Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .-
Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~


ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΦΥΣΑΕΙ ΑΝΕΜΟΣ ΔΥΝΑΤΟΣ , ΝΑ ΠΑΡΕΙ  ΜΑΚΡΙΑ ΟΛΑ  ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ .- Νίκος Καζαντζάκης  .

Γέφυρα Βαλύρας ,
 καθαρισμός Παμίσου  1950 

ΑΡΦΑΡΑ 2019

  ΠΛΑΤΥ  ΑΡΦΑΡΩΝ 
~**  Αγιος Απόστολος Τίτος – Γιορτή σήμερα 25 Αυγούστου – Ποιοι γιορτάζουν~  : Τη μνήμη του Αγίου και Αποστόλου Τίτου τιμά σήμερα, 25 Αυγούστου, η Εκκλησία μας. Ο Απόστολος Τίτος, ο οποίος ήταν Έλληνας στην καταγωγή, ήταν πολύ μορφωμένος. Έγινε χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο, με τον οποίο και συνεργάστηκε, στην διάδοση του Ευαγγελίου.
~ Τον ακολούθησε στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν επιφορτίστηκε να πάει στην Κόρινθο για να δει την κατάσταση της εκεί Εκκλησίας. Στην επιστροφή του, συνάντησε τον Απόστολο Παύλο στην Μακεδονία και μετά πήγαν μαζί στην Κρήτη, όπου εκεί ο Παύλος τον έκανε επίσκοπο του νησιού και του είπε να κάνει και ιερείς για όλο το νησί.

Ο Παύλος του έστειλε και την γνωστή προς Τίτον επιστολή, από την οποία γνωρίζουμε, ότι ο Έλληνας μαθητής του Παύλου είναι «τέκνον του γνήσιον». Από την ίδια επιστολή του μαθαίνουμε ότι ο Τίτος είχε λαμπρούς συνεργάτες στην Κρήτη, τον Ζηνά τον νομικό και τον περίφημο Απολλώ. Απεβίωσε το έτος 105 μ.χ. Απολυτίκιον Ηχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.  Προκληθείς ουρανόθεν προς γνώσιν ένθεον, την εν σαρκί του Δεσπότου επιδημίαν εν γη, αυτοψεί εωρακώς φωτός πεπλήρωσαι, όθεν του Παύλου κοινωνός, θεηγόρος γεγονώς, την Κρήτην πάσαν πυρσεύεις, της ευσεβείας τω λόγο, Τίτε απόστολε μακάριε. https://youtu.be/SG9y2MhWgp8 .-
~** Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Αυγούστου 2019 – Άγιος Απόστολος Τίτος 
– Κατά Ματθαίον (17΄ 14-23): Γιορτή σήμερα: Άγιος Απόστολος Τίτος
Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων·
~   Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.
τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.                           Μετάφραση          Και όταν κατέβηκαν και ήλθαν προς το πλήθος, επλησίασεν αυτόν ένας άνθρωπος, που εγονάτισε εμπρός του με ευλάβειαν και είπε·
“Κυριε σπλαγχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται πολύ φοβερά· διότι πολλές φορές πίπτει εις την φωτιά και πολλές φορές στο νερό.
Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου με την παράκλησιν να τον θεραπεύσουν και αυτοί δεν ημπόρεσαν να του χαρίσουν την θεραπείαν”.
Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν· “ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη από την κακίαν! Εως πότε θα είμαι μαζή σας; Εως πότε θα σας ανέχωμαι; Φερετε μου αυτόν εδώ”.
Και επέπληξεν ο Ιησούς το δαιμόνιον και εβγήκεν αυτό από το παιδί, το οποίον και εθεραπεύθη από την ώρα εκείνην.
Τοτε επλησίασαν οι μαθηταί τον Ιησούν ιδιαιτέρως και είπαν· “διατί ημείς δεν ημπορέσαμεν να διώξωμε αυτό το δαιμόνιον;” (Είπαν δε τούτο, διότι εις άλλας περιστάσεις είχαν εκδιώξει δαιμόνια).
Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· “ένεκα της απιστίας σας. Διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστιν σαν το μικρό σπόρο του σιναπιού, θα πήτε στο βουνό τούτο· πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάη και τίποτε δεν θα είναι για σας αδύνατον.
Μαθετε δε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά με προσευχήν και νηστείαν”.
Ενώ δε περιήρχοντο εις την Γαλιλαίαν, είπε εις αυτούς ο Ιησούς· “ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να παραδοθή εις τα χέρια μοχθηρών ανθρώπων
και θα τον θανατώσουν, και κατά την τρίτην ημέρα θα αναστηθή”. Και ελυπήθησαν παρά πολύ οι μαθηταί.
~** Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος: Ο επιστήμονας που άφησε την NASA για την ιεροσύνη… (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιατί ένας πετυχημένος επιστήμονας αποφάσισε να εγκαταλείψει τη λαμπρή του καριέρα και να αφιερώσει τη ζωή του στην ιεροσύνη; Οι απαντήσεις βρίσκονται στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον Γεράσιμο Μανωλίδη. 
Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954. Σπούδασε Αστροφυσική στο Harvard (Master of Arts) και Μηχανολογία στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), ενώ οι διδακτορικές του σπουδές επικεντρώθηκαν στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Mέσα σε όλα αυτά και άλλα τόσα, ήταν επιστημονικός συνεργάτης της NASA, ακόμα ένα πράγμα που μας λέει πάρα πολλά. https://youtu.be/fAJn6t07ewk  .-
*** Ορκίστηκε στην ΑΝΟΔΟ Τριφυλίας ο Γιώργος Λεβεντάκης

«Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση, διανυκτερεύει, καθ’ όλο το 24ώρο είναι δικό σας, σας ανήκει και θα είμαι στο πλευρό σας», τόνισε δείχνοντας με το χέρι του το Δημοτικό Μέγαρο Τριφυλίας στην Κυπαρισσία ο νέος δήμαρχος Τριφυλίας, Γιώργος Λεβεντάκης, αμέσως μετά την ορκωμοσία του χθες το βράδυ στην κατάμεστη πλατεία Δημαρχείου Κυπαρισσίας, υπό τις επευφημίες των συγκεντρωθέντων.
Η ορκωμοσία του νέου δημάρχου και της νέας δημοτικής Αρχής Τριφυλίας καθώς και των εκλεγέντων συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων τελέστηκε από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας, κ. Χρυσόστομο, παρουσία των βουλευτών Μεσσηνίας της ΝΔ, Γιάννη Λαμπρόπουλου, Μίλτου Χρυσομάλλη, Περικλή Μαντά, τέως, απερχόμενων και νέων δημάρχων και του προέδρου του Επιμελητηρίου, Βαγγέλη Ξυγκώρου.
Η όλη διαδικασία της ορκωμοσίας ήταν λαμπρή, με την επιμέλεια και φροντίδα των υπαλλήλων της έδρας του δήμου!
Με συγκίνηση παρακολούθησε την ορκωμοσία η μητέρα του νέου δημάρχου καθώς και η οικογένειά του και συγγενείς και στενοί του συνεργάτες.
Ομιλία απηύθυνε και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας και απελθείς δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας, Ζαχαρίας Κανελλόπουλος.
Παρόντες, μεταξύ άλλων όσο μπορέσαμε να διακρίνουμε, ήταν οι τέως δήμαρχοι Κυπαρισσίας, Ηλίας Τσίγγανος, Αετού, Δημήτρης Βόγκας και Τριφυλίας, Κώστας Κόλλιας.
«Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να υπάρξουν αγάπη, συνεργασίες, σύνεση κι όλοι μαζί να προχωρήσουμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την Τριφυλία», είπε κ. Λεβεντάκης ξεκινώντας την πρώτη του ομιλία με την ιδιότητα του δημάρχου και ακολούθως έψεξε τόσο τον απερχόμενο δήμαρχο, Παναγιώτη Κατσίβελα για αναφορές του νωρίτερα κατά την ομιλία του, όσο και τους βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι σε σύντομους χαιρετισμούς αναφέρθηκαν στο δρόμο Πύργος – Καλό Νερό και Καλό Νερό – Τσακώνα και όχι, όπως ο ίδιος είπε, και στο δρόμο Κυπαρισσία – Γαργαλιάνοι καθώς και στους αγροτικούς δρόμους που θέλουν οι κάτοικοι και παραγωγοί της Τριφυλίας, θέτοντάς τους προ των ευθυνών τους. «Την Παρασκευή μίλησα τελευταίος, την Κυριακή εκλογές και είπα και προς τους υπαλλήλους του δήμου και προς τους συνεργάτες του δήμου “μη με ψηφίσετε γιατι θα πάτε για δουλειά”.
Αυτό δεν είναι απειλή. Είναι πραγματικότητα. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί, συλλογικά», σημείωσε ο κ. Λεβεντάκης και αναφέρθηκε στο πρόβλημα του σκουπιδαριού και θα λειτουργήσει γραφείο για το ογκώδη αντικείμενα που θα συλλέγει ο δήμος λέγοντας ότι «σ’ αυτά θα είμαι αμείλικτος και θα υπάρξουν αυστηρές ποινές, να είστε σίγουροι και θα βοηθήσετε κι εσείς να κάνουμε τον τόπο αυτόν που του πρέπει, να του δώσουμε την αξιοπρέπεια που πρέπει».
Επίσης, αναφέρθηκε στην οικονομική συνεισφορά της Τριφυλίας στην εθνική οικονομία από τη διακίνηση των προϊόντων λέγοντας «γιατι μας αγνόησαν; Φταίνε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας κι αυτό που μας ανήκει». «Δε θα με δείτε ποτέ πεσμένο. Έχω δύναμη ψυχής, έχω αγάπη για τον τόπο, έχω αγάπη για εσάς, που όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε για να κάνουμε την Τριφυλία, του χρόνου, να μιλάνε διαφορετικά για εμάς», είπε καταλήγοντας κι ευχαριστώντας τον κόσμο για την παρουσία του και την εμπιστοσύνη του.  Σε δημοσίευση στο λογαριασμό του συνδυασμού του «Άνοδος Τριφυλίας» στο facebook, ο νέος δήμαρχος Τριφυλίας, Γεώργιος Λεβεντάκης, αναφέρει επί λέξει: «Αγαπητές Συμπολίτισσες και Αγαπητοί Συμπολίτες, του Δήμου Τριφυλίας.
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην έδρα του Δήμου Τριφυλίας, στην Κυπαρισσία, η τελετή ορκωμοσίας τής Νέας Δημοτικής Αρχής. Η χαρά μου μεγάλη, γιατί ήσασταν δίπλα μου και με τιμήσατε με την παρουσία σας, αυτή την πολύ ιδιαίτερη μέρα για εμένα και τους συνεργάτες μου. Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής, διότι... Εσείς, οι δημότες αυτού του Δήμου, στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλώσατε έμπρακτα τη στήριξή σας, καθώς και την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου και με εκλέξατε Νέο Δήμαρχο του Δήμου Τριφυλίας. Εσείς, με τη δύναμη της ψήφου σας, αποφασίσατε πως αξίζει σ' αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο, να πάει επιτέλους μπροστά και να βαδίσει, με σίγουρα και σταθερά βήματα, προς την ΑΝΟΔΟ του. Εσείς, με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα ένα καλύτερο αύριο για όλους, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας, τολμήσατε και φέρατε την αλλαγή σ' αυτόν εδώ το Δήμο.
Μια αλλαγή, που ήταν απαραίτητη και αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, για να βγει ο τόπος αυτός από το τέλμα και να αναπτυχθεί, με έργα υποδομής που θα αλλάξουν, άρδην, την εικόνα του, καθώς και τις ζωές όλων μας. Με έργα, που όχι μόνο δεν έγιναν, αλλά ούτε καν είχαν σχεδιαστεί ή δρομολογηθεί και τα οποία επιβάλλεται να πραγματοποιήσουμε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για ν' ανθίσουν κάποτε και αυτά εδώ τα μέρη. Ως νέος Δήμαρχος Τριφυλίας, σας υπόσχομαι πως θα ασκήσω τον διοικητικό και επιτελικό μου ρόλο με ήθος, διαφάνεια, υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα, αλλά πάνω και πέρα απ' όλα με αλήθεια και απόλυτο σεβασμό στα πρόσωπά σας. Πρωταρχικός μου στόχος, θα είναι η βελτίωση της καθημερινότητάς σας και αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν συνεργαστούμε και βάλουμε πάνω απ' όλα το "μαζί", για το καλό όλων μας.
Τα όποια και όσα προβλήματα του Δήμου μας, θα τα αντιμετωπίσουμε ενωμένοι, σαν μια γροθιά, και να είστε σίγουροι πως στο τέλος θα βγούμε νικητές. Με σκληρή δουλειά, προγραμματισμό και επιμονή θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και θα υλοποιήσουμε όλα εκείνα που θέσαμε σαν στόχο, με τον προεκλογικό μας λόγο και τα οποία θα έχουν τελικό αποδέκτη, καθένα από εμάς.
Σας διαβεβαιώνω, έχοντας προσωπική και σαφή άποψη της δυσχερούς κατάστασης του Δήμου, τον οποίο παραλαμβάνω και καλούμαι, από 1ης Σεπτεμβρίου 2019, να διοικήσω, όπως επίσης και πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που πρόκειται να αντιμετωπίσω, πως σε καμία περίπτωση αυτά δε θα με πτοήσουν, αντίθετα θα με πεισμώσουν, και να είστε σίγουροι πως θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας. Αρχίζει λοιπόν, από σήμερα κιόλας, ένας νέος αγώνας, μακρύς και δύσκολος, στον οποίο σας θέλω δίπλα μου, όλους ανεξαιρέτως, γιατί δεν περισσεύει κανείς και γιατί μόνο με την ενεργό συμμετοχή όλων, θα καταφέρουμε να κάνουμε το όραμά μας, πράξεις.
Δεν είναι τυχαίο ότι, από το Α ως το Ω, μια λέξη περικλείει αυτό που θα πρέπει να μας ενώσει και να αποτελέσει την "κοινή συνισταμένη" Δημοτικής Αρχής και Πολίτη, για ό,τι ωραίο πρόκειται να συμβεί, από εδώ και στο εξής, στο Δήμο Τριφυλίας.
Και η λέξη αυτή είναι... ΑΓΑΠΩ. Άλλωστε...
Η ΑΓΑΠΗ για τον τόπο μου, ήταν αυτή που μου έδωσε το έναυσμα, έτσι ώστε να θέσω υποψηφιότητα ως Δήμαρχος Τριφυλίας.
Η ΑΓΑΠΗ σας, ήταν αυτή που με όπλισε με δύναμη και με έφερε σήμερα εδώ, να σας απευθύνομαι με την ιδιότητα του Δημάρχου.
Η ΑΓΑΠΗ όλων μας, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, θα είναι αυτή που θα αποτελέσει το εφαλτήριο, για τον κοινό μας αγώνα, με ένα μόνο όραμα. Να τους δώσουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα, έτσι ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να μεγαλουργήσουν, εξασφαλίζοντάς τους ένα καλύτερο αύριο.
Γιατί, τότε και μόνο τότε, θα έχουμε λόγο ύπαρξης και συμμετοχής στα κοινά. Γιατί, οι επόμενες γενιές θα είναι ο κριτής μας και επιβάλλεται να μην τις απογοητεύσουμε. Γιατί, κάθε κομμάτι γης αυτού του Δήμου, έχει παρελθόν, από σήμερα θα έχει και παρόν και οφείλουμε να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να έχει και μέλλον, αντάξιο της μακρόχρονης ιστορίας του.
Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για άλλη μια φορά από τα βάθη της καρδιάς μου, για το εισιτήριο που τόσο γενναιόδωρα μου δώσατε και στο ταξίδι αυτό σας θέλω συνοδοιπόρους μου.
Τριφυλία 25-08-2019
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ».                             
Του Ηλία Γιαννόπουλου  ***  Στάχτη 15 στρέμματα στη Χριστιανούπολη- ​Στην κατάσβεση συμμετείχε και ο δράστης

Στάχτη έγιναν περίπου 15 στρέμματα δασικής έκτασης στην περιοχή με το τοπωνύμιο «Κερασούλα» στη Χριστιανούπολη Τριφυλίας από φωτιά που προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.
Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν κι έσπευσαν στο σημείο 8 πυροσβεστικά οχήματα με 16 πυροσβέστες από την Π.Υ. Γαργαλιάνων και το Π.Κ. Κυπαρισσίας, δύο πεζοπόρα τμήματα από τη Μεσσηνία και την Αρκαδία και χωματουργικά μηχανήματα από τον δήμο Τριφυλίας.
Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και κάτοικοι της περιοχής με αγροτικά μηχανήματα, όπως κι ο πρόεδρος της Κοινότητας, Χριστιανούπολης, Χαράλαμπος Αλεξόπουλος.
Στην κατάσβεση ωστόσο συμμετείχε και ο δράστης, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, ο οποίος προσήχθη ως ύποπτος και ομολόγησε και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

***  Ο καιρός  σήμερα Κυριακή στην Καλαμάτα

O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Κυριακή 25/8/2019 προβλέπεται αίθριος.                   
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Το ίδιο μοτίβο θα διατηρηθεί καθ` όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 25-70%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ.
Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε μικρές ποσότητες.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 7.5 (Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 3 (Υψηλή).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr

***  Πεζόδρομοι... καφέ στην πλατεία Βασ. Γεωργίου

Το ερώτημα είναι καίριο: Ποιός ωφελείται από τη δημιουργία πεζόδρομων στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας;  Οι πεζοί πάντως όχι. Τα τραπεζοκαθίσματα έχουν κυριεύσει σε πολλά σημεία τους χώρους της.
Κι όλα αυτά καταγράφονταιγιατί προτείνεται να δοθεί επιπλέον χώρος σε καταστήματα της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας ώστε να αναπτύξουν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο όταν η κίνηση είναι αυξημένη.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο επιπλέον χώρος θα δοθεί είτε νότια είτε βόρεια των χώρων που έχουν ήδη παραχωρηθεί στα καταστήματα επί της κεντρικής πλατείας. Μάλιστα για να γίνει αυτή η παραχώρηση βαφτίζονται όψεις των καταστημάτων ως “διευρυμένες”. Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία υποστηρίζει ότι με τις επιπλέον αυτές παραχωρήσεις δεν επηρεάζεται ο χώρος προσπέλασης των πεζών.
Στην εισήγηση σημειώνεται ότι την παραχώρηση των επιπλέον χώρων έχουν ζητήσει η ίδια η Δημοτική Αστυνομία, καθώς και με πρωτοκολλημένες αιτήσεις τους τα καταστήματα “Bistroteca” και “Platea”, ενώ αναφέρεται ότι "οι προς παραχώρηση χώροι δεν επιβαρύνουν το χαρακτήρα της πλατείας αλλά απεναντίας εκτιμούμε ότι η νέα χρήση τους θα βοηθήσει στη βελτίωση της επισκεψιμότητάς της. Γενικά με τη διεύρυνση του διαθέσιμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χώρου δεν περιορίζεται ο ελεύθερος χώρος προσπέλασης των πεζών τόσο από τους πεζόδρομους δυτικά της όσο επί της πλατείας όπου εκεί ο υφιστάμενος διάδρομος πεζών δεν τροποποιείται ούτε επηρεάζεται".
Πάντως χώροι για τραπεζοκαθίσματα θα διατεθούν και σε άλλα καταστήματα της πλατείας και όχι μόνο στα δύο που έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις.
Απόφαση επί της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας θα ληφθεί αρχικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, που συνεδριάζει την Τρίτη 27 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιου που συνεδριάζει ακολούθως την ίδια μέρα και συγκεκριμένα στις δύο μετά το μεσημέρι.
Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Απίστευτη ΔΙΚΑΙΩΣΗ του Κ. Βελόπουλου από εφημερίδα που τον ΠΟΛΕΜΑΕΙ με λύσσα…
Σήμερα η κυριακάτικη Καθημερινή έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη η οποία δικαιώνει απόλυτα τα όσα λέει εδώ και χρόνια ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος για τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. 
Συγκεκριμένα, μίλησε στην «Κ» ο Νίκος Κουτσιανάς, ιδρυτής της Apivita, ο οποίος υποστήριξε ότι η χώρα μας είναι υπερδύναμη στα βότανα και ότι τα αγροδιατροφικά προϊόντα της είναι ένας πραγματικός θησαυρός.
Τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη συμφωνούν απόλυτα με τα όσα φωνάζει από τις εκπομπές του εδώ και χρόνια ο Κ. Βελόπουλος δεχόμενος συνεχώς τη χλευη των συστημικών ΜΜΕ που τον ειρωνευονται ότι κάνει εμπόριο «ματζουνιών». 
Μάλιστα ο κ. Βελόπουλος βλέποντας το θέμα αυτό στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής αντέδρασε μέσω Twitter και έγραψε τα εξής:  
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ!Όταν τα λέει η @ellinikilisi και ο @velopky εδω και χρόνια είναι "ματζουνια" όταν τα λένε αυτοί είναι ....υπερδύναμη η Ελλάδα !Αν μας ακούσουν οι Έλληνες όλα θα πάνε καλά !

Δυστυχώς για εφημερίδες όπως η Καθημερινή,  που πολεμάνε συνεχώς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και τον Κυριάκο Βελόπουλο, «ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου». Ένας πετυχημένος άνθρωπος μιας εταιρείας που κάνει εξαγωγές σε ολόκληρο τον πλανήτη είπε την αλήθεια και τώρα είναι υποχρεωμένοι να την αναδείξουν. Αργά ή γρήγορα φαίνεται ποιος λέει την αλήθεια και ποιος απλώς κάνει αντιπολίτευση…
***  ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ Ερντογάν: Όταν βρούμε αέριο, όλοι θα στέκονται ουρές στην πόρτα μας…
«Όταν βρούμε φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτοί που μιλούν ενάντια στην χώρα μας θα στέκονται ουρές μπροστά στην πόρτα μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναφέροντας ότι «ενέργεια σημαίνει δύναμη». 
Σε ομιλία του στην Ρίζε (Ριζούντα), ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν υποστήριξε ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) σε όλα τα θέματα, από την τρομοκρατία μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, δεν στηρίζει τη χώρα και το έθνος του αλλά τους απέναντι.  «Για άλλη μια φορά αποκάλυψαν τον χαρακτήρα τους στο θέμα της ανατολικής Μεσογείου. Γνωρίζετε ότι και προηγουμένως, δήθεν για το κόστος των πλοίων μας και των δραστηριοτήτων μας, έφεραν το ίδιο θέμα στη Βουλή μιλώντας τη γλώσσα των Ε/κ. Δεν δίστασαν να συκοφαντήσουν τη χώρα τους για να γίνουν πρωτοσέλιδα στις ελληνικές εφημερίδες. Ασφαλώς εμείς δεν δώσαμε σημασία», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.  Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη πως όταν η Τουρκία ξεκίνησε δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, εναντίον της στράφηκαν χώρες που είχαν λογαριασμούς στην περιοχή, προσθέτοντας πως «σε αυτό τον εχθρικό κλοιό προστέθηκε και η ΕΕ δίπλα στους Ε/κ».  
«Τα κατηγορώ και οι απειλές είναι πολλά και φτηνά. Ασφαλώς δεν τα αφήσαμε αναπάντητα, δεν αφήσαμε τον αγώνα ούτε στιγμή. Σε βαθμό που έφτασαν στιγμές που τα πλοία πέρασαν δίπλα -δίπλα. Παρόλα αυτά δεν υποχωρήσαμε ποτέ και συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τα δικά μας σχέδια», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.  Ο Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε και πάλι τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου επειδή είχε πει πως όλοι βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο πλην της Τουρκίας.  «Για να πει ένας άνθρωπος τέτοια πράγματα ή στο διάστημα πρέπει να ζει ή πρέπει να μισεί τη δική του χώρα. Δεν είδες καν τις γιγαντιαίες σημαίες στα πλοία μας ή μήπως νόμισες πως είναι σημαίες άλλων; Αλλά κ. Κεμάλ θα σε κάνουμε να μάθεις και τις σημαίες αυτές», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος και πρόσθεσε: «Το πρόσωπο που είναι επικεφαλής του CHP ας μιλά όσο θέλει με το στόμα των Ε/κ, εμείς θα φέρουμε εις πέρας αυτή τη δουλειά. Με την άδεια και τη βοήθεια του Αλλάχ, όταν βρούμε φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτοί που μιλούν ενάντια στη χώρα μας θα στέκονται ουρές μπροστά στην πόρτα μας. Επειδή η ενέργεια σημαίνει δύναμη», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.  Νωρίτερα στο Άρτβιν ο Τούρκος Πρόεδρος είπε για την Ανατολική Μεσόγειο ότι «η Δύση εκτοξεύει απειλές εκεί αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε από απειλές. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της Τουρκίας μέχρι τέλους».  Πηγή: Πολίτης & onalert.gr
***  Για δεύτερη χρονιά έκθεση με σκιάχτρα στην πανηγυρίστρα της Κυπαρισσίας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά παρουσιάζεται στην Κυπαρισσία έκθεση με σκιάχτρα με πρωτοβουλία και επιμέλεια του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κυπαρισσίας (Μ.Ε.Σ.Κ.) και του Συλλόγου Νέων Κυπαρισσίας (ΣΥ.ΝΕ.Κ.) σε οικοδομικό τετράγωνο του δήμου Τριφυλίας στο χώρο της πανηγυρίστρας. Πέρυσι διοργανώθηκε η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση, στον ίδιο χώρο, με θεματικό τίτλο «Σκιάχτρα: οι άγρυπνοι φρουροί της υπαίθρου» που τελούσε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του CIOFF, στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυσή του, τη στήριξη του δήμου Τριφυλίας και την ενεργό συμμετοχή τοπικών συλλόγων καθώς το 2018 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η περυσινή εκδήλωση του Μ.Ε.Σ.Κ. περιελάμβανε έκθεση σκιάχτρων σε αγροτικό τοπίο, οπτικό υλικό, ζωγραφική και κατασκευή σκιάχτρων, διαγωνισμό για τις τρεις καλύτερες δημιουργίες, αλλά και ομιλίες σχετικά με το ρόλο του σκιάχτρου από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, μέσα από τη λαϊκή έκφραση του απλού ανθρώπου, όπως και το σκιάχτρο στην τέχνη και τους θρύλους του τόπου. Φέτος αποφασίστηκε η επανάληψη της παρουσίασης των σκιάχτρων και όπως επεσήμανε στο «Θ» η πρόεδρος του Μ.Ε.Σ.Κ., Σόνια Τουρκολιά, «στόχος αυτής της διάδρασης είναι να έρθουν οι νέοι σ’ επαφή με το σκιάχτρο που αποτελεί ένα κομμάτι της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και η παλιοί να έρθουν στην έκθεση, να καθίσουν και βλέποντας το σκιάχτρο να σκεφτούν περισσότερα πράγματα, για παράδειγμα τι μπορεί να είναι ένα σκιάχτρο. Μπορεί να είναι ο ρατσισμός, στις μέρες μας που είναι έντονος, μπορεί να είναι ο στοχοποιημένος μαθητής στην τάξη, μπορεί να είναι το κακό αφεντικό στη δουλειά, μπορεί να είναι χίλια δυο πράγματα, μπορεί να είναι οι ερινύες μας, οι ενοχές μας. Βλέποντας τα σκιάχτρα, θεωρούμε ότι αναστοχαζόμαστε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Φέτος έχουμε κάνει ένα ειδικό αφιέρωμα στους πρόσφυγες με τη FRONTEX και τους πρόσφυγες βέβαια, θέλοντας να δώσουμε έμφαση σε μια συγκεκριμένη μορφή του σκιάχτρου. Σκιάχτρα, δυστυχώς, είναι οι πρόσφυγες για κάθε κράτος που εισρέουν…».


~ ***  Ανέλκυσαν μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο από το βυθό της παραλίας στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

~  Ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο που βρισκόταν , για μεγάλο χρονικό διάστημα, στο βυθό της παραλίας της Καλαμάτας, στο σημείο δίπλα στο εστιατόριο του “Ταμπάκη”, ανέλκυσαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, εξειδικευμένοι άνδρες, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση. Το μεταλλικό αντικείμενο , που αποτελούσε κίνδυνο για τους λουόμενους, απομακρύνθηκε σε δυο κομμάτια, με ασφάλεια από την περιοχή.  
~ ***  Καλαμάτα: Ημερολόγιο Καλοκαιριού

Δύο ώρες πλέον μόνο από την Αθήνα η Καλαμάτα και την επισκέπτομαι για ένα Σαββατοκύριακο. Σάββατο πρωϊ, φθάνω στο κέντρο της πόλης και την κεντρική πλατεία. Πάω στο Luna για brunch, μέσα στη στοά από τα ωραιότερα μαγαζιά της πόλης, στην αρχή της πεζοδρομημένης Αριστομένους. Η επιλογή για πρωϊνό καφέ στην πλατεία είναι δύσκολη, μιας και η Bistroteca και το Platea, με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική τους εξωτερικά και την εσωτερική τους διακόσμηση αποτελούν κόσμημα για την πόλη.
Μετά το καφέ στην κεντρική πλατεία κατευθύνομαι προς την παραλία, με τα νεοκλασικά, όπως το ανακαινισμένο Πανελλήνιον στον μώλο. Έπειτα αφού περάσω από το λιμάνι με τη μαύρη θύελλα, το παλιό τελωνείο και το κτίριο των ΕΛΤΑ, βλέπω τα παραλιακά καφέ κατά μήκος της Ναυαρίνου. Αφού περάσω τα ξενοδοχεία Pharae kai Haikos και την εκκλησία της Αναστάσεως, εντυπωσιάζομαι σπό το σπίτι της οικογένειας Καρέλια, με τις λεμονιές και τον μεγάλο κήπο, φθάνω ως το πεντάστερο Horizon Blue με τη λιτή αρχιτεκτονική, περνάω το αγαπημένο Elite, μιας και η πισίνα του αποτελεί όαση γα την πόλη, για όσους δεν επιλέγουν τη θάλασσα. Βλέπω το Εσπέρια, ίσως οι καλυτεροι μεζέδες στην πόλη σε πολύ όμορφο σημείο και αφού περάσω το Filoxenia επιστρέφω για ένα μπάνιο στην Αλμύρα.
Νωρίς το απόγευμα για φαγητό, επιλέγω να πάω στην Αγριλιά στην Βέργα, όπου από τον κήπο της έχοντας θέα όλη την πόλη, με πολύ καλό φαγητό. Καλή επιλογή για ψάρι επίσης ο Κουρκουτάς, το Ξημέρωμα μπροστά στην παραλία προς Βέργα.
Επιστρέφω στην πόλη και αφού πιώ έναν καφέ στο Στολίδι, με την υπέροχη αυλή, περπατώ στην πλατεία, όπου λίγο πίσω βλέπω το εντυπωσιακό κτίριο της Σχολής Χορού και το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος και από την πεζοδρομημένη Αριστομένους με τα μαγαζιά, βλέπω το νεοκλασικό δημαρχείο, το ξενοδοχείο Rex, τα νεοκλασικά που έγιναν μαγαζιά και φθάνω ως την πλατεία 23ης, με το ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στο κέντρο, το αρχαιολογικό μουσείο, τα μαγαζιά με τα καπέλα και τα μαντήλια, η vintage γωνιά του Τζίμη με τα σουβλάκια, το στενάκι που υπήρχε κάποτε η Μυλόπετρα, το συντριβάνι και τα νυχτερινά μαγαζιά και τα φαγάδικα γύρω του.
Ανεβαίνω προς την εντυπωσιακά φωτισμένη εκκλησία της Υπαπαντής, βλέπω τις προτομές των δεσποτάδων, ανεβαίνω τα σκαλιά που βρίσκεται το δημοτικό Ωδείο και πάω προς το Κάστρο.
Επιστρέφω και αφού πάρω παγωτό από τον Αθανασίου στην παραλία, περπατώ στον μώλο με τον κόσμο, έχοντας το παγωτό στο χέρι. Μετά πάω για ένα άπερολ σπριτζ στην όμορφη αυλή του Bocca, πριν ανέβω για το δεύτερο στην Βέργα και στο Arossa, έχοντας θέα όλη τη νυχτερινή Καλαμάτα, υπό τους ήχους ξένης μουσικής.
Πιο νωρίς, η καλύτερη επιλογή να δει κάποιος το ηλιοβασίλεμα είναι από το Καστράκι, ένα εντυπωσιακό κάστρο φτιαγμένο για καφέ ανάμεσα στις πολεμίστρες και τους προμαχώνες.
Επόμενο πρωϊ, πίνω καφέ στο Bistroteca, κάνω μια βόλτα τα καφέ της Ιατροπούλου, πάω για μπάνιο λίγο πιο έξω, στη Σάντοβα και αφού δοκιμάσω burger με γουρουνοπούλα στο Κάρδαμο, πάω μια βόλτα ως τη μαρίνα για καφέ,  αφού κάνω μια στάση πρώτα στο πάρκο σιδηροδρόμων, δω το εντυπωσιακό Μέγαρο Χορού της πόλης και θαυμάσω κάποια από τα νεοκλασικά της, παλιά με μεγάλους κήπους και ωραία κάγκελα, που έζησαν στιγμές δόξας παλαιότερα.
Φεύγω από την πόλη, αφού πάρω μαζί μου παστέλια από τον Λάμπου, αφού δοκιμάσω το περιβόητο τοπικό ελαιόλαδο και τις ελιές, όπως και τα σύκα.
Η Καλαμάτα είναι από τις πιο όμορφες πόλεις να επισκεφθεί κάποιος για Σαββατοκύριακό, έχοντας όλες τις επιλογές. Θάλασσα, βουνό, φαγητό και διασκέδαση. Μια πόλη ζωντανή και όμορφη.
Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*  *Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Παλλήνης

***  Με τα χρώματα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας για το υπόλοιπο της χρονιάς η καλαματιανή Τόλμη

Στη δύναμη σκαφών του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας εντάχθηκε και θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς η Ομάδα της Τόλμης.
Αξιολογώντας τυπικά σαν ανεπαρκή την δραστηριότητα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Νοτίου Ελλάδος, το Προεδρείο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας αποφάσισε να τον διαγράψει από μέλος της, αγνοώντας τις προσπάθειες που γίνονταν καθώς και τις διακρίσεις τόσο των μελών του γενικότερα όσο και της Ομάδας της Τόλμης.
Με ειδοποίηση που απεστάλη καθώς το σκάφος ταξίδευε για την Κέρκυρα ώστε να συμμετάσχει στον αγώνα, η Ομοσπονδία ενημέρωνε την Ομάδα ότι δεν δικαιούτο να συμμετάσχει σε καμία επίσημη ναυταθλητική δραστηριότητα εάν δεν εντασσόταν σε άλλο Όμιλο-μέλος της, παρά το γεγονός ότι λίγες μέρες πιο πριν είχε εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό ισοζυγισμού του σκάφους.
Με ιδιαίτερη θέρμη ο Όμιλος της Κέρκυρας υποδέχτηκε την Ομάδα και φρόντισε να ξεπεραστεί έγκαιρα το τυπικό πρόβλημα για την συμμετοχή τόσο στο Ράλι Ιονίου καθώς και σε όλες τις επόμενες ναυταθλητικές διοργανώσεις της φετινής σαιζόν.
Η καλαματιανή Ομάδα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της στους ανθρώπους του Ομίλου του νησιού των Φαιάκων που έδειξαν κατανόηση και ετοιμότητα ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και η Τόλμη να καταφέρει να έχει επίσημη αγωνιστική παρουσία, αλλά και «στέγη» για το επόμενο διάστημα.

***  Η πλατεία και το Ιστορικό Κέντρο φέτος “δεν πήγαν διακοπές”

Η ανοδική τάση της πλατείας και του Ιστορικού Κέντρου, που ξεκίνησε τα προηγούμενα καλοκαίρια, συνεχίζεται και φέτος… Εν αντιθέσει με ότι συνέβαινε στην Καλαμάτα τις προηγούμενες δεκαετίες, φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια πολύς είναι ο κόσμος, που επιλέγει για την έξοδο του τα καταστήματα της Κεντρικής Πλατείας και του Ιστορικού κέντρου. Οι δε καταστηματάρχες του “κέντρου” μάλλον είναι οι μόνοι ικανοποιημένοι της ιστορίας γιατί την ίδια ώρα οι “συνάδελφοι” της παραλίας, γκρινιάζουν για μια κακή καλοκαιρινή σαιζόν.  Κ. Γαζ. 

***  Ξέρετε πόσο χρόνο ξοδεύετε στο κινητό σας;

Η συγγραφέας Adrienne Matei ξοδεύει 2 ώρες και 20 λεπτά την ημέρα στο κινητό τηλέφωνό της - κάτι που μπορεί να φαίνεται ενδιαφέρον, μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι ανέρχεται σε 35 ολόκληρες μέρες το χρόνο.
Όταν το συνειδητοποίησε η Matei, ανακαλύπτοντας και βλέποντας τη λειτουργία Screen Time του iPhone της, και σκεπτόμενη ότι σε αυτόν τον χρόνο δεν συμπεριλαμβάνονται οι ώρες που ξοδεύει στο λάπτοπ της, ούτε βέβαια αυτές στο Netflix, τρόμαξε. Αναρωτήθηκε αν ο χρόνος αυτός που ξοδεύει μπροστά σε μια οθόνη συγκρίνεται με τον αντίστοιχο χρόνο των φίλων και των συναδέλφων της. Έτσι τους ζήτησε να το ελέγξουν και δημοσίευσε το ρεπορτάζ της στo Guardian.
Η επόμενη σοκαριστική ανακάλυψη και συνειδητοποίηση της Matei ήταν ότι οι φίλοι και συνάδελφοι που συμμετείχαν στην έρευνά της, διαπίστωσαν με τη σειρά τους ότι ξοδεύουνε πολύ περισσότερο χρόνο από αυτήν, στο smartphone τους, διαβάζοντας κείμενα, ανταλλάσσοντας μηνύματα, χαζεύοντας selfies και memes.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Rescue Time, μία από τις πολλές εφαρμογές για iOS και Android που δημιουργήθηκαν για την παρακολούθηση της χρήσης των τηλεφώνων, οι άνθρωποι δαπανούν κατά μέσο όρο 3 ώρες και 15 λεπτά στα τηλέφωνά τους κάθε μέρα, με το 20% των χρηστών smartphone να πλησιάζουν τις 5 ώρες.
Οι ειδοποιήσεις που δεχόμαστε είναι επίσης μια άλλη σημαντική παράμετρος για τη μέτρηση του χρόνου που αφιερώνουμε στην οθόνη του τηλεφώνου μας. Κατά μέσο όρο, παίρνουμε τα τηλέφωνά μας στο χέρι 58 φορές την ημέρα για έναν γρήγορο έλεγχο ειδήσεων ή μηνυμάτων, για «αθώες» ματιές σε ό,τι συμβαίνει. Με έναν μυστηριώδη τρόπο το τηλέφωνό μας, μάς έλκει και μείς παραδιδόμαστε.
Η συνήθειά μας πιθανότατα σχετίζεται με αυτό που ο συγγραφέας Michael Harris, το 2014, στο βιβλίο του «The End of Absence: Reclaiming What We’ve Lost in a World of Constant Connection (Το Τέλος της Απουσίας: Ανακτώντας Όσα Χάσαμε σε έναν Κόσμο Διαρκούς Σύνδεσης)», αποκαλεί «μια πολύ βασική λειτουργία του εγκεφάλου»: την «προσανατολισμένη αντίδραση» και σημαίνει το συνδυασμό αλλαγών στους νευρώνες, στη φυσιολογία και τη συμπεριφορά, τις οποίες υφίσταται ένας οργανισμός όταν ανιχνεύει ένα νέο ή ένα σημαντικό ερέθισμα.
«Καθώς ζούμε σε ένα περιβάλλον γεμάτο από κινδύνους και αβεβαιότητες», γράφει ο Harris, «είμαστε καλωδιωμένοι και νιώθουμε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε στα γρήγορα ό,τι συμβαίνει». Και όλες αυτές οι συνεχείς ενημερώσεις και ειδοποιήσεις που δεχόμαστε και μας ωθούν να τις παρακολουθούμε εκμεταλλεύονται ακριβώς τις ανθρώπινες παρορμήσεις.
Η «εκμετάλλευση» είναι η λέξη κλειδί. Σύμφωνα με τη διαπίστωση του σημαντικού σύγχρονου ιστορικού και συγγραφέα Yuval Noah Harari, στην σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία, ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι, η κατά κυριολεξία εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, όπως είχε φαντασθεί ο Karl Marx. Σήμερα πια, και με βάση τα τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα, ο μεγάλος κίνδυνος είναι η περιθωριοποίηση του ανθρώπου, ως παράγοντα της κοινωνικής και οικονομικής δημιουργίας και παραγωγής».
Η τεχνολογία επενεργεί περισσότερο από όσο θέλουμε να πιστεύουμε, μας ξεπερνά. Μοιάζουμε περισσότερο με «μανιώδη ζώα», λέει ο Harari, «που παρακολουθούνται από αλγόριθμους, οι οποίοι μας γνωρίζουν καλύτερα από ό, τι μας γνωρίζουμε οι ίδιοι».
Έχοντας τα ανάλογα τεχνολογικά εργαλεία οι γίγαντες του διαδικτύου και οι εταιρίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μάς γνωρίζουν τόσο ώστε να μάς δημιουργήσουν ψυχολογική εξάρτηση. Χρησιμοποιούν τακτικές που ενεργοποιούν τους ίδιους εγκεφαλικούς μηχανισμούς με την κοκαΐνη, με αποτέλεσμα τη ντοπαμίνη που εκκρίνει το μυαλό μας κατά τη χρήση του κινητού ή των social media.

***  Τελειώνουν οι ορκωμοσίες και αρχίζουν οι αρχαιρεσίες!

Ξεκίνησαν την προηγούμενη Κυριακή στην Οιχαλία, “κορυφώθηκαν” αυτό το Σαββατοκύριακο και ολοκληρώνονται την προσεχή Τετάρτη 28 Αυγούστου στην Καλαμάτα, οι ορκωμοσίες των νέων δημάρχων στους 6 Δήμους της Μεσσηνίας καθώς και του νέου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Αφού λοιπόν ορκίστηκαν οι νέοι δήμαρχοι και ο νέος Περιφερειάρχης σειρά έχουν οι αρχαιρεσίες, που ειδικά φέτος, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων του “Κλεισθένη” , παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι αρχαιρεσίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες δυο Κυριακής, την 1η Σεπτεμβρίου και στους 8 Σεπτεμβρίου, με τους περισσότερους δήμους να προσανατολίζονται στην πρώτη Κυριακή του φθινοπώρου.  Κ.Γαζ.

***

~

~**   ΑΘΛΗΤΙΚΑ :

  ~** Σέντρα σήμερα Σάββατο 24-08-2019 στην Super League  , ..                                       1η  αγωνιστική στην Ελλάδα  με 14  ομάδες συμμετοχής :  Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν 2019-20, αποτελεί την 84η διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος, την 61η χρονιά από την ίδρυση της Α’ Εθνικής και μόλις την 14η μετά την καθιέρωση ως Super League. Όλα άρχισαν το μακρινό 1927, όταν ο Άρης αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην πρώτη διοργάνωση υπό την αιγίδα της ΕΠΟ. Από τότε, έχουν αλλάξει πολλά και κυρίως οι ομάδες που πρωταγωνιστούν ή απλά… συμμετέχουν.
 Σίγουρα αν κάποιος κάνει τα μαθηματικά από το 1927, θα δει ότι «λείπουν» εννιά αγωνιστικές περίοδοι και αυτό γιατί το 1928-29 τα οικονομικά προβλήματα κατέστησαν αδύνατη την διοργάνωση, ενώ το 1934-35 η τελική φάση ανάμεσα στον Εθνικό Πειραιώς και τον Άρη δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Επίσης, τις σεζόν 1940-41,1941-42,1942-43,1943-44,1944-45 το πρωτάθλημα δεν διεξήχθη λόγω του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και το 1949-50 και το 1951-52 οι αυξημένες υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας δεν επέτρεψαν την έναρξη του. Την Κυριακή (25/8) λοιπόν, ο Πανιώνιος υποδέχεται στην Νέα Σμύρνη τον ΝΠΣ Βόλου, ο οποίος στην σύντομη ιστορία του (ιδρύθηκε το 2017 έπειτα από συμφωνία του Αχιλλέα Μπέου με την διοίκηση της Πύδνα Κίτρους) θα καταφέρει να γράψει ιστορία όντας η 64η διαφορετική εν ενεργεία ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Στα «σαλόνια» της μεγάλης κατηγορίας έχουν αγωνιστεί και σύλλογοι που σίγουρα θα έχεις διαγράψει από την μνήμη σου ότι κατάφεραν κάτι τέτοιο ή μπορεί απλά να μην το ήξερες καν. Μιλάμε για τους Θερμαϊκό(1960-1961), Χαλκίδα(1968-69), Μακεδονικό(1946-47,1982-83) και Ολυμπιακός Χαλκίδας(1963-64). Κατά την περίοδο της επταετής Χούντας και έπειτα από πρωτοβουλία του καθεστώτος, η πρωταθλήτρια ομάδα της προηγούμενης χρονιάς της Κύπρου αποφασίστηκε να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι οι Ολυμπιακός Λευκωσίας(3 χρονιές), Α.Ε. Λεμεσού(1), ΕΠΑ Λάρνακας(1), Ομόνοια(1), ΑΠΟΕΛ(1), «πρόλαβαν» να αγωνιστούν έως την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος.
Τέλος, μοναδικές ομάδες που δεν έχουν απουσιάσει ούτε μια σεζόν από την ίδρυση της Α’ Εθνικής την σεζόν 1959-60, είναι οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι 64 συμμετέχοντες
Αττική: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Πανιώνιος, Απόλλων Αθηνών, Εθνικός, Αιγάλεω, Ιωνικός, Προοδευτική, Αθηναϊκός, Ατρόμητος Αθηνών, Φωστήρας, Βύζας Μεγάρων, Ακράτητος, Εθνικός Αστέρας, Καλλιθέα, Πανελευσινιακός, Θρασύβουλος, Ατρόμητος Πειραιά                                     Μακεδονία: Πανσερραϊκός, Δόξα Δράμας, Καβάλα, Πιερικός, Βέροια, Καστοριά, Εδεσσαϊκός, Νάουσα, ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, Απόλλων Καλαμαριάς, Θερμαϊκός, Μακεδονικός
Πελοπόννησος: Παναχαϊκή, Καλαμάτα, Πανηλειακός, Παναιγιάλειος, Κόρινθος, Αστέρας Τρίπολης
Κύπρος: Ολυμπιακός Λευκωσίας, Α.Ε. Λεμεσού, ΕΠΑ Λάρνακας, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ
Στερεά Ελλάδα: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Χαλκίδα, Ολυμπιακός Χαλκίδας, Λαμία
Θεσσαλία: Λάρισα, Ολυμπιακός Βόλου, Τρίκαλα, Νίκη Βόλου, Βόλος Ν.Π.Σ.
Νησιά: Ρόδος, Διαγόρας, Καλλονή, ΑΟΚ Κέρκυρα
Κρήτη: ΟΦΗ, Εργοτέλης, Πλατανιάς
Θράκη: Ξάνθη, Πανθρακικός
Ήπειρος: ΠΑΣ Γιάννινα

~ **  ΛΑΜΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1 , (1-1) .- ^
Τα γκολ: 20΄ Ρόμανικ Λαζάρ , 35΄ πέναλτι Φεντερίκο Μακέντα  , .-^
Διαιτητής : Εμμανουήλ Σκουλάς  .-Χρέη διαιτητή VAR θα εκτελέσει o Γιώργος Κομίνης.
Κάρτες 35΄ Βασ. Πλιάτσικας , 45+2 ΄ Φεντερίκο  Μακέντα  , 51 ΄  Εμάνουελ  Ινσούα  ,  79΄ Χρήστος Δώνης  , 90+1΄ Λουκάς Βύντρας  , .-
Οι  Συνθέσεις :
                                                                           Το πρόγραμμα της πρεμιέρας 1η αγωνιστική 

Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 
Λαμία - Παναθηναϊκός (19.00)  1-1 .- ^
Άρης - ΟΦΗ (21.00)  1-1 .- ^
Ολυμπιακός - Αστέρας (21.30)  1-0 .- ^

Κυριακή 26 Αυγούστου  2019                                                                                              Ατρόμητος - ΑΕΛ (18.45)  1-1  , (1-1) .- ^
Τα γκολ:18' Γκολ για τον Ατρόμητο! Σέντρα-σουτ του Νάτσου, λάθος εκτίμηση από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα αφού πρώτα βρήκε το δοκάρι. , 45'+3' Γκολ για την ΑΕΛ! με τον Μιλοσάβλιεβιτς , {Ο Μπούστος από τα δεξιά, ζάλιζε δύο παίκτες και σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Γούτα για να καταλήξει στον Μιλοσάβλιεβιτς, που πλάσαρε από τη μικρή περιοχή τον Μέγιερι.-} , 90' Πέναλτι για τον Ατρόμητο! 92' Ο Κρίστινσον έδιωξε το πέναλτι του Ούμπιδες! Παραμένει το 1-1! , 
ΔιαιτητήςΔιαιτητής του αγώνα ο Βασίλειος Φωτιάς. Υπεύθυνος VAR ο Αναστάσιος Παπαπέτρου.-
Κάρτες38' Κίτρινη κάρτα στον Καρανίκα. , 53' Κίτρινη κάρτα στον Νούνιτς. , 57' Κίτρινη κάρτα στον Σεσέροβιτς. , 58' Κίτρινη κάρτα στον Μιχαήλ. , 97' Κίτρινη κάρτα στον Ούμπιδες.
Οι  Συνθέσεις :
Η ενδεκάδα του Ατρόμητου: Μέγιερι (46΄ Θεοδωράκης ) - Νάτσος, Ρισβάνης, Γούτας, Κατράνης - Χαρίσης 71΄Ουγκράι , Μάντσον - Ρόσα (67΄Νταβιώτης ), Ούμπιδες, Μανούσος - Βέλλιος .-
Στον πάγκο για τον Ατρόμητο οι Θεοδωράκης, Καχίλα, Νταβιώτης, Ταλόχα, Ουγκράι, Ενσικουλού, Γιακουμάκης.
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Κρίστινσον – Μιχαήλ, Μόρας, Μπράλιτς – Καρανίκας, Φατιόν, Σεσέροβιτς ( 94΄ Μπέρτος ) , Μιλοσάβλιεβιτς ( 81΄ Φιλίποβιτς ), Ζίβκοβιτς – Μπούστος 71΄Μπάλλας , Νούνιτς .-
Στον πάγκο για την ΑΕΛ οι Ρίστιτς, Μπάλλας, Ντάουντα, Ζίζιτς, Σικάουκα, Μπέρτος, Φιλίποβιτς..-
~** Τέσσερα 4 ΄ λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος.- 
~** Έξι  6 ΄ τα λεπτά των καθυστερήσεων.- 

Πανιώνιος - Βόλος Ν.Π.Σ.  (19.15)  1-2 , (0-1) .- ^β
Τα γκολ:  38΄ Γκοοοοοολ, 1-0 ο Βόλος, με την μακρινή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μουνίθ, καθώς η μπάλα σκάει και ξεγελάει τον Κότνικ, για να καταλήξει στην εστία του... , 70' Ο Μουνίθ σκοράρει, στη συνέχεια ο βοηθός το ακυρώνει λόγω οφσάιντ, αλλά ο Ζαχαριλάδης πάει στο VAR για να δει αν θα μετρήσει το γκολ ή υπάρχει οφσάιντ. Παράλληλα αποβάλλει τον διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος του Πανιωνίου, Νίκο Ζαμάνη, με κόκκινη κάρτα. , 73' Γκοοοοολ! 2-0 ο Βόλος, με το τέρμα του Μουνίθ να μετράει κανονικά, ορθώς, αφού ο Παπαγεωργίου καλύπτει τον σκόρερ στο ξεκίνημα της φάσης...90'+3' Γκοοοολ! 2-1 ο Πανιώνιος, με τον Αραμπούλι να σκοράρει με κεφαλιά ανενόχλητος. μετά το γέμισμα του Παπαγεωργίου... , 
Διαιτητής :Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης από τον Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης.
Κάρτες29' Κίτρινη κάρτα στον Μπασόνγκ, για φάουλ στον Δούμτσιο. ,  40' Κίτρινη κάρτα στον Μπαλογιάννη, για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κόρμπο.50' Κίτρινη κάρτα στον Καμαρά, για φάουλ πάνω στον Φεράρι. , 62' Κίτρινη κάρτα στον Μαξίμοβιτς για φάουλ πάνω στον Δημόπουλο. , 
Οι  Συνθέσεις :Στην 11άδα του Πανιωνίου ξεκινούν οι: Κότνικ, Παπαγεωργίου, Σαραμαντάς, Ευαγγέλου, Ντομίνγκες, Κόρμπος, Μανιάτης (55΄ Μαξίμοβιτς )    , Άρσε, Τσιλούλης ( 55' Εμμανουηλίδης ) , Καμαρά και Δούμτσιος.- 
Στον πάγκο των αναπληρωματικών για τους γηπεδούχους θα καθίσουν οι: Μαλέρμπ, Αραμπούλι, Λυμπεράκης, Μαξίμοβιτς, Σταυρόπουλος, Μιλόγεβιτς και Εμμανουηλίδης.
Όσο για το αρχικό σχήμα του Βόλου; Αυτό απαρτίζεται από τους: Γκαραβέλη, Ντεντάκη, Φεράρι, Δημόπουλο, Μπασόνγκ , Ατιγιάτ (34΄ Μπαλογιάννης ) , Τσοκάνη, Μυστακίδη  (78΄ Μαξ) , Ζοάο, Μουνίθ ( 82΄ Σαρμιέντο) και Γέντρισεκ. .-
Ενώ στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα βρίσκονται οι: Μελίσσας, Διαμαντής, Μαξ, Μπαλογιάννης, Μάντζης, Σαρμιέντο και Ηλιόπουλος.
~* 90' Έξι λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις.                                                                           ~**  Ο  Πανιώνιος ξεκινάει με -6  βαθμούς .-

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20.00)   2-1  , ( 1-0 ) .- ^
Τα γκολ: 27΄  Ο  Σφιντέρσκι   , 27' Γκολ ο ΠΑΟΚ, 1-0! Καλή σέντρα του Γιαννούλη από τ' αριστερά, κακή έξοδος του Κνετ και η μπάλα στα δίχτυα από το κεφάλι του Σφιντέρσκι , 76 ' Γκολ ο ΠΑΟΚ, 2-0! Ο Μίσιτς έκανε δυνατή σέντρα-σουτ από τα δεξιά και ο Κνετ, που κάνει και πάλι κακή εκτίμηση, θα αναγκαστεί να μαζέψει για δεύτερη φορά την μπάλα από τα δίχτυά του. , 90+3' Γκολ ο Παναιτωλικός, μειώνει σε 2-1! Ωραίο σουτ του Ντάλσιο με το αριστερό και η μπάλα στην αριστερή γωνία του Πασχαλάκη.
Διαιτητής :Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας) - Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Ψαρρής (Ζακύνθου) - 4ος: Καραντώνης (Ημαθίας) - VAR: Ευαγγέλου (Αθηνών) - AVAR: Φωτόπουλος (Αθηνών)
Κάρτες : 14΄ Λουσέρο κίτρινη ,  29΄ κίτρινη για  Ντουγκλάς  , Κίτρινη ο Ντουάρτε , 
Οι  Συνθέσεις ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Γιαννούλης, Βαρέλα, Κρέσπο, Μάτος, Εσίτι, Αουγκούστο, Λημνιός, Πέλκας ( 80΄ Ζαμπά ), Μπίσεσβαρ ( 61 ΄ Μίσιτς ), Σφιντέρσκι (67΄  Άκπομ ) 
 Στον πάγκο των γηπεδούχων: Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Μίσιτς, Καντουρί, Ζαμπά, Άκπομ.  
Παναιτωλικός (Λουίς Κάστρο): Κνετ, Λιάβας, Γιοβάνοβιτς, Μαλής, Σανιά, Λουσέρο, Ντάλσιο, Ρομάν (68΄ Ντουάρτε ) , Φυτόπουλος ( 46΄ Μιμίτο) , Ντίας, Μπαϊροβιτς. 
Στον πάγκο των φιλοξενούμενων: Γιαννακόπουλος, Τσιγγάρας, Μπαλμπι, Καββαδίας, Ταχάρ, Μπιάι και Ντουάρτε .- 
~*  Τέσσερα 4΄ λεπτά οι καθυστερήσεις .- 

ΑΕΚ - Ξάνθη (22.00)   1-2  , (0-0) .- ^
Τα γκολ:67' ΓΚΟΟΟΛ για την Ξάνθη! Ο Μπαξεβανίδης πρόλαβε και έδωσε στον Στάνγκεον, αυτός έκανε το γύρισμα με τον Μπάρκα να διώχνει προσωρινά και τον Αμορίμ να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει από κοντά. 0-1 η Ξάνθη και... «ΑΕΚ, ΑΕΚ αυτό δεν είναι ΑΕΚ», από τις κερκίδες. ,78' ΓΚΟΟΟΛ για την Ξάνθη! Ο Μπαριέντος  ΑΠΌ ΜΠΑΛΙΆ ΤΟΥ Ρενέλα ,  Ο Μπαριέντος βρήκε τον χώρο και βγήκε απέναντι από τον Μπάρκα και με άψογο πλασέ έγραψε το 2-0 για την Ξάνθη που δείχνει να... καθαρίζει το ματς. ,90'+1΄ ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Μάνταλος έστρωσε στον Ολιβέιρα, ο οποίος έκανε το σουτ στην κίνηση και έγραψε το 2-1  , 
Διαιτητής :Διαιτητής είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), με βοηθούς τους Λάζαρο Δημητριάδη (Μακεδονίας), Δημήτριο Νατσιόπουλο (Μακεδονίας), ενώ τέταρτος είναι ο Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων). VAR είναι ο Τζοβάρας (Φθιώτιδας), με AVAR τον Πάτρα (Μακεδονίας).
Κάρτες : 11΄ Νωρίτερα είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα και ο Ντουρίτσκοβιτς για την Ξάνθη.12' Κίτρινη κάρτα στον Ζεράλδες. , 31' Κίτρινη κάρτα στον Μπαξεβανίδη για χέρι και φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ. , 34' Αποβολή για την ΑΕΚ! Ο Ζεράλδες έκανε σκληρό μαρκάρισμα χωρίς λόγο και αντίκρισε σωστά την δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Με δέκα πλέον η ΑΕΚ, από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. 37' Κίτρινη κάρτα στον Κοβάτσεβιτς.,  55' Κίτρινη κάρτα στον προπονητή της Ξάνθης, Κίκο Ραμίρεθ. , 69' Κίτρινη κάρτα στον Τερκί. , 75' Κίτρινη κάρτα στον Σβάρνα. , 90+3΄ κίτρινη για τον Πέτρο Μάνταλο .- 
Οι  ΣυνθέσειςΑΕΚ  , ΑΕΚ (Μιγκέλ Καρντόσο): Μπάρκας, Χουλτ, Σβάρνας, Οικονόμου, Μπακάκης, Σιμόες (83΄Αλμπάνης) , Κρίστισιτς (74΄ Γαλανόπουλος ) , Ζεράλδες, Μάνταλος, Βέρντε ( 58 ΄Λιβάγια ) , Ολιβέιρα. 
Στον πάγκο για την ΑΕΚ οι Τσιντώτας, Λόπες, Βράνιες, Ντέλετιτς, Γαλανόπουλος, Λιβάγια και Αλμπάνης.
Στον πάγκο οι Τσιντώτας, Λόπες, Βράνιες, Ντέλετιτς, Γαλανόπουλος, Λιβάγια και Αλμπάνης.
Ξάνθη (Κίκο Ραμίρεθ): Αμπάντ, Μπαξεβανίδης, Καρασαλίδης, Μαλεζάς (41΄  Λισγάρας ) , Σόσα, Ντουρίτσκοβιτς (60 ΄ Ντε Αμορίμ ) , Κοβάσεβιτς, Στούργκεον, Μπαριέντος ( 81΄ Ντε Λούκας) , Τερκί, Ρενέλα.- 
Στον πάγκο για την Ξάνθη οι Βίτορ, Ντιρεσταμ, Ντε Αμορίμ, Λισγάρας, Τεσέιρα, Ντε Λούκας, Φόσε.
~* ΤΡΕΊΑ 3 ΄ τα λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης .- Γιούχα από τους οπαδούς της ΑΕΚ στο γκολ, ούτε που το πανηγύρισαν.- 

                                                                         ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964  ( Σωτήρης Αντωνίου ) : Μάρκος Βελλίδης , Μανώλης Σάλιακας ( Νικόλαος Τσούκαλος ) , Βασίλης Πλιάτσικας , Λουκάς Βύντρας , Ντανιέλ Αντέγιο , Σκαρντουέλλη  Βαντέρσο , Αναστάσιος Καραμάνος , Ντάννη Μπεγιαράνο , Ελίνη Δημούτσος ,  Ρόμανιτς Λαζάρ (76΄Γιάννης Σκόνδρας) , Τουράν (Ανδρέας Βασιλογιάννης)  .- ^
Αναπληρωματικοί : Κων.  Θεοδωρόπουλος , Αδάμ Τζανετόπουλος , Γιάννης Σκόνδρας , Ανδρέας Βασιλογιάννης , Νικόλαος Τσούκαλος , Τζόαν Τόμας , Αλέξανδρος Καραγιάννης .-^
                                           ΠΑΝΑΘΗΝΑΊΚΟΣ ( Γιώργος Δώνης) : Σωκράτης Διούδης , Ματίας Γιόχανσον , Αχιλλέας Πούνγκουρας , Δημήτρης Κολοβέτσιος , Εμμάνουελ Ινσούα , Χρήστος Δώνης (82΄ Γιάννης Μπουζούκης ) , Δημήτριος Κουρμπέλης , Χαγιάς  Ζαχίντ , Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης (60΄ Γιόχαν Μολλό) , Φεντερίκο Μαχέντα ,  Δημήτριος Κολοβός  .-^ 
Αναπληρωματικοί : Κων. Κότσαρης , Τζάο Νούνες , Γιάννης Μπουζούκης , Γιόχαν Μολλό , Νίκος Βέργος , Αναστάσιος Χατζηγιοβάνης , Βασίλειος Ζαγαρίτης .- ^

ΑΡΙΣ Θεσσαλονίκης -  ΟΦΗ  Ηρακλείου 1-1 , (0-1)  .-  ^                  Τα γκολ: 18΄  Μιγκουέλ Μεγιάδο , 56΄ πέναλτι Ντιγκινί άουτ κακή εκτέλεση  , 69΄ Λούκας  Σάσα
Διαιτητής :Διαιτητής του αγώνα ο Ευάγγελος Μανούχος. Υπεύθυνος στο VAR ο Θανάσης Τζήλος.-και  Αλεξέας , Πάγκαλος .- 
Κάρτες :43' Κίτρινη κάρτα στον Δεληζήση. , 50' Κίτρινη κάρτα στον Ναμπί για καθυστέρηση. 56΄ Ο Ιντέγε πήρε την μπάλα στην περιοχή και ο Κοροβέσης τον "γκρέμισε". Κίτρινη κάρτα στον Κοροβέση.74' Κίτρινη κάρτα στον Μεγιάδο. ,και στον  Νέιρα
Οι  Συνθέσεις :
Η ενδεκάδα του Άρη: Φάμπιαν Έμαν - Ντανιέλ Σούντγκρεν, Λίντσεϊ 
 Ροζ, Γεώργιος Δεληζήσης,Μίχαλι  Κόρχουτ -Λούκας  Σάσα, Τζάβιερ Ματίγια -Νίκολας Μαρτίνες (63΄ Λάρσον) ,Γιάννης  Φετφατζίδης ( 80 ΄ Τόνσο ) ,Νίκολας Ντιγκινί –Μπράουν Ιντέγε  .-
  Στον πάγκο για τον Άρη οι Τζούλιαν Κουέστα, Ούγκο Σόουζα, Λερίν Ντουάρτε, Δημ. Κωνσταντινίδης, Ντάνιελ Λάρσον, Μάρτιν Τόνσο,Χαμζά  Γιουνές.    
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ (Τζέϊμ Βέρα):Δημήτρης Σωτηρίου –Νικόλαος  Μαρινάκης, Κων/νος Γιαννούλης,Ανέστης Νάστος, Νίκος Κοροβέσης -Μιγκουέλ Μεγιάδο,Τζόαν Άνγκελ , Νέιρα -Λισάνδρο  Σεμέντο (71΄ Σασί), Αντίλ Ναμπί ( 81΄   Σακόρ ),Κοσμάς  Τσιλιανίδης –Δημήτριος  Μάνος  .-
Στον πάγκο για τον ΟΦΗ οι Όσκαρ Γουάλι,Βαγιέμπαχ  Σακόρ,Θανάσης Ντίνας, Τζοάο Φιγκεϊρέδο,Ισμαϊλ  Σασί,Παναγιώτης  Δεληγιαννίδης,Κρίστοφερ Μπράουν.
~*  Τέσσερα 4 ΄ τα λεπτά των καθυστερήσεων. - 

~ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς - ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης 1-0 , (1-0).- ^  
Τα γκολ:  6 ΄ πέναλλτι Ελ  Αραμπί  , 
Διαιτητής :Διαιτητής είναι ο Κουμπαράκης Στέφανος (Θράκης), με βοηθούς τους Χατζηνάκο Γεώργιο (Δράμας), Τζιώρτζιο Χρήστο (Θράκης), ενώ τέταρτος είναι ο Φωτιάδης Φώτιος (Καστοριάς). Τζοβάρας Γεώργιος - VAR (Φθιώτιδας) και Καλαμπόκης Κων/νος -AVAR (Αιτ/νιας) by Γιώργος Τσανάκας
Κάρτες :
Οι  Συνθέσεις :
Ολυμπιακός (Πέδρο Μάρτινς): Σα, Ομάρ, Σισέ, Σεμέδο, Κούτρης, Καμαρά, Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Ραντζέλοβιτς ( 67΄  Μασούρας ), Σουντανί ( 66΄ Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί ( 90+2 ΄Γκερέρο).
Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Αλέν, Μπουχαλάκης, Γκερέρο, Μασούρας, Μεριά, Βαλμπουενά και Τοροσίδης.
Αστέρας Τρίπολης (Μπόρχα Χιμένεθ): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Πασαλίδης, Αντζουλάς, Κυριακόπουλος, Βαλιέντε, Μπόρχα Φερνάντεθ ( 79΄Μπαράλες ), Ιγκλέσιας ( 83΄ Ενέκο Καπίγια) , Άντριαν, Λουίς Φερνάντεθ ( 67΄ Σίτο και Μαρκ Φερνάντεθ.
Νεόφυτος, Πασκουάλ, Μπαράλες, Τασουλής, Βλάχος και Οσόριο Σουάρεθ στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης.
~*  Ζητάει πέναλτι στην ίδια φάση ο Αστέρας, για τράβηγμα του Μπαράλες. Έχει δίκιο ο Αργεντινός και φωνάζει, του έχει τραβήξει τη φανέλα παρατεταμένα ο Ελ Αραμπί.

***  Οι τίτλοι  : 
1. Ολυμπιακός 44 (1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
2. Παναθηναϊκός 20 (1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010)
3. ΑΕΚ 12 (1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018)
4. Άρης 3 (1928, 1932, 1946)
  . ΠΑΟΚ 3 (1976, 1985, 2019)
6. ΑΕ Λάρισα  1 (1988)
***  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  :                                                                                                       - ΠΟΙΟΙ ΗΡΘΑΝ: Μπεκ (Αννόβερο), Μολό (Σοσό), Ζαχίντ (δαν. ΑΠΟΕΛ), Νούνιες (Λέγκια Γκντάνσκ), Κολοβός (Ομόνοια), Κόναν (ελ.), Αγγελόπουλος (επ. Σπάρτη), Δημήτρουλας (επ. Αιγινιακός), Χαντζάρας (επ. Βέροια)                                                                                                    - ΠΟΙΟΙ ΕΦΥΓΑΝ: Άλτμαν (Χάποελ Τελ Αβίβ), Κουλιμπαλί, Βαλμάς (επ. Σπάρτη / ελ.), Τριανταφυλλόπουλος, Κάτσε (επ. ΠΑΟΚ), Κουντουριώτης (Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε), Σιφναίος (δαν. Απόλλων Λάρισας), Εμμανουηλίδης (δαν. Πανιώνιος)

~*** Για την  Super League U19     στο ποδόσφαιρο  Σάββατο 24-08-2019 : 
~* ΑΕΚ  Αθηνών - ΞΑΝΘΗ  4-1 .- ^
~* ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - Παναιτωλικός  3-0 .- ^
~* Άρις Θεσ/νίκης - ΟΦΗ   3-1 .- ^
~*** Κυριακή 25-08-2019 Super League U19 :
~*Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕΛ  Λάρισα 2-1 .- ^
~* Λαμία 1964 - Παναθηναϊκός  0-4 .- ^
~* Πανιώνιος - Βόλος Ν.Π.Σ.  3-1 .- ^
~*Ολυμπιακός Πειραιώς -  Αστέρας Τρίπολης 1-0 .- ^

*** Για το  Κύπελλο Ελλάδας Greece Cup  Qualification Κυριακή 25-08-2019 :
ΑΟΝ Αρτάκι - Εθνικός Πειραιώς  4-5  .- ^
Α.Ο. Υπατίου - Παναργειακός
Απόλλων Ευπαλίου - Α.Σ.  Όμηρος Νεοχωρίου  3-0 .- ^
Εδεσσαϊκός - Θερμαϊκός Θέρμης  1-2 .- ^
Ελλασώνα - Σούλι  Παραμυθιάς  4-2 .- ^
Επισκοπή - Ατσαλένιος  1-0 .- ^
Μ. Αλέξανδρος Ιάσμου - ΑΕΕΚ  ΙΝΚΑ   0-3  .- ^
ΠΑΣ Κόρινθος - Λεωνίδιο  2-0 .- ^
Πανσερραϊκός - Ορφέας  Πούντα Ξάνθη  6-5 .- ^
Παονε - Α.Ε. Καρίτσας  0-4 .- ^
Θυαναλιακός  - Ποταμιά  2-1  .- :

  ***     ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :  
1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-
 2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 3.- ARFARA NEWS Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Σάββατο 03  ΄Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                                 
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
4.-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  από το Α-Ω ..  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας 
Σάββατο  03  Αυγούστου 2019  ;
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  
5.-  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή 04 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
  6.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html .- 
7.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news-06-2019.html  .-
 8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 9.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/arfara-news-08-2019.html  .- 
10.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Παρασκευή 08-Αύγουστος 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
11.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο  10 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
 12.-ΕΛΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ … ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ! Μελετώντας … Αντιγράφοντας … και Γράφοντας  ..!  Κυριακή  11 Αυγούστου  2019   : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html  .- 
13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας 
Κυριακή  11 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news-11-2019.html  .-
14. ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
15.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από  Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 13/08/019 ,  Τετάρτη 14/08/019  , Πέμπτη 15/08/019  Παρασκευή 16/08/019 , 
 Σάββατο 17/08/019 , Κυριακή 18/08/019 , Δευτέρα 19/08/019 , Τρίτη  20-08-019 
Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news-1308019-1408019-1508019.html  .-
16.-  Η Εφημερίδα μας  , .. Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας .-
Τρίτη 20  Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
 17.- Η  Εφημερίδα μας ,,. Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-
18 .- Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας  .- 
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 , . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html  .-
19.- Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 ~**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
ARFARA KALAMATA MESSHNIA   22-08-2019  :

 https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/16.html  .-
20.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- 
παρασκευή  23 Αυγούστου 2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
21.-Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας   .-
Σάββατο  24 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .-


22.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .-
Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-                                                   23 .- 

~
 *** ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. -
Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-

*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών

  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  

http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 

   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 

*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   

 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        

  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ

  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas

  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-


~TO  ARFARA  MESSHNIAS  :   https://youtu.be/RDE7wlF71Ns  .- 

~^ ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   :   https://youtu.be/NATOGcA_yw8  .- 

~


Δεν υπάρχουν σχόλια: