.
Τέλος, στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας το 22,25% έγραψε από 0 έως 5, ενώ βαθμολογίες 18-19 έλαβε το 7% και 19-20 το 5,22% των υποψηφίων.
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι για ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι βάσεις, πρέπει να γίνουν συγκρίσεις με τα στοιχεία των περυσινών βαθμολογιών.
 
Επόμενο βήμα η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού
Από χθες, οι 104.000 υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις 78.335 θέσεις των ΑΕΙ θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια που συγκέντρωσαν, προκειμένου να κάνουν τις τελικές επιλογές για το μηχανογραφικό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι από την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Ιουλίου, οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας «Οριστικοποίηση»), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr.
Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων λήγει τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου, και είναι αποκλειστική.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δε θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη, 9 Ιουλίου, καθώς και τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.
Τέλος, από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση 


***  Γαλάζιες Σημαίες και το 2019 σε 4 παραλίες του Δήμου Καλαμάτας

Τέσσερις Γαλάζιες Σημαίες θα κοσμούν και φέτος τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Καλαμάτας, πιστοποιώντας ταυτόχρονα ότι πληρούν αυστηρά πρότυπα όσον αφορά σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Οι Γαλάζιες Σημαίες αναρτήθηκαν ήδη από το Δήμο Καλαμάτας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, στις ακτές που φέρουν το σήμα αυτό.
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με «Γαλάζια Σημαία» είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα.
Τέσσερις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας πληρούν τα Κριτήρια του Προγράμματος και βραβεύονται ανελλιπώς κάθε χρόνο από τη στιγμή που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακτές «Ανατολική Καλαμάτα-Ανάσταση»,  «Ανατολική Καλαμάτα-Τέρμα Ναυαρίνου», «Βέργα – Αλμυρός» και «Μικρή Μαντίνεια». Οι δύο πρώτες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2004 και έκτοτε πιστοποιούνται συνεχώς, ενώ οι υπόλοιπες μετέχουν στο Πρόγραμμα από το 2016.
 Και μηχανήματα Seatrac
Υπενθυμίζεται πως στις παραλίες «Ανατολική Καλαμάτα-Ανάσταση» και «Ανατολική Καλαμάτα-Τέρμα Ναυαρίνου» λειτουργούν, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια, μηχανήματα Seatrac, που επιτρέπουν σε συνανθρώπους μας με προβλήματα κινητικότητας να κάνουν αυτόνομα μπάνιο στη θάλασσα.
Ο Δήμος Καλαμάτας είχε την πρωτοβουλία της τοποθέτησης των μηχανημάτων αυτών, με τη συνδρομή χορηγών όσον αφορά στο Seatrac στο τέρμα Ναυαρίνου. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται όχι μόνο κάτοικοι της Καλαμάτας, αλλά και συνάνθρωποί μας από άλλες περιοχές, που έρχονται για διακοπές εξαιτίας αυτής της δυνατότητας.


***  Απογευματινά ιατρεία για απεικονιστικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

~  Από την ερχόμενη Τετάρτη 3/7 εντάσσονται στη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων του Νοσοκομείου Καλαμάτας οι κάτωθι απεικονιστικές εξετάσεις:
•Αξονική τομογραφία (CT)
•Μαγνητική Τομογραφία (MRI)
•Ψηφιακή Μαστογραφία
Ωράριο λειτουργίας απογευματινών ιατρείων:
κάθε Τετάρτη από τις 15.00 έως τις 19.00.
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να κλείσουν ραντεβού για να πραγματοποιήσουν μία από τις ανωτέρω εξετάσεις μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:
Για αξονική τομογραφία
Κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, από τις 17.00-20.00, στο τηλέφωνο 27210 46264
Για μαγνητική τομογραφία
Κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, από τις 09.00-12.00, στο τηλέφωνο 27210 46440
Για ψηφιακή μαστογραφία
Κάθε Πέμπτη-Παρασκευή, από τις 12.00-14.00, στο τηλέφωνο 27210 46273.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εξετάσεων είναι η έκδοση ηλεκτρονικού ιατρικού παραπεμπτικού.


***  Βελτιώθηκε ο περιμετρικός δρόμος της πλατείας Τριών Ναυάρχων στην Πύλο
~  Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου στο Διβάρι  Ολοκληρώθηκε η μεγάλη παρέμβαση του Δήμου Πύλου – Νέστορος για τη βελτίωση της ασφάλειας και βατότητας του περιμετρικού δρόμου της πλατείας Τριών Ναυάρχων στην Πύλο, που λόγω των έργων αποχέτευσης, αλλά και παλαιότητας του οδοστρώματος, έχρηζε άμεσης αντιμετώπισης.
Σχετικά ο δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης σε δήλωσή του σημείωσε: «Λύσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε πολλά χρόνια τους πολίτες. Για μας ο τόπος είναι πάνω από τα πρόσωπα!».
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου στο Διβάρι, που οδηγεί στη Βοϊδοκοιλιά. Με την ολοκλήρωσή του δόθηκε λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα.***  «Οργώνει» την Ελλάδα ο Αντώνης Σαμαράς
Την έμπρακτη στήριξή του στην παράταξη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκδηλώνει ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας ευρύ προεκλογικό αγώνα ανά την επικράτεια. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Παραπολιτικά», αύριο το απόγευμα θα παραβρεθεί στην κεντρική ομιλία του υποψήφιου βουλευτή Λέσβου της Ν.Δ. Χαρ. Αθανασίου, στο Πνευματικό Κέντρο της Αθήνας (Ακαδημίας 50), την ερχόμενη Τετάρτη θα μεταβεί στα Γιαννιτσά για τη στήριξη της υποψηφιότητας του Διονύση Σταμενίτη, την Πέμπτη θα πάει στη Σάμο για τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη και ακολούθως από την Παρασκευή θα περιοδεύσει στη Μεσσηνία.  
Ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνουν τα «Παραπολιτικά», ως παλαιός κοινοβουλευτικός από το 1977, γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν ότι το παιχνίδι παίζεται έως το τελευταίο λεπτό πριν από το κλείσιμο της κάλπης, γι’ αυτό και δεν επαναπαύεται στιγμή.   \Κ. Γαζ.  ***  Μεσσήνη: Δεν έκλεψαν την πρώτη φορά και πήγαν την επόμενη ημέρα
~  Πλούσια ήταν η λεία των αστυνομικών υπηρεσιών σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Μεσσηνία. Επιχειρήσεις, δε, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν και στους άλλους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Κατά τη διάρκειά τους, σε όλη την Περιφέρεια, έγιναν έλεγχοι σε 711 άτομα, εκ των οποίων 515 ήταν Έλληνες και 196 αλλοδαποί, καθώς και σε 580 οχήματα. Επιπλέον, προσήχθησαν 98 άτομα, από τα οποία 62 ήταν Έλληνες και 36 αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 73 άτομα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις του ΚΟΚ.
 Συλλήψεις
Στη Μεσσηνία αναλυτικά συνελήφθησαν:
-Ένας 23χρονος Ρομά, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Καλαμάτας για διακεκριμένες κλοπές
-Πέντε Έλληνες για ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, στη Μεσσήνη, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι ενός 26χρονου, βρέθηκε στον αύλειο χώρο να καλλιεργεί σε γλάστρα 2 φυτά κάνναβης ύψους 20 εκατ. και 1,5 μ. Ένας 57χρονος Μεσσήνη κατείχε 3,4 γραμμάρια χασίς. Ένας 59χρονος στο Ασπρόχωμα βρέθηκε να κατέχει 1 γραμμάριο ηρωίνης. Ένας 35χρονος Ρομά στο Ασπρόχωμα κατείχε 1 γραμμάριο χασίς και ένας 25χρονος στην Καλαμάτα κατείχε δύο συσκευασίες με 1,3 γραμμ. και 0,7 γραμμ. χασίς.
-Ένας 35χρονος Ρομά για κλοπή. Ο δράστης μπήκε σε κατάστημα πώλησης αλουμινίων στην Καλαμάτα και εκμεταλλευόμενος την απασχόληση της εργαζόμενης, αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο και το πορτοφόλι της, που περιείχε 20 ευρώ και κάρτες τραπεζών. Την ώρα που προσπαθούσε να φύγει τον αντιλήφθηκε και τον έπιασαν οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν.
-Τέσσερις Έλληνες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
-Τρεις Έλληνες και δύο αλλοδαποί για καταδικαστικά έγγραφα.
-Τρεις Έλληνες για παραβάσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
-Πέντε Έλληνες για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
-Τρεις αλλοδαποί για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.
-Δεκαπέντε αλλοδαποί οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής.
 Εξιχνίαση
Επίσης, από τo Αστυνομικό Τμήμα Πύλου- Νέστορος εξιχνιάσθηκε μία απόπειρα κλοπής που είχε γίνει στις 11 Ιουνίου σε σπίτι στου Ρωμανού. Ο δράστης είχε μπει από ανασφάλιστο παράθυρο, αλλά έπεσε στους ενοίκους και τράπηκε σε φυγή. Μαζί είχε και συνεργό και από ιδεοληπτικό υλικό πρόεκυψε ότι δράστης είναι ένας 27χρονος Ρομά. Προέκυψε ότι ο ίδιος στις 24 Απριλίου έσπασε το τζάμι από σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Βλαχόπουλο και αφαίρεσε 100 ευρώ, προσωπικά έγγραφα, κάρτες τραπεζών κι ένα κινητό τηλέφωνο.
Στο μεταξύ, χθες το πρωί στις Ράχες Τριφυλίας συνελήφθη μια 54χρονη, γιατί σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Μεσολογγίου για απιστία σε βάρος υπηρεσίας.
 Ξαναγύρισαν…
Τέλος, χθες το πρωί στη Μεσσήνη, από αστυνομικούς του εκεί τμήματος, συνελήφθησαν ένας 35χρονος και μία 26χρονη Ρομά, γιατί αφαίρεσαν πράγματα από το σούπερ μάρκετ Lidl. Υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι έκλεβαν πράγματα, ειδοποίησε την Αστυνομία και συνελήφθησαν στο προαύλιο του καταστήματος, ενώ προσπαθούσαν να φύγουν.
Οι συγκεκριμένοι είχαν πάει και την προηγούμενη ημέρα στο κατάστημα, προσπαθώντας επίσης να κλέψουν, είχαν γίνει όμως. Αντιληπτοί. Οι δε υπάλληλοι, αφού τους πήραν πίσω τα πράγματα, δεν ειδοποίησαν την Αστυνομία. Έτσι χθες ξαναπήγαν.


***

***  ΟΙ  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  μας :                                                                                                                                     
~**17.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Δευτέρα  17-06-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .,   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/06/arfara-news_17.html  .- 
18.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα από το Αρφαρά Καλαμάτας  .
Τρίτη  18-06-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/06/arfara-news_17.html  .- 
19.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Τρίτη 18-06-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
Βουλευτικές  ΕΚΛΟΓΕΣ (1)…  07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 .- :
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/06/arfara-news_17.html  .- 
20.-   ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας Μεσσηνίας
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  της 07- Ιουλίου  2019 .- :  
https://snsarfara.blogspot.com/2019/06/arfara-news-19-2019.html .-
 21.- ARFARA NEWS   Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Πέμπτη 20-Ιουνίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/06/arfara-news_19.html .- 

22.-ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/06/arfara-news_20.html    .- 
23.-   Η Εφημερίδα Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 Το αγιάζι της ενημέρωσης :   https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/06/21-2019.html  .-
 24.- Η Εφημερίδα Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Σάββατο  22- Ιουνίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/06/22-2019.html  .- 
 25.- Η Εφημερίδα μας , Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 Κυριακή 23- Ιουνίου 2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/06/23-2019.html  .- 
26.- Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 Δευτέρα 24- - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/06/24-2019-23-06-2019-23-2019-1-23-06-2019.html  
27  .-Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 Τρίτη 25 - - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/06/25-2019.html  .-                                                                                                   28.- .- Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   -2-   Τρίτη 25 -- Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/06/2-25-2019.html  .-                          29.- .- Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Τετάρτη 26  - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/06/26-2019-26-26.html  .-

 30. - Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   Πέμπτη 27  - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/06/27-2019-27-27.html  .- 
31.-  .- Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
 Παρασκευή 28  - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης
: https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/06/28-2019.html  .-                                          32.- Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 Σάββατο 29 - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης
 : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/06/29-2019.html .-                                                                                              30.-  

***  ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. -
Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-  


~**  ~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
 2.- 
 https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas    
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook  
 4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .— 
6.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-

~**  ***  https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών  
 https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  
http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 
   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 
*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

~**   1~* ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΡΑΣΕΙΣ .. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΒΙΝΤΕΟ ..
Α΄ ΜΕΡΟΣ : Κυριακή 17  Σεπτεμβρίου  2017   : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/09/blog-post.html .-
 2~* ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΡΑΣΕΙΣ .. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΒΙΝΤΕΟ .. :
B ΄ ΜΕΡΟΣ : Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017
 http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/10/blog-post.html .- 
3~*ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΡΑΣΕΙΣ .. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΒΙΝΤΕΟ .. : 
Γ ΄ ΜΕΡΟΣ : Τρίτη 19  Δεκεμβρίου 2017:
http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/12/blog-post.html  .-
4 ~* ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΡΑΣΕΙΣ .. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΒΙΝΤΕΟ .. : 
Δ ΄ ΜΕΡΟΣ  .. .. Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017  : 
Πελοποννησιακό και Aρφαραίϊκο λαϊκό γλωσσάρι  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/12/blog-post.html .-

5 ~**  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ... ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ...ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  και ΒΙΝΤΕΟ  Πέμπτη 11  Ιανουάριος 2018 ..... Ε΄ Μέρος  Εκφράσεις που λέγονται ..και γιατί λέγονται .. 
 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2018/01/blog-post.html .- 
***  Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει πάλι άνοιξη θ ανθίσει ,Μα αν κάνει κ πεισμώσει μες στα χιόνια θα μας χώσει ! Καλό Μήνα!
 ~