Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Η Εφημερίδα μας  Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- 
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης .-



***  Ο Κυριάκος  Βελόπουλος  στον ALHA TV  Παρασκευή   13-09-2010 :
 ~*    https://youtu.be/hP8lSQVTTqQ  .- 
 ~*    https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/479143152928074/   .-  
~*    https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/479143152928074/  .- 
 ~*   https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/2312631959050909/  .- 
 ~*   https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/2312631959050909/   .-             


~ ** Αγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος – Γιορτή σήμερα 13 Σεπτεμβρίου – Ποιοι γιορτάζουν
~  – Τη μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου τιμά σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας. Για τον Άγιο Κορνήλιο αναφέρουν οι Πράξεις των Αποστόλων (Ι, 1-13). Ήταν θεοσεβούμενος Ρωμαίος Εκατόνταρχος. Άγγελος Κυρίου του υπέδειξε να συναντήσει τον Απόστολο Πέτρο. Ο Κορνήλιος μεταστράφηκε στο Χριστιανισμό και δίδαξε την διδασκαλία του Χριστού στην Φοινίκη, την Κύπρο, την Αντιόχεια και την Έφεσο.
~  Εξελέγη Επίσκοπος Σκήψης της Μυσίας. Ο ιεραποστολικός του ζήλος απέφερε πλούσιους καρπούς και πολλοί ήσαν οι ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο. Κάποιοι κατήγγειλαν τον Κορνήλιο στον Έπαρχο Δημήτριο, ο οποίος τον συνέλαβε και τον οδήγησε σε ειδωλολατρικό ναό ενώπιον πλήθους, προκειμένου να θυσιάσει στα είδωλα.

Ο Κορνήλιος όχι μόνο έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του αλλά κατάφερε με την ομολογία του να κάνει να πιστέψουν στη διδασκαλία του Ευαγγελίου η σύζυγος και ο υιός του Επάρχου. Είπε μάλιστα στο Δημήτριο ότι η οικογένειά του δεν θα πάθει κανένα κακό. Ο Έπαρχος κατάλαβε λίγο αργότερα το νόημα των λόγων αυτών, όταν έγινε μεγάλος σεισμός που ισοπέδωσε το ναό και η σύζυγος με τον υιό του βγήκαν ανέπαφοι από τα ερείπια. Απολυτίκιο:  Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.   Δικαιοσύνης διαπρέπων τοις έργοις, τον φωτισμόν της ευσεβείας εδέξω και αποστόλων σύμπονος εδείχθης αληθώς, τούτοις κοινωνήσας γαρ, δι’ ενθέων καμάτων του Χριστού την σάρκωσιν ανέκραξας πάσι, μεθ’ ων δυσώπει σώζεσθαι ημάς τους σε τιμώντας, παμμάκαρ Κορνήλιε.  https://youtu.be/y9WmulCK9yE  .
~**  Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 13 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος
– Κατά Ιωάννην (12΄ 25-36): Γιορτή σήμερα: Αγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος
Ο φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσον με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διά τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.
ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγε βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· οὐ δι᾿ ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι᾿ ὑμᾶς.
νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
τοῦτο δὲ ἔλεγε σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος· ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς μεθ᾿ ὑμῶν ἐστι· περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει.
ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν.  Μετάφραση:  Εκείνος, που την αγαπά την ζωήν του και αποφεύγει να την θυσιάση, όταν το καθήκον το επιβάλλη, αυτός θα την χάση εις την αιωνιότητα. Και εκείνος, που χάριν του καθήκοντός του δεν υπολογίζει την ζωήν του στον κόσμον αυτόν, θα την εξασφαλίση και θα απολαύση την αιώνιον ζωήν.  Οποιος με υπηρετεί με πίστιν, ας με ακολουθήση με αυταπάρνησιν. Και όπου είμαι εγώ, μετά την σταύρωσιν εις την αιωνίαν δόξαν, εκεί θα είναι και ο ιδικός μου διάκονος. Μαθετε δε και τούτο, ότι εκείνον που με υπηρετεί, θα τον δοξάση ο Πατήρ.  Τωρα που πλησιάζει η μεγάλη ώρα του σταυρικού μου θανάτου, η ψυχή μου έχει ταραχθή από την τόσον φυσικήν οδύνην ένεκα του υψίστου αυτού μαρτυρίου. Και τι να είπω; Πατερ, γλύτωσέ με από την ώραν αυτήν. Αλλά δια τούτο ακριβώς έφθασα εις την ώραν αυτήν, δια να προσφέρω την μεγάλην λυτρωτικήν θυσίαν προς σωτηρίαν του κόσμου.  Πατερ, με την θυσίαν και το όλον έργον μου, κάμε να δοξασθή το όνομά σου”. Ηλθε τότε φωνή από τον ουρανόν και είπε· “και εδόξασα το όνομά μου με όλην την μέχρι σήμερα αγιωτάτην ζωήν σου και δράσιν σου και πάλιν θα το δοξάσω με την λυτρωτικήν θυσίαν σου και την ένδοξον ανάστασίν σου”.  Ο λαός, που εστέκετο εκεί και ήκουσε την φωνήν, έλεγεν ότι έγινε βροντή. Αλλοι έλεγαν ότι άγγελος ωμίλησεν εις αυτόν. Απήντησεν ο Ιησούς και είπε· “η φωνή δεν έγινε δι’ εμέ, αλλά έγινε για σας, δια να βεβαιωθήτε δηλαδή ότι πράγματι με έστειλε ο Θεός. Τωρα, που εγώ θα σταυρωθώ, κρίνεται ο κόσμος και θα ξεχωρίσουν οι πιστοί από τους απίστους. Τωρα ο άρχων του αμαρτωλού τούτου κόσμου θα κρημνισθή από την εξουσίαν του, θα χάση τους υπηκόους του και θα ριφθή έξω. Τουναντίον όμως εγώ, εάν υψωθώ επάνω στον σταυρόν και δια του σταυρού αναληφθώ στους ουρανούς, όλους τους καλοπροαιρέτους Ιουδαίους και Ελληνας θα ελκύσω προς τον ευατόν μου”. Ελεγε δε τούτο, υποδουλώνων τον σταυρικόν θάνατον, με τον οποίον επρόκειτο να πεθάνη. Απήντησεν εις αυτόν ο λαός· “ημείς έχομεν πληροφορηθή από τον νόμον ότι ο Χριστός μένει αθάνατος στον αιώνα· και πως συ λέγεις ότι πρέπει να υψωθή επάνω στον σταυρόν ο υιός του ανθρώπου; Ποίος είναι αυτός ο υιός του ανθρώπου; Είναι ο Χριστός η όχι;”  Είπε τότε εις αυτούς ο Ιησούς· “ολίγον ακόμη χρόνον έχετε μαζή σας εμέ, που είμαι το φως του κόσμου· βαδίζετε, έως ότου έχετε το φως, δια να μη σας καταλάβη το σκοτάδι. Και εκείνος, που περιπατεί μέσα στο σκοτάδι, δεν ξέρει που πηγαίνει. Εως ότου έχετε μεταξύ σας το φως, πιστεύετε στο φως, δηλαδή εις εμέ, που είμαι το φως του κόσμου, δια να γίνετε και σεις παιδιά του φωτός, φωτισμένοι από την διδασκαλίαν μου”. Αυτά εδίδαξεν ο Ιησούς και εβγήκεν έξω από την Ιερουσαλήμ και εκρύβη από αυτούς, δια να μη εξερεθίζωνται περισσότερον οι εχθροί του.
~**  Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός : «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνετού ανθρώπου;»

~  Χαρακτηριστικά του συνετού ανθρώπου είναι η ελευθερία από κάθε παράλογο αίσθημα, εμπαθή διάθεση και κίνηση.
~ Απ’ αυτά θα προκύψει ο έλεγχος και η κυριότητα πάνω στα νοήματα και θα ακολουθήσει η ορθή και αλάνθαστη χρήση των πραγμάτων.
Επίσης το πράο και ήπιο της συμπεριφοράς προς τους συνανθρώπους του, το ταπεινό φρόνημα, ως προς τον εαυτό του. Το συμπαθές, το εύσπλαχνο, το ευεργετικό προς όλους, καθώς και η σταθερότητα της θελήσεως στις αποφάσεις, που θα παίρνει, σε αντίθεση με την προηγούμενη ακαταστασία. Η ακριβέστερη περιγραφή του τέλειου ανθρώπινου χαρακτήρα, ή μάλλον της προσωπικότητας, είναι η ακριβής αντιγραφή του προτύπου – του μας -, γιατί Αυτός μόνος επανέφερε την ολοκλήρωση στη φύση μας. Αυτό απέδειξαν αδιάψευστα όλοι «οι του Χριστού», που με τη βοήθεια της Χάριτος «φόρεσαν» την εικόνα του «επουρανίου» και, κατά τον Παύλο, σ’ αυτούς «η ζωή κατανίκησε τον θάνατο» (Β’ Κορ. 5,4). Πρέπει όμως, να τονίσουμε ότι χωρίς τη συνδρομή της θείας Χάριτος, είναι αδύνατο ο «πεπτωκώς» και «συντετριμμένος» άνθρωπος να επανεύρει αυτά που έχασε. (, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 13, σ. 120-121)ν
~**  Η ευχή δεν είναι απλώς όπλο εναντίον του διαβόλου…
~  Κάθε λογισμό, η   “Κύριε Ιησου Χριστέ ελέησόν με”, πιάνει αν κάνεις τον σταυρό σου και το πεις αυτό από μέσα σου; Πιάνει; τα σκορπάει όλα;   π. Νίκων:  Ναι, εξαρτάται. Ότι είναι ένα όπλο, δεν είναι απλό όπλο. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, δεν είναι απλώς όπλο εναντίον του διαβόλου. Προσέξετε, είναι πυρηνική βόμβα. Τινάζει τον διάβολο, τον εξαφανίζει. Είναι μια τρομερά συμπυκνωμένη, είναι μια τρομερά δυνατή ευχή. Μέσα της κλείνει όλες τις προσευχές, ξέρετε γιατί;  Είναι ένα μυστήριο, λέει η Γραφή ότι όταν θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Χριστού θα εμφανισθεί στον ουρανό το όνομα του Χριστού και ενώπιον του ονόματος αυτού (λέει), παν γόνυ κάμψει επουρανίων επιγείων και καταχθονίων. Αυτό είναι ένα μυστήριο, το όνομα του Χριστού. Θα γονατίσει μπροστά στο όνομα αυτό το γόνατο των επουρανίων, οι άγγελοι θα γονατίσουν οι άνθρωποι θα γονατίσουν, και των υποχθονίων και οι διάβολοι θα λυγίσουν μπροστά σε αυτό το όνομα.  Λέει η γραφή (πάλι ο Απόστολος): “Δεν υπάρχει άλλο όνομα με το οποίο θα σωθούμε, και εμείς τι κάνουμε; Λέμε αυτό το όνομα. Λέμε: “Κύριε Ιησού Χριστέ, το όνομά Σου ονομάζομεν” λέει, “Θεό άλλον εκτός από Εσένα δε γνωρίζουμε το όνομά σου ονομάζομεν”. Είναι κάτι το οποίο προσπαθεί ο διάβολος να μας πείσει να μην το κάνουμε. Ο διάβολος δεν φοβάται αν πιστεύουμε στον Θεό.  Προσέξετε το αυτό: Όση πίστη να έχεις δε σώζεσαι, δε σώζεσαι αν πιστεύεις στον Θεό. Ο διάβολος σκοτώνεται εμείς σωζόμαστε από τι; Όταν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Δεν έχουμε άλλον Θεό. Εκεί είναι το σκάνδαλο για τον διάβολο. Γίνονται θεολογικά συνέδρια στο εξωτερικό με χριστιανούς, (θα καταλήξω εκεί), θεολογικά συνέδρια με χριστιανούς στο εξωτερικό που συμφωνούν, (“χριστιανοί” τώρα) να μην αναφέρουν το όνομα του Χριστού για να μην προσβληθούν και οι βουδιστές και οι ινδουιστές και όποιοι άλλοι συμμετέχουν στο συνέδριο. Πώς τρέμει ο διάβολος το όνομα του ! Και εμείς λέμε ονομάζουμε τον Χριστό Κύριο, αυτό το οποίο ο διάβολος προσπαθεί να σε πείσει να μη το κάνεις. Κατ’ αρχήν δε θέλει να σκέφτεσαι τον Χριστό. Μετά σου λέει: “Τον σκέπτεσαι; σκέψου τον σαν έναν μεγάλο μύστη. Σαν μια από τις ενσαρκώσεις του Βούδα, σαν έναν μεγάλο ποιητή σαν ένα μεγάλο φιλόσοφο, σαν, σαν, σαν, όχι Κύριο”. Και εμείς τώρα λέμε “Κύριε Ιησού Χριστέ”.  Και τι ακόμα; “Ελέησόν με”. Ελεημοσύνη ποιος ζητάει; Ένας ζητιάνος. Δηλαδή ταπεινώνεσαι; Τον πέθανες! Γι’ αυτό εμείς επιμένουμε στο “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”. Τώρα κάνουμε τον σταυρό μας – δεν τον κάνουμε, δεν έχει καμιά σημασία, όταν έχουμε μέσα στην καρδιά μας τον διάβολο, είναι αστείο να κάνουμε τον σταυρό μας. Δε μας σώζει, είναι ασήμαντο. Το σημαντικό είναι να έχουμε το όνομα του Χριστού στο μυαλό μας.  Είναι πυρηνική βόμβα, στην πράξη θα τα δείτε αυτά. Στην πράξη, απλά πραγματάκια είναι αυτά. Θα κατεβείτε τώρα, θα δείτε, θα αρχίσετε να περπατάτε, κανείς δε μπορεί να σας εμποδίσει να λέτε από μέσα σας: “Κύριε Ιησού χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”.  Τι σας εμποδίζει; Τι σας στοιχίζει; Τίποτα! Όλες οι άλλες προσευχές χρειάζονται μιά ησυχία, έναν τόπο ήρεμο, λίγες εικόνες, το απόδειπνο, τον εσπερινό, κάποια βιβλία, αυτή την προσευχή μπορούμε να την λέμε πάντοτε. Περπατάς; μπορείς να το λες, οδηγάς το αυτοκίνητό σου; μπορείς να το λες. Ξεκινήστε και η ίδια η προσευχή θα σας μάθει τα πάντα.  Στην πράξη τα μαθαίνουμε αυτά όχι με τα λόγια. Τώρα τα λόγια έτσι που σας τα λέω μπορεί να σας φαίνονται ωραία να χαιρόσαστε την ώρα που τα ακούτε. Όταν θα έρθει η ώρα του πειρασμού θα σας χτυπήσει ο διάολος κάτω σαν χταπόδι και δεν θα σας μείνει τίποτα από αυτά που σας λέω.  Τι θα σας μείνει; Ό,τι βάλατε εσείς στην πράξη και το μάθατε εσείς προσωπικά. Αυτό δε μπορεί να σας το μετακινήσει κανένας. Έτσι θα γνωρίσετε αν είναι αλήθεια όλα αυτά και έτσι γνωρίζουμε όλη την αλήθεια του χριστιανισμού. Αν είναι αλήθεια αυτά που μας είπε ο Χριστός ή όχι. Από την ζωή τους τα έχουν μάθει οι άνθρωποι και τα έχουν κρατήσει μέχρι σήμερα. Όχι γιατί τους τα λένε οι παπάδες και οι καλόγεροι.  Οι ίδιοι οι άνθρωποι τα ζούνε και μας τα λένε. Το τι έχουμε ακούσει από ανθρώπους που ζούνε στον κόσμο δε μπορεί να το βάλει το μυαλό σας. Και επειδή ακριβώς είναι θέμα ζωής, γι, αυτό όλοι μπορούμε να σωθούμε, δεν είναι θέμα εξυπνάδας ή μόρφωσης ή γνώσεων. Γι’ αυτό έχουμε αγράμματους που είναι άγιοι. Δεν έχουν βγάλει το δημοτικό και λέμε: “Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών” και έχουμε μορφωμένους που δεν ξέρουν τι λένε και τι τους γίνεται.  Απλά πράγματα είναι, με απλά πράγματα θα πάμε στον Παράδεισο, και με απλά πράγματα θα πάμε στην κόλαση.  από: Ο Διάβολος στο μυαλό – Η πάλη με τους λογισμούς  τού π. Νίκωνα, Νέα Σκήτη

*** Το σωληνάκι με τον Αγιασμό
~ Ο διάκονος Σπυρίδων της ενορίας της Αγίας Σοφίας και των Τριών Θυγατέρων της από την πόλι Κιπούσι μας διηγείται:   Ένας Χριστιανός, τ᾿όνομά του Βασίλειος, ετοιμαζόταν να δώσει εξετάσεις, αλλά δεν ήξερε σχεδόν τίποτε ν᾿ απαντήσει στις ερωτήσεις που του είχαν δοθή. Σκεπτόταν κι έλεγε, τι θα κάνω για να επιτύχω σ᾿ αυτές τις εξετάσεις. Τον εφώτισε το Άγιο Πνεύμα και μπήκε στην Εκκλησία. Μας ζήτησε αγιασμό, χωρίς να μας πεί τι τον θέλει. Έβαλε μέσα στο σωληνάκι του στυλού του και πήγε στο σχολείο. Μπήκε στην αίθουσα και πριν δοθούν τα θέματα, έβγαλε τον αγιασμό από τον στυλό του, εράντισε μ᾿ αυτό το κεφάλι του προσευχόμενος ταυτόχρονα: «Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με. Φώτισε το μυαλό μου να γράψω καλά». Ο καθηγητής έγραψε τα θέματα στον πίνακα. Ο Βασίλειος φωτιζόμενος από τον , έγραψε πολύ καλά και παρέδωσε πρώτος την κόλλα του. Ο καθηγητής απόρησε και έλεγε πως έγραψε αυτός τόσο γρήγορα, ενώ δεν παρηκολούθησε τα μαθήματά μου. Είδε το γραπτό του και εξεπλάγη, διότι ήσαν όλες οι απαντήσεις σωστές. Τον ερώτησε: – Πως έγραψες, χωρίς να διαβάσεις;  – Δεν έκανα τίποτε, του απήντησε. Τον ερώτησε πάλι ο καθηγητής: σε ποιά εκκλησία προσεύχεσαι; Ο μαθητής του απήντησε στην Ορθόδοξη Εκκλησία.  – Συνέχισε να προσεύχεσαι, του είπε ο καθηγητής, σ᾿ αυτήν την Εκκλησία, διότι, φαίνεται ότι λατρεύεται αληθινά εκεί ο Θεός

***  «Καζάνι που ΒΡΑΖΕΙ» η Θράκη: Μάζες αλλοδαπών έχουν ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΙ το νομό Ροδόπης…  άρθρο του Διονύση Βοργία,
Πληθαίνουν οι μεταναστευτικές ροές από Τουρκία, μέσω Έβρου, κι ο απόηχος είναι εμφανής τόσο στο ν. Έβρου, όσο και στο ν. Ροδόπης. Εντός της Κομοτηνής, αλλά κυρίως στον «χαρτογραφημένο» από τους διακινητές ορεινό όγκου του νομού, λαμβάνουν χώρα τα δρομολόγια διακίνησης.
«Κυνήγι» απανταχού στο νομό Ροδόπης Μέσα στην πόλη της Κομοτηνής, αλλά κυρίως στον ορεινό όγκο του νομού, γίνονται αντιληπτοί παράνομοι μετανάστες. Οι διακινητές επιλέγουν κυρίως τα μονοπάτια του ορεινού όγκου, καθώς είναι αρκετά πιο βόρεια από τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σαπών και Ιάσμου, τα οποία προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν διακινητές και διακινούμενοι. Βόρεια από Κέχρο, Πάτερμα και πάνω από τα ορεινά χωριά του πρώην Δήμου Σώστη, οι διακινητές έχουν χαρτογραφήσει δύσβατα μονοπάτια και φαίνεται να γνωρίζουν ακριβώς πως να κινηθούν, προκειμένου οι πιθανότητες σύλληψης να ελαχιστοποιούνται. Καταδιώξεις ξεκινούν στην Εγνατία, στην Εθνική Οδό και στο επαρχιακό δίκτυο, καθώς ανάλογα με το «μονοπάτι» γίνεται η χρήση και του αντίστοιχου οδικού δικτύου. Το απόγευμα της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, συνέλαβαν 34χρονο, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει με αυτό, παράνομα, στην ενδοχώρα δέκα μη νόμιμους μετανάστες. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, συνέλαβαν τον 30χρονο, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει με αυτό, παράνομα, στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες. Κι αυτές είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις που απασχολούν την Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης. Στην πόλη της Κομοτηνής η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. απασχολείται έντονα με το «κυνήγι» μεταναστών. Μετανάστες διέρχονται ακόμη και μέσα από την πόλη, ενώ συχνές είναι οι συλλήψεις που συμβαίνουν στο ΚΤΕΛ, με δεδομένο και ότι το τρένο που χρησιμοποιούσε πλήθος μεταναστών έχει αναστείλει τα δρομολόγιά του στην Θράκη. Ο «Χ» αποτυπώνει φωτογραφικά το βράδυ της Πέμπτης «κυνήγι» μετανάστη μέσα στο κέντρο της πόλης. Δύο μετανάστες αποβιβάστηκαν από τον σταθμό του ΚΤΕΛ. Ο ένας προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης και τελικά αστυνομικός τον καταδίωξε και τον συνέλαβε έξω από το κοντινό μάρκετ, σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών. Υπόσχεται η νέα κυβέρνηση… Την ίδια ώρα η νέα κυβέρνηση υπόσχεται, αλλά λίγοι μέχρι στιγμής έχουν πειστεί. Στην ατζέντα Μητσοτάκη υπάρχει η αύξηση της επιτήρησης των συνόρων, σε συνεργασία τόσο με τη Frontex και τις ευρωπαϊκές αρχές, όσο και με το ΝΑΤΟ. Επίσης, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, με κατάργηση του δεύτερου βαθμού εξέτασης προσφυγών με στόχο – σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης ασύλου – να προχωρά άμεσα η διαδικασία επιστροφής του αιτούντος στη χώρα από την οποία προήλθε. Πάντα με σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο και για την πλήρη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει και η Τουρκία να αναλάβει με συνέπεια τις ευθύνες που της αναλογούν. Ακόμη, η αύξηση των ελέγχων της Αστυνομίας σε νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα για τον εντοπισμό προσώπων που είχαν αιτηθεί τη χορήγηση ασύλου αλλά η αίτησή τους απορρίφθηκε από τα δικαστήρια.   Με 500.000 μετανάστες «απειλεί» η Τουρκία Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα στην Θράκη, εν αναμονή και της εκπνοής, στις 30 Οκτωβρίου, της προθεσμίας που έχει δώσει η τουρκική κυβέρνηση στους Σύρους πρόσφυγες και μετανάστες για να εγκαταλείψουν την Κωνσταντινούπολη (ή να απομακρυνθούν διά της βίας…) και σύμφωνα με την «Καθημερινή» στον Έβρο αλλά και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου εντείνεται η αγωνία για πιθανή νέα αύξηση των ροών. Η πρώτη επιχείρηση «σκούπα» στην Κωνσταντινούπολη, πριν από μερικές εβδομάδες, κατά την οποία απομακρύνθηκαν με προορισμό τις δομές στο εσωτερικό της Τουρκίας δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, συνέπεσε με αύξηση των αφίξεων στα νησιά του Αιγαίου, εξέλιξη που δεν θεωρήθηκε από ελληνικής πλευράς τυχαία. Τώρα που ο Ερντογάν απειλεί να «καθαρίσει» τη μεγαλούπολη, όπου εκτιμάται ότι έχουν συγκεντρωθεί περί τις 500.000 πρόσφυγες από τη Συρία και αρκετές χιλιάδες μετανάστες από χώρες της Ασίας και της Αφρικής, το ότι πολλοί εξ αυτών –μετανάστες κυρίως – μπορεί να επιλέξουν αντί για τα στρατόπεδα της νοτιοανατολικής Τουρκίας την φυγή μέσω Έβρου και νησιών στην Ελλάδα προκαλεί επιπλέον ανησυχίες στα σύνορά μας. ΤΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 FM  Στο ράδιο Χρόνος 87,5fm φιλοξενήθηκαν το περασμένο διάστημα γνωρίζοντες του ζητήματος. Ένας εξ αυτών ο Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, στρατιωτικός αναλυτής εκτίμησε μέσα από τον ραδιοφωνικό «αέρα», πως «όπως η Τουρκία φωνάζει πως θέλει οικονομική ενίσχυση, κατ’ αντιστοιχία και ιδιαίτερα στα χερσαία σύνορα στον Έβρο (πρέπει να το κάνει και η Ελλάδα). Πρέπει να ζητήσουμε κατ’ αντιστοιχία την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ζητάει η Τουρκία, όχι για να φιλοξενήσουμε, αλλά να αποτρέψουμε». Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο διάστημα αναμένεται νέα αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Προτάσσει ως άμεση προτεραιότητα την αύξηση των συνοριοφυλάκων, προς ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην ενδοχώρα. Ο Αναστάσιος Λαυρέντζος, συγγραφέας βιβλίων όπως «Η Θράκη στο μεταίχμιο», τονίζει – αναφερόμενος στην Ελλάδα – ότι αφενός οι ροές εισόδου δεν έχουν μειωθεί, αφετέρου ότι οι ροές εξόδου δεν έχουν αυξηθεί. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, το πρόβλημα είναι οι παράνομοι μετανάστες, όχι οι πρόσφυγες, καθώς οι πρώτοι αποτελούν τη μερίδα του λέοντος κι οι δεύτεροι την εξαίρεση. Καταγγέλλει ότι η Τουρκία ελέγχει τον αριθμό μεταναστών που δέχεται η Ελλάδα και κατ’ αυτό τον τρόπο «ασκεί πίεση σε πολλά επίπεδα, τεστάρει και τη νέα ελληνική κυβέρνηση». Χαρακτηρίζει «επισφαλή» την συμφωνία μεταξύ Τουρκίας – ΕΕ για το μεταναστευτικό – προσφυγικό, λέγοντας ότι η Τουρκία πιέζει μέσω του φαινομένου και την ΕΕ, λαμβάνοντας και πολλά χρήματα για την διαχείριση του φαινομένου. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας δίνει την εικόνα από τα σύνορα. «Οι ροές δεν πρόκειται να σταματήσουν», δήλωσε, εξηγώντας ότι η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να τις διαχειρίζεται, καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού, μέσων και δομών. Κατ’ αυτό τον τρόπο τα κυκλώματα διακινητών συνεχίζουν την δράση τους σχεδόν ακάθεκτα, ενώ οι συνοριοφύλακες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν με «ίδιες δυνάμεις (…) προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τεράστιες ροές». Τέλος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι ροές μέσω Έβρου παρουσιάζουν αυξητική τάση από τα μέσα Αυγούστου ’19. xronos.gr
***  ΕΜΦΥΛΙΟΣ στη Ν.Δ.; Ακονίζουν τα μαχαίρια οι «σαμαρικοί» εναντίον του «πανούργου Μητσοτάκη»…Όχι μόνο δεν καταλαγιάζουν οι αντιδράσεις από τους σαμαρικούς στη ΝΔ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά εντείνονται και μάλιστα άρχισαν να αναζητούν και άλλους αντιμητσοτακικούς για συμμαχίες ώστε να ξεσπάσει γενικευμένος πόλεμος. Με ένα σκληρό άρθρο υπό τον τίτλο «Ο…. πανούργος κύριος Μητσοτάκης» η ιστοσελίδα antinews.gr που απηχεί τις θέσεις και απόψεις του Αντώνη Σαμαρά επιτίθεται και πάλι στον Κυριάκο Μητσοτάκη γράφοντας μάλιστα ότι χωρίς την βοήθεια του Σαμαρά και λιγότερο του Καραμανλή δεν θα είχε κερδίσει τις εκλογές του Ιουλίου, καθώς το ποσοστό του «μητσοτακισμού» δεν ξεπερνά το 1%-2%. Στην συνέχεια απαριθμεί τις κωλοτούμπες του Μητσοτάκη με αιχμή του δόρατος τον Μακεδονικό, ενώ τον κατηγορεί ότι κάνει την ίδια οικονομική πολιτική με τον Τσίπρα, αλλά με λίγες περισσότερες ανάσες ζωής για τους πολίτες. Τον κατηγορεί και για το Κυπριακό και το προσφυγικό, ενώ τον συγκρίνει με τον Τσίπρα, διαπιστώνοντας ότι σύντομα θα βρίσκεται σε δυσχερέστερη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταλήγοντας πάντως ότι οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι δεν πρέπει να τον υποτιμούν. Διαβάστε το άρθρο του antinews:  Ο…. πανούργος κύριος Μητσοτάκης  «Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους κερδίζεις».  Οι φωστήρες της δημοσιογραφίας για μια ακόμη φορά είδαν το δέντρο κι όχι το δάσος. Κι αντί να σκεφτούν γιατί επέλεξε ο πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στη ΔΕΘ να αναφερθεί στο εν λόγω απόφθεγμα, του άσκησαν επιφανειακή κριτική κατηγορώντας τον ότι έκανε λάθος καθώς δεν ήταν του Γκάντι. Elementary, my dear Watson… Ποιο ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος μέσω του παραπάνω ρητού; – Πρώτα σε αγνοούν: Δηλαδή όταν ήμουν ένας απλός βουλευτής και κατόπιν ένας απλός υπουργός κανείς δεν μου έδινε σημασία. Όλοι θεωρούσαν πως ό, τι κάνω το κάνω λόγω ονόματος. – Μετά σε κοροϊδεύουν: Δηλαδή όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της Νέα Δημοκρατίας όλοι με χλεύαζαν, αλλά κατάφερα τελικά να τους πάρω το κόμμα μέσα από τα χέρια. – Μετά σε πολεμούν: Δηλαδή όταν ήμουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δέχθηκα βρώμικο πόλεμο με πολλά χτυπήματα κάτω από τη ζώνη για να μην βγω αυτοδύναμος. – Μετά τους κερδίζεις: Δηλαδή παρά την υποτίμηση, τις κοροϊδίες και τα ανελέητα χτυπήματα κατάφερα να γίνω ο πρώτος αυτοδύναμος πρωθυπουργός της μνημονιακής εποχής. Φάτε τη σκόνη μου λοιπόν…!!! Και αποδέκτης δεν ήταν κατά κύριο λόγο ο Τσίπρας, αλλά το εσωκομματικό ακροατήριο. Καθιστώντας του σαφές ότι πλέον αδιαμφισβήτητος αρχηγός είμαι εγώ! Κάτι που επανέλαβε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη ΔΕΘ, στην αναφορά του για τα νέα ήθη που καθιερώνονται για την έκθεση, όπου άδειασε εμμέσως τόσο την κυβέρνηση του Καραμανλή όσο και του Σαμαρά. Βέβαια με τον δεύτερο ήταν λιγάκι πιο σκληρός και δεν αρκέστηκε μόνο σε έμμεσες μαχαιριές, αλλά και σε άμεσες. Όπως αυτή για την αντιπροεδρία της Κομισιόν και αυτή που αναμένεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Με τις κακές γλώσσες να λένε ότι αν επικρατήσει η κεντροαριστερή επιλογή του Κυριάκου θα πέσει μπουρλότο στο κόμμα. 
Μέχρι τότε πάντως, πληροφορούμαστε ότι ο Σαμαράς θα σχετίσει το «μπλόκο» στην Ευρώπη με την στάση του στο μακεδόνικο. Δεν γνωρίζουμε τι επιφυλάσσει στον Καραμανλή. Εκτιμούμε ωστόσο ότι θα του συμπεριφερθεί ανάλογα. Διότι ο Μητσοτακισμός ήρθε για να μείνει όπως γράφαμε σε προηγούμενο κομμάτι. Συνεπώς ο Μητσοτάκης θα κάνει τα πάντα για να απαλλαγεί από τα «κομματικά βαρίδια» για να χτίσει το δικό του κόμμα με στόχο τον απόλυτο έλεγχο. Ακριβώς ό, τι κάνει κι ο Τσίπρας. Πρόκειται περί απλών πολιτικών κινήσεων επιβίωσης. Στην προκειμένη ο Τσίπρας είναι σε ευνοϊκότερη θέση γιατί οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι δεν είναι του ίδιου βεληνεκούς με του Μητσοτάκη. Άραγε θα στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημά του Κυριάκου; Φρονούμε ότι ο Αλέξης έχει περισσότερες πιθανότητες να βγει… ζωντανός. Το 32% που πήρε στις εκλογές είναι αποκλειστικά δική του επιτυχία. Το 40% που πήρε ο Μητσοτάκης ήρθε αφενός γιατί έβαλαν πλάτη κυρίως ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Καραμανλής, αφετέρου γιατί ο κόσμος ήθελε πάση θυσία να φύγει ο Τσίπρας. Που σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης δεν ψηφίστηκε για το πρόγραμμά του, ασχέτως αν στο Μαξίμου πιστεύουν το αντίθετο. Το καθαρό ποσοστό του Μητσοτακισμού όπως έχει καταγράψει η ιστορία κινείται μεταξύ του 1 και 2 τοις εκατό. Άρα όταν οι «οπλαρχηγοί» της ΝΔ αποφασίσουν να τον πολεμήσουν κινδυνεύει με αφανισμό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους λόγους που οδήγησαν στο 19% που πήρε ο Σαμαράς στις πρώτες εκλογές το 12’. Ονόματα δεν λέμε… άλλωστε τα ξέρετε. Πέρα όμως από το εσωκομματικό μέτωπο που δημιουργείται με δική του ευθύνη, ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει τόσο την ανακολουθία του όσο και τις μελλοντικές πράξεις του με κίνδυνο οι ψηφοφόροι που τον τίμησαν για να φύγει ο Τσίπρας να του κουνήσουν το μαντήλι. Συγκεκριμένα: – Επί της ουσίας συνεχίζει την οικονομική πολιτική που σύναψε ο Τσίπρας με τους δανειστές, με λίγες περισσότερες ανάσες ζωής για τους πολίτες. – Έκανε μια μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα στο Μακεδόνικο. – Δεν προτίθεται να δώσει καθαρές λύσεις στο μεταναστευτικό. – Ενδεχομένως έπειτα από πιέσεις να συναινέσει σε λύση για το κυπριακό παρόμοιας με του σχεδίου Ανάν και σε πιθανή συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων. – Δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τα εγκλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. – Οι αγαστές σχέσεις με τον «κουμπάρο» πιθανότατα να ενώσουν τους λοιπούς επιχειρηματίες εναντίον του. – Οι ψηφοφορίες για την αλλαγή της απλής αναλογικής και της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού (εδώ ποντάρει τα πάντα ο Μητσοτάκης για να κυριαρχήσει όπως ήδη γράψαμε) να αποτύχουν και να του δέσουν τα χέρια. Τα μέτωπα είναι πολλά και δεν είμαστε σίγουροι ότι ο Μητσοτάκης θα καταφέρει να αντεπεξέλθει για έναν απλό λόγο. Δεν θα υπάρχει η φθορά του Τσίπρα για να την εκμεταλλευτεί και να κερδίσει τις εκλογές όποτε κι αν αποφασίσει να τις κάνει, αλλά θα είναι αντιμέτωπος με την δική του. Λέμε όποτε γιατί ακούγονται διάφορα σενάρια περί πρόωρων εκλογών λόγω της απλής αναλογικής κ.λπ…. Ίσως να τον υποτιμούμε κι εμείς και στο τέλος να καταφέρει πάλι να βγει νικητής. Κάλλιστα το γνωμικό που χρησιμοποίησε στη ΔΕΘ θα μπορούσε να τον δικαιώσει εκ νέου. Οψόμεθα… ΥΓ. Όσοι νόμιζαν ότι είναι πιο πονηροί από τον Μητσοτάκη καλό είναι να κάνουν την απαιτούμενη αυτοκριτική. tribune.gr
*** Η Ε.Ε. συνεχίζει την ΡΩΣΟΦΟΒΙΚΗ της πολιτική: Νέες ΚΥΡΩΣΕΙΣ ανακοινώθηκαν…
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε παράταση έξι μηνών, ως τον Μάρτιο του 2020, στις κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα από Ρωσία και Ουκρανία. Οι κυρώσεις αυτές σχετίζονται με ενέργειες που απειλούν ή υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα στην Ουκρανία σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν 170 φυσικά και 44 νομικά πρόσωπα.  
Στον κατάλογο των φυσικών προσώπων υπάρχουν Ρώσοι και Ουκρανοί πολίτες , ενώ τα 44 νομικά πρόσωπα αφορούν κυρίως όργανα εξουσίας και στρατιωτικούς σχηματισμούς που δραστηριοποιούνται στις αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία. Στη Ρωσία έχουν επιβληθεί από την ΕΕ διαφόρων ειδών κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις , κυρώσεις σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά και κυρώσεις στην ίδια την Κριμαία. Μάλιστα οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Κριμαία απαγορεύουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν οποιεσδήποτε επιχειρηματικές σχέσεις με την Κριμαία. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
***  Αγγελής για Novartis: Ο «Ρασπούτιν» ήταν σαν τον Θεό, πανταχού παρών στο χώρο της Εισαγγελίας Διαφθοράς… Ο συντονιστής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ιωάννης Αγγελής, κατά την σημερινή κατάθεσή του ως μάρτυρας στην υπόθεση της Novartis, στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Ζαχαρή, ανέφερε ότι «ο «Ρασπούτιν» ήταν σαν τον Θεό, πανταχού παρών στο χώρο της Εισαγγελίας Διαφθοράς». 
Ο κ. Ζαχαρής διενεργεί προκαταρκτική εξέταση μετά τις καταγγελίες του κ. Αγγελή για πολιτικές παρεμβάσεις και μεθοδεύσεις στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας και ερευνά από μηδενική βάση τις μηνύσεις που έχουν καταθέσει οι ο Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος και Ευάγγελος Βενιζέλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιωάννης Αγγελής δεν κατονόμασε ποιος είναι το πολιτικό πρόσωπο που είναι πίσω από την κωδική ονομασία «Ρασπούτιν» και παρέπεμψε σε πρόσωπα που -σύμφωνα με τον ίδιο- τον γνώριζαν, όπως είναι ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, η τέως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, η τέως γενική επιθεωρήτρια Δημόσια Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου και η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. 
O «Ρασπούτιν» είχε παρέμβει και σε άλλες υποθέσεις που χειριζόταν η Εισαγγελία Διαφθοράς
Ακόμη, ο Ιωάννης Αγγελής ανέφερε, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες ότι ο «Ρασπούτιν» πλέον της υπόθεσης της φαρμακοβιομηχανίας, είχε παρέμβει και σε άλλες υποθέσεις που χειριζόταν η Εισαγγελία Διαφθοράς, ενώ φέρεται να υποστήριξε, ότι υπήρχαν δικογραφίες στην Εισαγγελία Διαφθοράς που δεν είχαν κινηθεί καθόλου. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες στην κατάθεση του, η οποία διήρκησε περίπου 4,5 ώρες, ο Ιωάννης Αγγελής ανέφερε ότι σε συναντήσεις που είχε ο ίδιος και με τους Καλογήρου, Δημητρίου και Παπασπύρου συμφωνήθηκε να απομακρυνθεί η Ελένη Τουλουπάκη για να σταματήσει η επιρροή που είχε πάνω της ο «Ρασπούτιν». Ο Ιωάννης Αγγελής είχε δύο συναντήσεις με τον τέως υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου. Η μία συνάντηση έγινε παρουσία της Μαρίας Παπασπύρου και η δεύτερη με τη Ξένη Δημητρίου. Αναφερόμενος δε στις σχέσεις του και με τους λοιπούς (Δημητρίου κ.λπ.) φέρεται να είπε: «Φίλη η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, φίλοι οι εισαγγελείς, αλλά φιλτάτη η αλήθεια». Η κυρία Τουλουπάκη έδειχνε να ακολουθεί εντολές Φέρεται επίσης να κατέθεσε ότι «η συμπεριφορά της κυρίας Τουλουπάκη έδειχνε ότι υπήρχε άτομο του οποίου ακολουθούσε τις εντολές του που ήταν ισχυρότερος από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αλλά και από μένα τον ίδιο», επισημαίνοντας ότι «κουμάντο δεν έκαναν στην Εισαγγελία Διαφθοράς οι Εισαγγελείς αλλά ο «Ρασπούτιν». Ο Ιωάννης Αγγελής προσκόμισε στοιχεία και έγγραφα προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών του. Ενδεικτικά, κατέθεσε έγγραφο που του είχε αποστείλει η Μαρία Παπασπύρου ότι δέχεται απειλές από την Ελένη Τουλουπάκη για να ολοκληρώσει την έρευνα. Ηταν προειλημμένη απόφαση η ποινική δίωξη χωρίς στοιχεία κατά τριών πολιτικών Τέλος, επιβεβαίωσε ενώπιων του Ευάγγελου Ζαχαρή όλες τις μέχρι τώρα αναφορές του στον στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και επανέλαβε, ότι υπήρξε προειλημμένη απόφαση της κ. Τουλουπάκη, να ασκήσει στο τέλος του 2018, ποινική δίωξη χωρίς στοιχεία κατά τριών πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Νοvartis. iefimerida.gr
~** Ο καιρός την Παρασκευή! Ποιες περιοχές θα πληγούν από καταιγίδες…
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-09-2019 από ΕΜΥ (emy.gr):  
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα νότια όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρα και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά νεφώσεις και γρήγορα αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία τοπικά 7, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά.                                                        
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αρχικά νεφώσεις, γρήγορα από τα δυτικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στο Θρακικό τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.         ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                                  Καιρός: Στα βόρεια γενικά αίθριος. Στα νότια τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση.                                                              Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.                                Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.   
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Μετά το μεσημέρι αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 7 με 8 και από το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και από το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 26 και στη νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το βράδυ.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και και από το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά 7 και βαθμιαία 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και βαθμιαία αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
***  Ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών για το Σκοπιανό…
~  ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ  
Τελικά φαίνεται ξεκάθαρα πως η κυβέρνηση της ΝΔ εξαπάτησε τον Ελληνικό λαό στο μεγάλο εθνικό θέμα της κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών. Προεκλογικά κάποιοι βουλευτές της ΝΔ φώναζαν ότι θα την καταργήσουν.
Αργότερα κάποιοι άλλοι μιλούσαν για μια επιζήμια συμφωνία. Σήμερα δύο μήνες μετά τις εθνικές εκλογές που η ΝΔ βρίσκεται στην κυβέρνηση, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας είπε ότι «η συμφωνία των Πρεσπών είναι διεθνής συμφωνία, είναι συμφωνία σε ισχύ και δεν μπορεί να αλλάξει». Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ απαντά πως αυτή η συμφωνία, που είναι ενάντια στο Εθνικό συμφέρον της χώρας, μπορεί και πρέπει να αλλάξει! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιμένει στη διερεύνηση της υπόθεσης για το πώς η χώρα οδηγήθηκε σε αυτήν την συμφωνία, ενώ πρέπει να αναζητηθούν και οι ευθύνες για εκείνους που την υπέγραψαν! Η Συμφωνία ακυρώνεται, ΑΝ θέλεις να την ακυρώσεις! ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
***  Βασίλης Κοσμόπουλος: Ο Δήμος Καλαμάτας δεν είναι ιδιοκτησία κανενός

Η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει να είναι αλλά και να φαίνεται τίμια. Το νόμιμο είναι πάντα και ηθικό; Το πρώτο αξίωμα και το δεύτερο ερώτημα έθεσε χθες ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κοσμόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας.
Ειδικότερα, στο θέμα της αποζημίωσης του τέως δημάρχου Παναγιώτη Νίκα για μετακινήσεις του στις 28, 29 και 30 Αυγούστου σε Τρίπολη, Αθήνα, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Άργος, ο κ. Κοσμόπουλος υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν ο κ. Νίκας να ζητά αποζημίωση από τη στιγμή που είναι προφανές ότι όλες αυτές οι μετακινήσεις έγιναν υπό τη νέα του ιδιότητα ως περιφερειάρχης Πελοποννήσου και δεν αφορούσαν υποθέσεις του Δήμου.
Μάλιστα, επειδή ψάξαμε το θέμα, είδαμε ότι στην προσωπική ιστοσελίδα του κ. Νίκα στο facebook υπάρχει η παρακάτω ανάρτηση:
 Παναγιώτης Ε. Νίκας
"Την Παρασκευή (σ.σ. δηλαδή 30 Αυγούστου) πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του Δημάρχου Άργους - Μυκηνών, Δημήτρη Καμπόσου! Κατά το χαιρετισμό μου, του ευχήθηκα καλή και δημιουργική θητεία και του υποσχέθηκα, όπως κάνω με κάθε ευκαιρία, ότι ως Περιφερειάρχης θα είμαι πάντοτε αρωγός και συμπαραστάτης στο έργο των Δημάρχων! Τα προβλήματα είναι πολλά και κοινά και όλοι μαζί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα!".
Σε περίπτωση που ο νυν περιφερειάρχης δεν είχε κερδίσει τις εκλογές, δεν νομίζουμε ότι στις συγκεκριμένες ημερομηνίες θα έκανε διάφορα υπηρεσιακά ταξίδια, αλλά θα βρισκόταν στις διαδικασίες αποχαιρετισμού υπαλλήλων και αιρετών. Αυτό, τουλάχιστον, υποδεικνύει η κοινή λογική.
Από εκεί και πέρα, ο κ. Κοσμόπουλος τόνισε ότι το θέμα δεν είναι τα χρήματα που ξοδεύτηκαν, μια και το ποσό δεν είναι δα και τεράστιο, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι "ο Δήμος Καλαμάτας δεν είναι ιδιοκτησία κανενός".
Βέβαια, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Γιώργος Φάββας, όπως και τα άλλα μέλη της πλειοψηφίας, αντέδρασαν υποστηρίζοντας ότι ο κ. Νίκας "έτρεχε" για το Δήμο μέχρι και την τελευταία ώρα, αλλά μάλλον δεν έπεισαν κανέναν. Ούτε τους ίδιους τους εαυτούς τους… Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Οι μεγάλες εκπτώσεις «τρώνε» την ποιότητα των έργων

~  Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας ο επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, αλλά και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κοσμόπουλος, έθεσαν το θέμα των μεγάλων εκπτώσεων σε έργα του Δήμου Καλαμάτας, κάτι που προκαλεί ερωτηματικά για την ποιότητα, αλλά και το χρόνο υλοποίησής τους.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την πλευρά της πλειοψηφίας είναι ότι όντως οι εκπτώσεις είναι ένα "αγκάθι", αλλά ο Δήμος Καλαμάτας δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση, αφού υπάρχει νόμος που καθορίζει τον τρόπο των διαγωνισμών και τους αναδόχους.
Πάντως, το να δίνεται έκπτωση άνω του 60% σε έργα που εκτελεί ο Δήμος, αλλά και η ΔΕΥΑΚ, είναι θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει τη Δημοτική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τουλάχιστον από την πλευρά του ελέγχου του τρόπου υλοποίησης.
Εκείνο που θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, όμως, είναι τη δήλωση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργου Στασινού. Με αφορμή τις εκπτώσεις που δόθηκαν σε ένα οδικό έργο και ξεπέρασαν το 50%, ο κ. Στασινός δήλωσε ότι "με τέτοιες εκπτώσεις ή κλέβεις ή μπαίνεις μέσα".
Παίρνοντας τοις μετρητοίς την παρατήρηση, υπάρχουν έργα αναπλάσεων, κυρίως, στο Δήμο Καλαμάτας όπου είχαμε έκπτωση της τάξης του 60,32%, αλλά και παραπάνω.
Κάποτε υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία όσοι ανάδοχοι δημοσίων έργων δίνουν έκπτωση άνω του 35% (προκειμένου να μειοδοτήσουν) για ένα έργο, πρέπει να αιτιολογούν την προσφορά τους στην αναθέτουσα αρχή και να εξειδικεύουν τους λόγους που επικαλούνται για τη δυνατότητα εκτέλεσης, αλλιώς η σύμβαση δε θεωρείται νόμιμη! Α.Π.

*** Ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο Καλαμάτας: Απρόθυμοι να πληρώσουν οι δημότες…

Χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση φαίνεται να κυλά ο χρόνος σε σχέση με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καλαμάτας. Αν και έχουν σταλεί πέραν των 30.000 επιστολών, χθες, σε συνέντευξη Τύπου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Φάββας υποστήριξε ότι μέχρι προχθές είχαν φροντίσει να περάσουν από το ταμείο μόνο 2.560 δημότες.
Με δεδομένο ότι η προθεσμία που έχει κάποιος να ρυθμίσει τις οφειλές του εκπνέει στις 16 Σεπτεμβρίου, τότε όντως ο αριθμός είναι μικρός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, 1.948 δημότες πλήρωσαν εφάπαξ τις οφειλές τους και 612 σε δόσεις. Το ποσό της κύριας οφειλής ανέρχεται σε 1.300.653,19 ευρώ και όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη ρύθμιση έφτασε στις 775.964,32, ενώ το όφελος υπόχρεου είναι 524.688,87 ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι δυνατότητα ρύθμισης για την εξόφληση κάθε μορφής οφειλών προς Δήμους σε έως και 100 δόσεις με απαλλαγή τουλάχιστον 50% από τις προσαυξήσεις δίνεται στους πολίτες μέσω της νέας ρύθμισης του ΥΠΕΣ.
Συγκεκριμένα, στη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 117 του Ν.4611/2019 που αφορά στους ΟΤΑ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α, υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις οφειλές αυτές η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του, στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ.
Αναλυτικότερα, στην παρ. 1 του άρθρου 110 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι οι οφειλές δύνανται να ρυθμίζονται  και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως:
-Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
-Από δύο (2) έως και είκοσι (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
-Από είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
-Από σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
-Από εβδομήντα τρεις (73) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Οι δόσεις είναι  μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί. Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Δεύτερο τροχαίο στην παραλία Καλαμάτας με τραυματισμούς

Μέσα σε λίγη ώρα σημειώθηκε και δεύτερο τροχαίο στην παραλία Καλαμάτας με τραυματισμό, αυτή τη φορά στη συμβολή των οδών Ακρίτα και Μεθώνης.
Το τροχαίο συνέβη όταν μηχανάκι που κινούνταν στην Ακρίτα παρέσυρε ηλικιωμένο που διέσχιζε την οδό, στο ύψος της Μεθώνης. Τα δύο άτομα, οδηγός και ηλικιωμένος, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

*** Τροχαίο με τραυματισμό στη συμβολή Κρήτης και Ηρώων

~ Λίγα λεπτά μετά τις 9.00 το βράδυ μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Κρήτης και Ηρώων. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, που διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.


 ***  13 Σεπτεμβρίου 1986 - 33 χρόνια από το φονικό σεισμό της Καλαμάτας (βίντεο & φωτογραφίες)
Η πολυκατοικία στο "νησάκι" φωτογραφία Νίκος Ηλιόπουλος
`~   Κάθε τόπος έχει τις δικές του χρονολογίες-σταθμούς, που καθορίζουν την πορεία του αλλά και συνδέουν τις μνήμες των ανθρώπων του με τη σύγχρονη ιστορία του. Το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 αποτελεί αναμφισβήτητα  ημερομηνία «σταθμό» για τη σύγχρονη ιστορία της πόλης της Καλαμάτας…
33 χρόνια πριν, το χτύπημα του Εγκέλαδου ήταν φονικό και 22 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους από τα 6.2 Ρίχτερ, ενώ πάνω από 300 ήταν οι τραυματίες. Οι ζημιές ήταν επίσης πολλές, σε σπίτια και δημόσια κτήρια, καθώς και στα περισσότερα σχολεία. Χαρακτηριστικά, το 70% των κτηρίων της Καλαμάτας κρίθηκε ακατάλληλο.


(ο Ναός των Αγίων Αποστόλων, "πληγωμένος" από το χτύπημα του εγκέλαδου - Φωτογραφία Νίκος Ηλιόπουλος)
Ο δε σεισμός της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου και τα 5,6 Ρίχτερ αποτελείωσαν ό,τι είχε αφήσει ο μεγάλος πρώτος σεισμός.

(χαλάσματα που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί της Καλαμάτας - Φωτογραφία Νίκος Ηλιόπουλος)
Από το ίδιο κιόλας το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986, η πόλη της Καλαμάτας ερήμωσε, καθώς αρκετοί κάτοικοι έφυγαν για τα χωριά της μεσσηνιακής υπαίθρου. Για μεγάλο διάστημα αρκετά σχολεία στεγάστηκαν σε σκηνές, λυόμενα, ακόμα και σε στρατόπεδα, στον πιο βαρύ ομολογουμένως χειμώνα που θυμάται η πόλη μέχρι και σήμερα.
Από την πρώτη στιγμή η Καλαμάτα έγινε το επίκεντρο της χώρας και όχι μόνο. Η βοήθεια ήταν μεγάλη, ενώ άμεσα έφτασαν συνεργεία ξένων μέσων διάσωσης. Μεγάλη ήταν και η συμβολή των Ελλήνων πυροσβεστών, ενώ μετά τους σεισμούς της Καλαμάτας δημιουργήθηκε η ΕΜΑΚ από το Πυροσβεστικό Σώμα.

(Διάσωση της 16χρονης Δήμητρας Μασουρίδη, στην οδό Κολοκοτρώνη 8, Φωτογραφία Νίκος Ηλιόπουλος)
Το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 θα υπενθυμίζει σε όσους το ζήσαμε ότι τίποτα στη ζωή δε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ότι όλα μπορεί να ανατραπούν μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά και ότι η ανθρώπινη φύση είναι «φτιαγμένη» να ανταπεξέρχεται όλων των δυσκολιών και οι άνθρωποι να ξαναστέκονται στα πόδια τους, αν χρειαστεί και από το μηδέν…

(Το ρολόι της Υπαπαντής, σταματημένο στις 20:21 , την ώρα που ο φονικός σεισμός χτύπησε την Καλαμάτα, Φωτογραφίας Νίκος Ηλιόπουλος)
Κάπως έτσι και η Καλαμάτα ξεπέρασε τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν το σεισμό και θωρακίστηκε, μαθαίνοντας να ζει με τον Εγκέλαδο. Λένε, άλλωστε, ότι η μοίρα των ανθρώπων που ζουν σε μια τόσο όμορφη περιοχή είναι συνυφασμένη με το να μάθουν να συμβιώνουν με τους σεισμούς...

(Η καθημερινή ζωή στην πόλη της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς του '86 - φωτογραφία Νίκος Ηλιόπουλος)
Μετά τους σεισμούς του 1986 οι μόνες εγκαταστάσεις εφημερίδας που στοιχειωδώς στέκονταν όρθιες ήταν του «Θάρρους». Ο Γιάννης Αποστολάκης, εκδότης και διευθυντής του «Θ», τότε, με το ήθος που τον διέκρινε, έκρινε πως θα ήταν απαράδεκτο να εκμεταλλευθεί την τραγική εκείνη κατάσταση της πόλης του, με τις άλλες εφημερίδες («Ελευθερία» και «Σημαία») να μην μπορούν να εκδοθούν.
Έτσι, κάλεσε τους υπόλοιπους εκδότες, προκειμένου στις εγκαταστάσεις του «Θ» να βγαίνει κοινή έκδοση, για όσο χρόνο χρειαστεί, με τον τίτλο «ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ ΝΕΑ».

(Κοινή έκδοση των εφημερίδων Θάρρος - Ελευθερία - Σημαία, αμέσως μετά τους σεισμούς της Καλαμάτας)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:


Φωτογραφίες: Νίκος Ηλιόπουλος
*Ο Νίκος Ηλιόπουλος φωτογράφισε μεγάλο μέρος της Καλαμάτας, κυρίως τις τρεις πρώτες μέρες μετά τον κύριο σεισμό του Σαββάτου, 13 Σεπτεμβρίου 1986. Μέρος του φωτογραφικού του αρχείου από τους σεισμούς του 1986 παρουσιάζεται σήμερα.
Ο Νίκος Ηλιόπουλος γεννήθηκε και ζει στην Καλαμάτα. Η ενασχόλησή του με τη φωτογραφία ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν... ενώ έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Καλαμάτα και την Αθήνα. Έχει, επίσης, επιμεληθεί πολλών φωτογραφικών εκθέσεων στο Καλλιτεχνικό Στέκι, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στο καφέ «Κούνιες», ενώ έχει κατά καιρούς συνεργαστεί με το Δήμο Καλαμάτας και πολλούς φορείς πολιτισμού, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, θεατρικές ομάδες, ομάδες χορού κ.ά.
Ακόμα, φέρει την ευθύνη σύστασης της φωτογραφικής ομάδας στο Καλλιτεχνικό Στέκι, στο οποίο τα τελευταία 5 χρόνια μεταφέρει την εμπειρία του σε νέους φωτογράφους μέσα από σεμινάρια φωτογραφίας.
Video: 





~ *** Η Νότια Ιταλία απόψε στην Καλαμάτα

Μια ξεχωριστή βραδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι απόψε βρεθούν στο ξενοδοχείο Elysian Luxury Hotel & Spa στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Εκεί, συνδιοργανώνεται από τα υπουργεία Πολιτισμού της Ελλάδας και της Ιταλίας μια μουσική παράσταση στο πλαίσιο του Tempo Forte Grecia – Italia 2019, με τίτλο «Τραγούδια της Νότιας Ιταλίας: λόγιες και λαϊκές παραδόσεις».
Στη μουσική αυτή παράσταση ο Franco Tommasi (Φράνκο Τομάσι) θα εναλλάσσει μουσικά κομμάτια και ομιλία για τη μουσική παράδοση της Νότιας Ιταλίας, εμβαθύνοντας στο πώς η ιστορία της μουσικής είναι σε συνεχή διάλογο μεταξύ λογίου και λαϊκού περιβάλλοντος.
Όπως ανέφερε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο κ. Franco Tommasi, που κατάγεται από τη μικρή πόλη Calimera, εκεί μιλούσαν μία ελληνική διάλεκτο, στην οποία απόψε θα τραγουδήσει, όπως και στις λατινικές αλλά και
ναπολιτάνικες διαλέκτους.
Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρόξενος της Νότιας Πελοποννήσου, Μάργκαρετ Μποβιτσέλι, σημείωσε ότι είναι χαρούμενη για τη συνεργασία και είναι σημαντικό που τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες ανταλλάσουν πολιτισμό, γίνονται και εκτός Αθηνών και Ρώμης όπου μέχρι πρόσφατα περιορίζονταν.
Τέλος, η συνιδιοκτήτρια του Elysian Luxury Hotel & Spa, Παυλίνα Μουστάκα, ανέφερε ότι είναι τιμή για το ξενοδοχείο να πραγματοποιούνται τέτοιες εκδηλώσεις στους χώρους του.
 Πληροφορίες
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9.00 στον προαύλιο χώρο, δίπλα από την πισίνα του ξενοδοχείου Elysian Luxury Hotel & Spa, και η είσοδος είναι ελεύθερη.
 Franco Tommasi
Ο Franco Tommasi γεννήθηκε το 1957 στο χωριό Calimera (Puglia, Ιtalia), μια ελληνόφωνη περιοχή του Salento, ενώ είναι καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Salento.
Από μικρός καλλιέργησε το πάθος για τις μουσικές παραδόσεις της Νότιας Ιταλίας. Το 1991 ήταν ένας από τους ιδρυτές του πρώτου συγκροτήματος λαϊκής μουσικής “Canzoniere di Terra d'Otranto” από το Salento. Το μουσικό ρεπερτόριο του συγκροτήματος περιλάμβανε εργατικά, ερωτικά τραγούδια σε διάλεκτο και Pizzica (Πίτσικα), δίνοντας έτσι ζωή στην παραδοσιακή μουσική του Σαλέντο.
Το 1994 ηχογράφησαν σε CD το “Bassa Musica”, τη θεραπευτική μουσική (Pizzica) του ταραντισμού στη Νότια Απουλία. Ήταν το πρώτο CD που περιείχε τέτοιου είδους μουσική, ενώ χαρακτηρίστηκε ως «μια σημαντική δουλειά για την ιστορία της μουσικής παράδοσης το Salento».
Το συγκρότημα συμμετείχε και στην πραγματοποίηση μέρους του soundtrack στο φιλμ του Edoardo Winspeare αφιερωμένο στο φαινόμενο του ταραντισμού, “Pizzicata”.
Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος (1996), o Franco Tommasi αφιερώθηκε στο κλασικό ναπολιτάνικο τραγούδι, και με τη σύσταση του Trio Percorda (κιθάρα, φωνή, μαντολίνο και κοντραμπάσο) συνεχίζει να δίνει συναυλίες αφιερωμένες στο ναπολιτάνικο ρεπερτόριο, τραγούδια από το 1500 έως και σήμερα. Π.Μπ.


***  Πέθανε ο εκδότης και δημοσιογράφος Δημήτρης Ρίζος


Το πρωί της Παρασκευής έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και  εκδότης  Δημήτρης  Ρίζος  , σε ηληκία 82 ετών .- 

~***  Έντονο ενδιαφέρον στη Μεσσηνία για καλλιέργεια νόμιμης κάνναβης

~  Της Βίκυς Βετουλάκη
 Κάθε χρόνο και μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον στη Μεσσηνία για την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης και φέτος από τις αρμόδιες υπηρεσίες χορηγήθηκαν εννέα άδειες έναντι τριών πέρυσι.
Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική κάνναβη, όπου πρόκειται για πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις με καθετοποιημένες μονάδες, επίσης φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία, ενώ τα στοιχεία δείχνουν δύο μεγάλες εταιρείες να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Αν και η πλειοψηφία του κόσμου ακόμα μπερδεύει τη βιομηχανική με τη φαρμακευτική κάνναβη, πολλοί δείχνουν ενδιαφέρον και απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για να ενημερωθούν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή εμπειρία υπάρχει μόνο για την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης, ενώ απ’ όσα έχουν καταγραφεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι η διάθεση του προϊόντος.
 Βιομηχανική κάνναβη
Σύμφωνα με το μητρώο που τηρεί το Κέντρο Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Έλεγχου Λιπασμάτων Καλαμάτας, πέρυσι εκδόθηκαν τρεις άδειες για καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης. Οι πρώτες άδειες είχαν εκδοθεί το 2017. Φέτος το ενδιαφέρον αυξήθηκε και εκδόθηκαν συνολικά εννέα. Μία στην περιοχή των Γαργαλιάνων, δύο στην περιοχή του Μελιγαλά, μία στο Πεταλίδι, δύο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσήνης και τρεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας.
Οι εκτάσεις σε κάθε μία από αυτές κυμαίνονταν, με τη μεγαλύτερη να καταλαμβάνει 22 στρέμματα. Οι δε άδειες είναι βάσει του νόμου ετήσιες.
Το μεγαλύτερο, ωστόσο, πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσει οι καλλιεργητές είναι η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων (ίνα, σπόροι, έλαιο κ.λπ.). Μάλιστα, η νομοθεσία φαίνεται να έχει κενά σε ό,τι αφορά τη διάθεση των προϊόντων της βιομηχανικής κάνναβης.
Στελέχη του ΚΕΠΠΥΕΛ εξήγησαν ότι το ενδιαφέρον είναι συνεχώς αυξανόμενο στη Μεσσηνία για την καλλιέργεια κάνναβης. Κάποιοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα και θέλουν να επιχειρήσουν σοβαρά, ενώ άλλοι απλώς άκουσαν κάτι και θέλουν να ασχοληθούν.
Ωστόσο, ο κόσμος δε γνωρίζει ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα η βιομηχανική με τη φαρμακευτική κάνναβη και όπως προείπαμε, η διάθεση των προϊόντων της βιομηχανικής κάνναβης είναι επίσης μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα, συστήνουν σε όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν βιομηχανική κάνναβη, να ξεκινήσουν από το… τέλος. Πρώτα να βρουν τι ακριβώς θέλουν να παράγουν (ίνα, σπόρο, έλαιο κ.λπ.), πού θα το διαθέσουν και μετά να επιλέξουν ποια ποικιλία θα καλλιεργήσουν. Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης δεν είναι απλή και χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις και προσοχή για να μην καταστραφεί η παραγωγή από ασθένειες κ.ά.
 Φαρμακευτική κάνναβη
Η παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης είναι τελείως διαφορετική, αφού ο νόμος υποχρεώνει να υπάρχουν καθετοποιημένες μονάδες. Δηλαδή, η δραστηριότητα της επιχείρησης θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος (από την πρώτη ύλη ως το τελικό προϊόν). Από την ίδια επιχείρηση και στον ίδιο χώρο θα γίνει η καλλιέργεια, η επεξεργασία και η παραγωγή του τελικού φαρμακευτικού προϊόντος.
Τα στάδια και οι εγκρίσεις για την κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας είναι πάρα πολλά, με πολύ αυστηρούς όρους και μέτρα ασφαλείας. Γι’ αυτό και πρόκειται για επενδύσεις με μεγάλο κόστος, που φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Σε επίπεδο φαρμακευτικής κάνναβης φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από δύο εταιρείες για την Άνω Μεσσηνία, προς την περιοχή της Οιχαλίας.
Μέχρι στιγμής η μία έχει καταθέσει αίτηση για χρήσεις γης, ενώ η δεύτερη φαίνεται να έχει προχωρήσει λίγο περισσότερο τις διαδικασίες, να έχει καταθέσει αίτηση χωροθέτησης και αποστάσεων από άλλες εγκαταστάσεις.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Τμήματος Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών, αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί 25 άδειες εγκατάστασης μονάδων καλλιέργειας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, με επενδύσεις συνολικού ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ.
Θα δημιουργηθούν 2.250 νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα κατασκευαστούν 430.000 τ.μ. θερμοκηπίων για την καλλιέργεια και 100.000 τ.μ. για βιομηχανικά κτήρια, για την παραγωγή των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
Επτά από τις αδειοδοτημένες μονάδες βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία, επτά στη Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Ανατ. Αττική), πέντε στην Πελοπόννησο, ενώ οι υπόλοιπες έξι είναι διάσπαρτες σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας. Εκτιμάται πως αν αυτές οι μονάδες λειτουργήσουν πλήρως και προστεθούν άλλες που έχουν αιτηθεί (συνολικά 80), οι άμεσες επενδύσεις θα ξεπεράσουν το ένα δισ. ευρώ, οι θέσεις εργασίας θα είναι πάνω από 5.000 (εξειδικευμένο προσωπικό), οι εξαγωγές θα αυξηθούν, όπως και τα κρατικά έσοδα.


***  Τέως ΥΕΘΑ Ε.Αποστολάκης: Τί απάντησε όταν ρωτήθηκε αν θα νικήσουμε την Τουρκία σε «θερμό» επεισόδιο…

~  Συνέντευξη έδωσε ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ε.Αποστολάκης, ο οποίος στην ερώτηση που δέχτηκε για το «αν θα κερδίσουμε την Τουρκία σε ένα «θερμό» επεισόδιο», απάντησε…. αόριστα μη δίνοντας συγκεκριμένη απάντηση. 
Είπε συγκεκριμένα στην συνέντευξη που έδωσε για τα ελληνοτουρκικά και τις αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα:  
«Οι Τούρκοι έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να κερδίσουν στο ενεργειακό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο κ. Αποστολάκης, εκτιμώντας πως ο Τούρκος πρόεδρος δεν έχει πρόθεση να κάνει πίσω, μιας και ο στόχος του είναι να σταματήσει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου. Με τον τρόπο που κινείται, κάθε τόσο πάει και λίγο παραπάνω, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, προσπαθεί να κερδίσει», ανέφερε ακόμα. «Όλα παίζουν με πιθανότητες» Σε ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ο τέως υπουργός Άμυνας απάντησε πως «όλα παίζουν με πιθανότητες». άντως, εκτίμησε ότι αυτή την περίοδο η Τουρκία έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει και «δεν θα ξεκινήσει τέτοιο θέμα, αν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και σοβαρά κέρδη». «Τα Ίμια θα προκύψουν αν κάνουμε εμείς λάθος» Στην ερώτηση αν θα κερδίζαμε τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις σε περίπτωση θερμού επεισοδίου, ο κ. Αποστολάκης απάντησε: «Θα τους κάνουμε πολλή ζημιά. Αλλά δεν νομίζω να το επιχειρήσουν». «Η αποστολή του Στρατού είναι να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση», συμπλήρωσε. Επιπλέον, ο κ. Αποστολάκης είπε ότι «τα (νέα) Ίμια θα προκύψουν, αν κάνουμε εμείς λάθος». «Εθνικής σημασίας τα ελληνοτουρκικά» Ο κ. Αποστολάκης χαρακτήρισε «εθνικής σημασίας» τα ελληνοτουρικά, επισημαίνοντας ότι δεν προσφέρονται για πολιτική εκμετάλλευση. «Πρέπει να υπάρχει ομοφωνία και να είμαστε όλοι σοβαροί», είπε χαρακτηριστικά.  «Δεν είμαστε σε περιβάλλον περιτριγυρισμένο από αγγέλους»  «Οι μάνες όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα, πρέπει να είναι περήφανες», ανέφερε σε άλλο σημείο, προσθέτοντας ωστόσο πως «δεν είμαστε σε ένα περιβάλλον περιτριγυρισμένο από αγγέλους, έχουμε θέματα».  Για Αμμόχωστο  Αναφορικά με το θέμα της Αμμοχώστου και την πρόθεση της Τουρκίας για άνοιγμα της κλειστής για 45 χρόνια πόλης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης σχολίασε:  «Η Τουρκία και ο Ερντογάν χρησιμοποιεί ο,τιδήποτε που μπορεί να ασκήσει πίεση στη διεθνή κοινότητα. Με αυτή τη λογική έχει ξεκινήσει το θέμα της Αμμοχώστου».  Για την υπόθεση της Λέρου  «Το πολεμικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρομοκρατικές ή πολεμικές ενέργειες», τόνισε ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, σχετικά με την υπόθεση της κλοπής πολεμικού υλικού από τη ναυτική βάση Λέρο.  Σημείωσε επίσης πως «οι έρευνες συνεχίζονται, φαίνεται πως έχει βρεθεί κάποια άκρη, θα περιμένουμε συμπεράσματα ανακριτικών αρχών».  «Στα θέματα πυρομαχικών και όπλων στις αποθήκες υπάρχουν δικλείδες για να μην μπορεί να γίνει κάτι ή αν γίνει, να γίνει αντιληπτό σύντομα», ενώ ανέφερε πως «δεν αλλάζει τίποτα, αν έγινε επί υπουργίας μου, το θέμα είναι τι και πώς έγινε».   «Υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις, αλλά στα σοβαρά ζητήματα είναι σοβαρός. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι πατριώτες και αγαπούν αυτό που κάνουν. Τα μέτρα ασφαλείας είναι σχετικά με το τι παρέχεται σε κάθε μονάδα», πρόσθεσε.  

~ *** TA ΣΟΒΙΕΤ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΚΙΝ. ΑΛ! «Επαθαν ΣΥΡΙΖΑ» ...
Η αφίσα είναι σε κόκκινο φόντο και απεικονίζει ένα εργοστάσιο μαύρου χρώματος. Οι στέγες του εργοστασίου είναι μυτερές και στη δεξιά πλευρά η καμινάδα του καταλήγει σε ένα ανθρώπινο χέρι, σφιγμένο σε γροθιά.
Το θέμα της αφίσας συμπληρώνεται με την άκρως «αγωνιστική» ανακοίνωση της Χ. Τρικούπη κατά του πολυνομοσχεδίου, μια ανακοίνωση που καταλήγει με την φράση την οποία χρησιμοποιεί μετά τις εκλογές κατά κόρον ο ΣΥΡΙΖΑ: «Η Κυβέρνηση θα μας βρει απέναντι μέσα και έξω από την Βουλή!». Αγνωστο είναι ποιος έδωσε τη συγκατάθεσή του για την αφίσα η οποία είναι έξω από την λογική των μέχρι τώρα αντίστοιχων προσπαθειών του ΚΙΝΑΛ, θυμίζει δεκαετία ‘70, σοσιαλιστικό ρεαλισμό και παραπέμπει σε ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ, αν όχι σε κόμμα εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.  
Ηδη στο διαδίκτυο έχουν γραφεί σχόλια διόλου κολακευτικά γι’ αυτό καθώς οι χρήστες μιλούν ειρωνικά για την αφίσα, διερωτώμενοι μήπως σηματοδοτεί κάτι περισσότερο σε επίπεδο σύγκλισης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του ΚΙΝΑΛ: Τα «παπαγαλάκια» του Μαξίμου είναι σε πανικό  Μετά τον σάλο που προκάλεσε η «σοβιετικού τύπου» αφίσα του ΚΙΝΑΛ, η Χ. Τρικούπη εξέδωσε απάντηση με την οποία επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία και στα «παπαγαλάκια» της.  Σύμφωνα με το ΚΙΝΑΛ «η άγρια επίθεση από τα παπαγαλάκια του Μαξίμου κατά του Κινήματος Αλλαγής, αποκαλύπτει τον πανικό τους γιατί αποκαλύψαμε την αντεργατική πολιτική τους».  Για την «ταμπακιέρα», δηλαδή την επίμαχη αφίσα η οποία προκάλεσε δηλητηριώδη σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χ. Τρικούπη δεν κάνει καμία αναφορά πάντως.  Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ:  «Απάντηση στις επιθέσεις της ΝΔ  Η άγρια επίθεση από τα παπαγαλάκια του Μαξίμου κατά του Κινήματος Αλλαγής, ένα πράγμα αποκαλύπτει.  Τον πανικό τους γιατί αποκαλύψαμε την αντεργατική πολιτική τους. Την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων και την αφαίρεση βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που προωθούν με τις διατάξεις του δήθεν αναπτυξιακού νομοσχεδίου τους. Και το επαναλαμβάνουμε, θα μας βρουν απέναντι μέσα και έξω από την Βουλή». Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/politiki/sti-thessaloniki-o-baroyfakis-gia-tin-84i-deth *  
***  AΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ στον ΑLPHA! Ο Ερντογάν μπορεί να στείλει στρατιώτες στην ΕΛΛΑΔΑ κι οι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ του ΔΙΝΟΥΝ 100ΔΙς ….  ~  Να κλείσουν τα σύνορα και οι ΜΚΟ , ζήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος,  Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ μιλώντας στην εκπομπή «Εκτός Γραμμής» στον Alpha με τον Τάκη Χατζή και τη Λίδα Μπόλα. «Αυτός που έρχεται παράνομα από το Αφγανιστάν γιατί είναι μετανάστης και όχι λαθροεισβολέας;», αναρωτήθηκε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης.







«Όποιος χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού μου θα μπορέσω να τον βοηθήσω, ανθρώπινα, αλλά όποιος μπαίνει από το παράθυρο θα τρώει κλωτσιά», υπογράμμισε. «Μιλάμε για εισβολή» τόνισε. «Μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα», υποστήριξε. «50.000 στρατιώτες χωρίς όπλα μπορεί να σου στείλει αύριο ο Ερντογάν. Και η ΝΔ ακολουθεί την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στους δουλέμπορους πρότεινε η ποινή τους να μετατραπεί σε «ισόβια» και όχι «έξι μήνες που σε ενάμισι βγαίνουν έξω, ενώ έχουν βγάλει χιλιάδες ευρώ από μια καραβιά. Εμείς λέμε ισόβια, να μη βγει ποτέ».
Ζήτησε εκτός από τα σύνορα να κλείσουν και οι ΜΚΟ, αλλά και να χτιστεί τείχος στον Έβρο: «Πώς βγάζουν χρήματα οι ΜΚΟ; Για να έχω δουλειά ως ΜΚΟ, πρέπει να φέρνω κόσμο. Αν δεν υπήρχε αυτό το απάνθρωπο δουλεμπόριο, δεν θα υπήρχαν οι ΜΚΟ. Είναι επάγγελμα πλέον να είσαι φιλάνθρωπος. Ο Όρμπαν έκλεισε τις ΜΚΟ και δεν έχει ούτε έναν λαθροεισβολέα. Να φτιάξουμε τείχος στον Έβρο».   

«Βλέπω άστεγους Έλληνες να μην παίρνουν επιδόματα και αυτούς που έρχονται να έχουν διαμερίσματα. Δεν μπορώ να δίνω μισθό και να έρχεται ο Χασάν, ο Αβραάμ, να κάθεται και να παίρνει 500 ευρώ», τόνισε. Τέλος τόνισε πως οι βουλευτές δεν έχουν γυρίσει στην ουσία από τις καλοκαιρινές διακοπές και πως η βουλή είναι άδεια. 
***  Σενάρια άμεσης απόφασης προμήθειας μαχητικών 

αεροσκαφών stealth F-35 – Επίκειται συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ… 
~  Εξέλιξη «βόμβα» έχουμε για την Πολεμική μας Αεροπορία καθώς επίκειται  συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που θα αποφασίσει την αγορά των πανάκριβων αλλά και ταυτόχρονα υπερσύγχρονων αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 Lightning II. 

Η απόφαση φαίνεται πως ελήφθη τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης προκειμένου να καλυφθεί η αεράμυνα της χώρας έναντι των τουρκικών προκλήσεων αλλά και ως απάντηση στην Άγκυρα που προχώρησε στην προμήθεια των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.  
Η έγκριση για την αγορά των συγκεκριμένων μαχητικών πέμπτης γενιάς θα δοθεί σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) του οποίου προεδρεύει ο ίδιος ο πρωθυπουργός.  Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ήδη το «πράσινο» φως για την επίλυση των διαδικαστικών ζητημάτων επί τούτου στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο που έχει ενημερωθεί πλήρως για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τον θώκο.  Το «σήμα» το έδωσε σε συνέντευξη του ο αντιπρόεδρος της Lockheed Martin ο οποίος, είπε «ήρθε η ώρα η Ελλάδα να προμηθευτεί F-35, δεδομένου ότι η αναβάθμιση των F-16 ήδη υλοποιείται το επόμενο βήμα θα είναι η απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς και το F-35 είναι το μοναδικό διαθέσιμο μαχητικό 5ης γενιάς»   Το F-35 πρωτοπαρουσιάστηκε το 2016 και αποτελεί μέχρι και σήμερα το καλύτερο «κομμάτι» των Ηνωμένων Πολιτειών που υπολογίζουν ότι θα έχει διάρκεια ζωής μέχρι το 2070. Η κοινοπραξία των εταιρειών που το κατασκευάζουν (ηγείται η Lockheed Martin με σημαντικότερους εταίρους τις Northrop Grumman και BAe Systems) σημειώνει ότι το F – 35 διαθέτει αυτή τη στιγμή «το πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο πακέτο αισθητήρων οποιουδήποτε μαχητικού αεροσκάφους στην ιστορία».  Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία Lockheed Martin το κάθε F-35A συμβατικής απογείωσης και προσγείωσης κοστίζει περίπου 81 εκατομμύρια ευρώ και η τιμή του αναμένεται να πέσει στα 73 εκατομμύρια το έτος 2025. Αυτή είναι η τιμή μόνο για την αγορά του γιατί εκτός αυτού θα πρέπει να υπολογίσεις και τα υπόλοιπα κόστη, όπως για παράδειγμα αυτό για κάθε μια ώρα πτήσης που ανέρχεται γύρω στα 22.000 ευρώ!  Να προσθέσουμε τέλος ότι στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35 συμμετέχουν ως συνχρηματοδότες των Ηνωμένων Πολιτειών, μια σειρά από χώρες του ΝΑΤΟ όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Τουρκία, η Αυστραλία, η Νορβηγία και η Δανία, ενώ το Ισραήλ και η Σιγκαπούρη μετέχουν ως παρατηρητές.  Η γειτονική Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα με απόφαση της Ουάσιγκτον όταν επέλεξε να αγοράσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα των S – 400.    ~     https://youtu.be/cqJbKum5-dE  .-  ,   https://youtu.be/oWR1KqeZBoY   , .- 
***  

* **   ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

~*  Η κλήρωση των αγώνων του 7ου ομίλου του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής - Όλο το πρόγραμμα

~  Έξω με Αστέρα Βλαχιώτη ο ΑΟ Διαβολιτσίου στην πρεμιέρα
 Τον Αστέρα Βλαχιώτη εκτός έδρας θ’ αντιμετωπίσει ο πρωταθλητής Μεσσηνίας ΑΟ Διαβολιτσίου στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας.
Η κλήρωση των αγώνων και των 8 ομίλων του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020 πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα γραφεία της ΕΠΟ (αίθουσα Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΠΟ).
Ο ΑΟ Διαβολιτσίου έχει τοποθετηθεί στον 7ο όμιλο, μαζί με άλλες 13 ομάδες που είναι οι εξής: Θύελλα Πατρών, Διαγόρας Βραχνέικων, ΑΟ Τσιλιβή, ΑΠΣ Ζάκυνθος, Ολυμπιακός Ζαχάρως, Πανηλεικός, ΠΑΟ Βάρδας, Ναύπλιο 2017, Παναργειακός, Ένωση Ερμιονίδας, Πανγυθεατικός, Αστέρας Βλαχιώτη, ΠΣ Σπάρτη.
Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί για την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, ενώ το «φινάλε» για τις 29 Φεβρουαρίου 2020.
Το πρόγραμμα  των αγώνων του 7ου ομίλου έχει ως εξής:
  
1η-14η αγωνιστική
Σπάρτη – ΠΑΟ Βάρδας
Διαγόρας Βραχνέικων – ΑΟ Τσιλιβή
Αστέρας Βλαχιώτη – ΑΟ Διαβολιτσίου
Ολυμπιακός Ζαχάρως – Παναργειακός
Ναύπλιο 2017 – Θύελλα Πατρών
Ένωση Ερμιονίδας – Πανγυθεατικός
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Πανηλειακός
 
2η-15η αγωνιστική
Διαγόρας Βραχνέικων – Σπάρτη
ΠΑΟ Βάρδας – Αστέρας Βλαχιώτη
ΑΟ Τσιλιβή – Ολυμπιακός Ζαχάρως
ΑΟ Διαβολιτσίου – Ναύπλιο 2017
Παναργειακός – Ένωση Ερμιονίδας
Θύελλα Πατρών – ΑΠΣ Ζάκυνθος
Πανγυθεατικός – Πανηλειακός
 
3η-16η αγωνιστική
Σπάρτη – Αστέρας Βλαχιώτη
Ολυμπιακός Ζαχάρως – Διαγόρας Βραχνέικων
Ναύπλιο 2017 – ΠΑΟ Βάρδας
Ένωση Ερμιονίδας – ΑΟ Τσιλιβή
ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Διαβολιτσίου
Πανηλειακός – Παναργειακός
Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών
 
4η-17η αγωνιστική
Ολυμπιακός Ζαχάρως – Σπάρτη
Αστέρας Βλαχιώτη – Ναύπλιο 2017
Διαγόρας Βραχνέικων – Ένωση Ερμιονίδας
ΠΑΟ Βάρδας – ΑΠΣ Ζάκυνθος
ΑΟ Τσιλιβή – Πανηλειακός
ΑΟ Διαβολιτσίου – Πανγυθεατικός
Παναργειακός – Θύελλα Πατρών
 
5η-18η αγωνιστική
ΠΣ Σπάρτη – Ναύπλιο 2017
Ένωση Ερμιονίδας – Ολυμπιακός Ζαχάρως
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Αστέρας Βλαχιώτη
Πανηλειακός – Διαγόρας Βραχνέικων
Πανγυθεατικός – ΠΑΟ Βάρδας
Θύελλα Πατρών – ΑΟ Τσιλιβή
Παναργειακός – ΑΟ Διαβολιτσίου
 
6η-19η αγωνιστική
Ένωση Ερμιονίδας – Σπάρτη
Ναύπλιο 2017 – ΑΠΣ Ζάκυνθος
Ολυμπιακός Ζαχάρως – Πανηλειακός
Αστέρας Βλαχιώτη – Πανγυθεατικός
Διαγόρας Βραχνέικων – Θύελλα Πατρών
ΠΑΟ Βάρδας – Παναργειακός
ΑΟ Τσιλιβή -ΑΟ Διαβολιτσίου
 
7η-20η αγωνιστική
ΠΣ Σπάρτη – ΑΠΣ Ζάκυνθος
Πανηλειακός – Ένωση Ερμιονίδας
Πανγυθεατικός – Ναύπλιο 2017
Θύελλα Πατρών – Ολυμπιακός Ζαχάρως
Παναργειακός – Αστέρας Βλαχιώτη
ΑΟ Διαβολιτσίου – Διαγόρας Βραχνέικων
ΑΟ Τσιλιβή – ΠΑΟ Βάρδας
 
8η-21η αγωνιστική
Πανηλειακός – Σπάρτη
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Πανγυθεατικός
Ένωση Ερμιονίδας – Θύελλα Πατρών
Ναύπλιο 2017 – Παναργειακός
Ολυμπιακός Ζαχάρως – ΑΟ Διαβολιτσίου
Αστέρας Βλαχιώτη – ΑΟ Τσιλιβή
Διαγόρας Βραχνέικων – ΠΑΟ Βάρδας
 
9η-22η αγωνιστική
Σπάρτη – Πανγυθεατικός
Θύελλα Πατρών – Πανηλειακός
Παναργειακός – ΑΠΣ Ζάκυνθος
ΑΟ Διαβολιτσίου – Ένωση Ερμιονίδας
ΑΟ Τσιλιβή – Ναύπλιο 2017
ΠΑΟ Βάρδας – Ολυμπιακός Ζαχάρως
Αστέρας Βλαχιώτη – Διαγόρας Βραχνέικων
 
10η-23η αγωνιστική
Θύελλα Πατρών – Σπάρτη
Πανγυθεατικός – Παναργειακός
Πανηλειακός – ΑΟ Διαβολιτσίου
ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Τσιλιβή
Ένωση Ερμιονίδας – ΠΑΟ Βάρδας
Ναύπλιο 2017 – Διαγόρας Βραχνέικων
Ολυμπιακός Ζαχάρως – Αστέρας Βλαχιώτη
 
11η-24η αγωνιστική
Σπάρτη – Παναργειακός
ΑΟ Διαβολιτσίου – Θύελλα Πατρών
ΑΟ Τσιλιβή – Πανγυθεατικός
ΠΑΟ Βαρδας – Πανηλειακός
Διαγόρας Βραχνέικων – ΑΠΣ Ζάκυνθος
Αστέρας Βλαχιώτη – Ένωση Ερμιονίδας
Ναύπλιο 2017 – Ολυμπιακός Ζαχάρως
 
12η-25η αγωνιστική
ΑΟ Διαβολιτσίου – Σπάρτη
Παναργειακός – ΑΟ Τσιλιβή
Θύελλα Πατρών – ΠΑΟ Βάρδας
Πανγυθεατικός – Διαγόρας Βραχνέικων
Πανηλειακός – Αστέρας Βλαχιώτη
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Ολυμπιακός Ζαχάρως
Ένωση Ερμιονίδας – Ναύπλιο 2017
 
13η-26η αγωνιστική
Σπάρτη – ΑΟ Τσιλιβή
ΠΑΟ Βάρδας – ΑΟ Διαβολιτσίου
Διαγόρας Βραχνέικων – Παναργειακός
Αστέρας Βλαχιώτη – Θύελλα Πατρών
Ολυμπιακός Ζαχάρως – Πανγυθεατικός
Ναύπλιο 2017 – Πανηλειακός
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Ένωση Ερμιονίδαςl


***  FIFA World Championship σήμερα 13/09/2019  
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ : *   ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ   95-88 .-^ [ με δύο 2 παρατάσεις71-71  και 80-80 ] .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 22-21, 10-16, 19-18 , 20-16 , 24-17  .-^
~*  ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΓΑΛΛΙΑ 80-66 , (39-32) .- ^

ΤΑ  δεκάλεπτα : 21-18 , 18-14 ,  21-16 , 20-18  .- ^

ΤΕΛΙΚΟΣ : ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΡΓΑΝΤΙΝΗ    ; 

***Στα  προκριματικά του Ευρωπαϊκού 

ποδοσφαίρου σήμερα 13/09/2019  

~*  ΙΤΑΛΊΑ  ΕΛΛΑΔΑ 
 ***
~**  Για  την 3η  αγωνιστική  σήμερα
 ***  Ολυμπιακός  Π. U19 -  Βόλο ς Ν.Π.Σ.  U19   3-1 .-

*** Αύριο Σάββατο  14/09/2019  για την  Super League στο 

Ελληνικό ποδόσφαιρο  ΓΙΑ ΤΗΝ 3η αγωνιστική : 

~ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Α. - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης 
~ ΟΦΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  
~ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π .  ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 

Κυριακή  15/09/2019

~ ΞΑΝΘΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης 
~ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΕΛ ΛΑΡΙΣΑ 
~ ΑΕΚ  Α.  - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 
~ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 


~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΗΝΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019  :             
~1 ,  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ  !   - Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .- Κυριακή  01  Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_31.html  .-  
2.-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας 
Δευτέρα  02 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης
 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/09/02-2019.html   .- 
3.-.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .- 

4.-  Site:   Κ.  Βελόπουλου http://velopoulos.gr/  .- 
5.-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας   .-
Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-
6.- Η Εφημερίδα μας   Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας (2) .
Τετάρτη 04  Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

 https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/09/2.html  .- 
7.-Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-
8.-Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας   .-  Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/09/blog-post.html .-  
9.- .-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Σάββατο  07 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
 https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .- 
10.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών  Ν. Μεσσηνίας  .-
Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .  - 

11.-Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .- Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-  
12.- Η  Εφημερίδα  μας  Τα  Νέα των  Αρφαρών  Ν. Μεσσηνίας  .- Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/09/blog-post.html   .- 
13.- Η  Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/09/blog-post.html   .- 
14.-Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας (2)  .-  Τετάρτη  11 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης (2) :
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-
15.- .- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-  Πέμπτη  15 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/blog-post_11.html .-
16.- Η Εφημερίδα μας  Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-  Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/09/blog-post_12.html  .-
17.-

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :  
1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-
 2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 27.-   Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .
Πέμπτη  29 Αυγούστου 2019 Στο  αγιάζι της ενημέρωσης:
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post_28.html  .- 

 28.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_29.html  .-
 29.- Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-
Σάββατο 31  Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης

 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_30.html  .-  
 30.-  Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  (2)  .-Σάββατο 31/08/2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/2.html  .-  

~  *** ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-
*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  
http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 
   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 
*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        
  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ
  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas
  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-